سایت مرجع سایت مرجع .

سایت مرجع

دانلود پایان نامه روابط متقابل میان اجزای سرمایه های فکری(سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری،سرمایه مشتری) واثرات این سرمایه ها فکری بر عملکرد سازمانی

امروزه کجا هستیم و به کجا می‌رویم؟

دراکر[1](1993) اندیشمند معروف مدیریت می‌گوید: ما در حال وارد شدن به یک جامعه دانشی هستیم که در آن منابع اقتصادی اصلی دیگر سرمایه بیشتر، منابع طبیعی و نیروی کار بیشتر و ... . نیست و منابع اقتصادی اصلی دانش خواهد بود. قرن 21، قرن اقتصاد دانشی است. قبل از اقتصاد دانشی، اقتصاد صنعتی حاکم بوده است. در این اقتصاد عوامل تولید ثروت اقتصادی، یکسری داراییهای فیزیکی و مشهود مانند زمین، نیروی کار و پول و ماشین‌آلات و ... . بوده است و از ترکیب این عوامل اقتصادی، ثروت تولید می‌شد. در این اقتصاد، استفاده از دانش، به عنوان یک عامل تولید، نقش کمی داشته است اما در اقتصاددانشی، دانش یا سرمایه فکری[2] به عنوان یک عامل تولید ثروت در مقایسه با سایر داراییهای مشهود و فیزیکی، ارجحیت بیشتری پیدا می‌کند (Bontis, 1998). در این اقتصاد، داراییهای فکری و بخصوص سرمایه‌های انسانی جزو مهم‌ترین داراییهای سازمانی محسوب می‌شود و موفقیت بالقوه سازمانها ریشه در قابلیت‌های فکری آنها دارد تا داراییهای مشهود آنها (Flamholtz etal., 2002) . با رشد اقتصاد دانشی یا اقتصاد مبتنی بر دانش بطور قابل ملاحظه‌ای شاهد این موضوع هستیم که دارایی های نامشهود[3] شرکتها ‌‌عامل مهمی در حفظ و تحقق مزیت رقابتی پایدار آنها می‌شوند در مقایسه با سایر دارایی های مشهود. (Tayles etal., 2002)

گلدفینگر[4](1994)، اقتصاد دانشی را از سه بعد بررسی می‌کند :

بعد اول : تقاضایی برای مصنوعات نامشهود وجود دارد. (خدمات)
بعد دوم : داراییهای نامشهود بر عوامل تولید مسلط می‌شوند یعنی بیشتر عوامل تولید، از داراییهای نامشهود هستند و به عبارت دیگر یعنی داراییهای نامشهود در بین عوامل تولید، نقش بارزتری و بیشتری را ایفا می‌کند.
بعد سوم : قوانین جدیدی برای سازمان تجاری، رقابت، ارزشگذاری ظهور می‌کند.
در نتیجه محیط کسب و کار بطور شگفت‌انگیزی تغییر می‌کند. در کسب و کارها و اقتصاد قرن 21، بر روی اطلاعات،  فناوری اطلاعات ، تجارت الکترونیک، نرم‌افزارها و مارک‌ها[5] و حق اختراع‌ها[6]، و تحقیقات و نوآوری‌ها و www و .. . سرمایه‌گذاری می‌شود که همگی جزیی از داراییهای نامشهود و سرمایه‌های فکری و دانشی هستند تا جزو داراییهای مشهود (Seetharaman etal., 2002).

در پارادایم صنعتی قدیم شرکت‌ها تحت اصول اقتصاد کمیابی عمل می‌کردند. اقتصاد کمیابی بدین معناست که منابع و داراییهای  تحت سلطه و کنترل شرکت‌ها، محدود و کمیاب هستند و استفاده بیشتر از آنها، از ارزش آنها می‌کاهد ولی در عصر اقتصاد اطلاعاتی و دانشی، این اصول صدق نمی‌کند. شرکتها در اقتصاد دانشی تحت اصول اقتصاد فراوانی عمل می‌کنند اقتصاد فراوانی بدین معناست که منابع و داراییهای در اختیار شرکت به میزان فراوانی وجود دارد. این نوع داراییها از نوع نامشهود هستند و بیشتر در افراد قرار دارند که ما به آنها دستیابی داریم مثالی از موضوع فراوانی این نوع داراییها در اقتصاد دانشی، فراوانی اطلاعات در اینترنت است (Sullivan etal., 2000).

بطور خلاصه در اقتصاد دانشی، مهمترین داراییها و عوامل تولید شرکت‌ها نامشهود هستند که استفاده از آنها، از ارزش آنها کم نمی‌کند و حتی به ارزش آنها نیز می‌افزاید. این نوع داراییهای نامشهود شامل دانش، سرمایه فکری و ... . هستند ولی در اقتصاد صنعتی مهمترین عوامل تولید و داراییها  مشهود و فیزیکی هستند که استفاده از آنها، از ارزش آنها می‌کاهد و این داراییها  شامل زمین، ماشین‌آلات و سرمایه‌های پولی و ... . است.

کندریک[7] (1990) که یکی از مشهورترین اقتصاددانان مطرح آمریکا است می‌گوید که در سال 1929، نسبت به سرمایه‌های تجاری نامشهود به سرمایه‌های تجاری مشهود 30 به 70 بوده است ولی در سال 1990 این نسبت به میزان  63 به 37 رسیده است و همچنین لئو[8] مطرح می‌سازد که فقط در حدود 10 تا 15 درصد کل ارزش بازاری شرکت‌ها، از داراییهای  مشهود و فیزیکی است و داراییهای نامشهود در حدود 85 درصد کل ارزش بازاری شرکت‌ها را تشکیل می‌دهند که هنوز هیچ کاری در مورد اندازه‌گیری آنها صورت نگرفته است (Seetharaman etal., 2002).

همچنین یکسری مطالعات انجام شده در سال 1999 در زمینه ترکیب داراییهای هزاران شرکت‌ها غیر مالی در طی سال‌های 1978 تا 1998 نشان داد که رابطه بین داراییهای نامشهود و مشهود بطور قابل ملاحظه‌ای تغییر کرده است در سال 1978، نسبت داراییهای  مشهود و نامشهود 80 به 20 بوده ولی در سال‌ 1998، این نسبت تقریباً به 20 به 80 رسیده است. این تغییر قابل ملاحظه ؛ باعث ایجاد یکسری روش‌هایی برای محاسبه ثروت شرکت‌هایی شده است که مهمترین داراییهای آنها، داراییهای نامشهود بویژه فکری و دانشی بوده است (Sullivan etal., 2002). در طی دهه گذشته، کسب و کارها اهمیت مدیریت داراییهای نامشهود خود را درک کرده‌اند و توسعه مارک‌ها، روابط سهامداران، شهرت و فرهنگ سازمان‌ها، را به عنوان مهمترین منابع مزیت پایدار تجاری خود در نظر گرفته‌اند. در این اقتصاد، توانایی خلق و استفاده از ارزش این داراییهای نامشهود، یک شایستگی اصلی را برای سازمان‌ها بوجود می‌آورد (Kannan etal., 2004).

امروزه سازمان‌ها نیاز دارند تا بتوانند دارایی های خود را از نو و دوباره طبقه‌بندی کنند و باید این موضوع را درک کنند که چگونه این دارایی ها می‌توانند اهداف استراتژیک آنها را حمایت کنند و سهم آنها را به ارزش سازمان بصورت کمی در آورند و بتواند این داراییهای  خود را با داراییهای رقبا خود، مقایسه کنند. برای این منظور ‌بایستی ابتدا طبقه‌بندی جدیدی از دارایی های سازمانی را در این عصر ارائه کنیم (Tayles etal., 2002).

[1] -Ducker

[2]- Intellectual capital

[3]- Intangible assets

[4] -Goldfinger

[5]- Brands

[6]- Patents

[7] -Kendrick

[8] -Lev

 

 


بی شک این داراییهای نامشهود دارای ارزش هستند چون وقتی شرکت‌‌ها (کسب و کارها) فروخته می‌شوند و بخشی از ارزش آنها بصورت سرقفلی [1]نامگذاری و برچسب می‌خورد. بر طبق نظر هوریب[2]، سرقفلی تفاوت بین ارزش واقعی (بازاری) شرکت و ارزش دفتری آن است (Bontis etal., 2000).

تا قبل از سال 1980، مهمترین عامل تعیین کننده برای درک مزیت رقابتی شرکت‌ها، ساختار صنعت و بطور کلی محیط تجاری بوده است و شرکت‌ها بیشتر توجه خود را به محیط سازمانی خود مبذول می‌داشتند تا به درون سازمان.

در این روزگار، نقش مدیریت پیدا کردن راه‌ها و روش‌هایی بود که کالاها و بازارها با هم ترکیب کنند و سازمانها بیشتر بر روی منابع محیطی که عمدتاً مشهود بوده است متکی بوده‌اند. اما بعد از سال 1980، عامل تعیین کننده‌ای دیگر مطرح شد و آن هم نحوه استفاده از منابعی بود که غیر قابل تقلید و غیر قابل انتقال و نادر و بادوام بودند و برای مشتریان ایجاد ارزش می‌کرد و مزیت رقابتی سازمان‌ها در گرو این منابع بود این منابع و داراییهای عمدتاً نامشهود بویژه انسانی بودند و این منابع در داخل سازمانها قرار داشتند. این امر باعث شد که سازمانها توجه خود را به درون سازمان‌ها و سرمایه‌های فکری خود جلب، کنند تا به محیط سازمان خود.

در این جا تمرکز سازمانها روی منابعی و جنبه‌های داخلی از شرکت‌ها بودند که در محیط یافت نمی‌شد. این منابع با نام‌های مختلفی همچون حافظه سازمانی، منابع نامشهود، دارایی های استراتژیک، قابلیت‌های اصلی[3]، شایستگی‌های اصلی[4] و دارایی های غیر قابل مشاهده و دارایی های دانشی و ... . مطرح شد. با تمرکز بیشتر سازمان‌ها روی تعریف این منابع این موضوع آشکار شد که این دارایی ها، بیشتر مبتنی بر دانش و اطلاعات هستند و می‌توانند شامل هر چیزی از قبیل وفاداری مشتری گرفته تا مهارت‌های تکنولوژیکی یا سر قفلی داخلی باشند و باید این نکته را خاطرنشان سازیم که این منابع و داراییهای نامشهود دارای اثر مهمی بر فرایندهای نوآوری سازمانی هستند (Sanchez etal., 2000).

همچنین باید این مطلب را اضافه کرد که با ورود به اقتصاد دانشی، بیشتر سینرژی‌های بین سازمانی از نوع سینرژی‌های دانشی هستند لذا شرکتها لازم دارند تا ماهیت این نوع سینرژی‌ها را در هنگام ادغام، اکتساب‌های سازمانی خود درک کنند و اقدامات مناسب را در زمینه اندازه‌گیری این نوع داراییهای نامشهود انجام دهند تحقیقات نشان داده است که دلیل اکثر شکست ادغام و اکتساب‌ها به دلیل نادیده گرفتن نقش داراییهای نامشهود بوده است (Gupta etal., 2001)

 


.دانلود پایان نامه روابط متقابل میان اجزای سرمایه های فکری(سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری،سرمایه مشتری) واثرات این سرمایه ها فکری بر عملکرد سازمانی 

در پایان باید گفت که شرکت‌ها نه تنها نیاز دارند تا دارایی‌های نامشهود خود را شناسایی، اندازه‌گیری و مدیریت کنند بلکه باید همواره سعی کنند تا این داراییهای نامشهود را بطور مستمر ارتقا و بهبود بخشند. سازمانهایی که نتوانند داراییهای دانشی خود را بطور مستمر ارتقا دهند بقا خود را با خطر از دست دادن وفنای خود، مبادله خواهند کرد (Bontis, 1998).

[1] -Goodwill

[2] -Horibe

[3] -Core capabilities

[4] -Core compentecies


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ساعت: ۰۵:۴۲:۱۴ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

پایان نامه سرمایه های فکری(سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری،سرمایه مشتری) و عملکرد سازمانی

2-1-10)برخی از محدودیتهای سیستم حسابداری سنتی از نظر بونتیس

رویکردهای موجود و جاری در حسابداری سنتی، به یک سازمان بصورت یک کل مرتبط می‌شوند و نمی‌توانند بخشهای انفرادی یا کارکنان دانشی رامورد توجه قرار دهند.
آنها نمی‌توانند توازنی بین پیش‌بینی‌ها گذشته‌نگر و پیش‌بینی آینده‌نگر خود برقرار کنند (عدم توازن بین معیارهای مالی یا کمی و معیارهای غیرمالی یا کیفی)
پویاییهای رفتاری و اثرات آن بر روی اقتصاد سازمانی[1] اندازه‌گیری نمی‌شود.
هیچ سیستمی برای اندازه‌گیری اثربخشی فرآیند در شکل‌گیری و ستخیر و انتقال دانش ضمنی وجود ندارد. (Kannan et al., 2004)
بطور خلاصه چنین می‌توان گفت که :

پارادایم حسابدرای سنتی برای عصر صنعتی مناسب بوده است زیرا بیشتر داراییهای شرکتها مشهود بوده‌اند و این پارادایم فقط به معاملات[2] انجام شده در گذشته توجه می‌کند ولی با ورود به اقتصاد دانشی، این پارادایم دیگر دارای کارایی لازم نیست و پارادایم حسابدرای جدیدی در حال مطرح شدن است. (Seetharaman et al., 2002)

رویکردهای اندازه‌گیری سرمایه فکری حقایق نرمی مانند کیفیتها را در برمی‌گیرند در حالی که معیارهای حسابداری حقایق سختی مانند کمیتها را اندازه‌گیری می‌کند.
اندازه‌گیری سرمایه فکری بر روی خلق و ایجاد ارزش تکیه می‌کند درحالی که حسابداری سنتی، پیامدهای معاملات گذشته و جریانهای نقدی گذشته را که تحقق یافته است منعکس می‌کند.
رویکردهای سرمایه فکری تمایل به آینده دارند (آینده‌نگر) در حالی که رویه‌های حسابداری سنتی در مقابل گذشته‌نگر هستند. (Chen et al., 2004)
بطور تدریجی این موضوع تایید شده  است که اندازه‌گیری و سنجش مالی سنتی، در راهنمایی و رهنمود خط مشی گذاری استراتژیک دولتها ناکافی و ناتوان است. این رویکرد نیاز دارد تا با اندازه‌گیری‌های جدیدی مانند سرمایه فکری جایگزین یا تکمیل شود. این موضوع باعث شده است که بحث اندازه‌گیری سرمایه فکری در سطح ملی و استفاده از این اطلاعات نیز در بین دولتها و مجامع بین‌المللی داغ شود. برخی از محققان معتقدند که درک دوباره مفاهیم و روشهای حسابداری ممکن است شروع خوبی برای درک امکان‌پذیری چهارچوبهای شناسایی و اندازه‌گیری و افشاء سرمایه فکری باشد و برخی دیگر از محققان معتقدند برای اینکه قادر باشیم که سرمایه فکری را اندازه‌گیری ومدیریت کنیم ابتدا نیاز به درک بهتر و تعریف دقیق‌تری از مفهوم سرمایه فکری داریم. (Guthrie et al., 2001)

امروزه طراحی یک مدل اندازه‌گیری برای سرمایه فکری تبدیل به مشکل بزرگی برای اکثر شرکتها شده است بویژه شرکتهایی که می‌خواهند الزامات اقتصاد مبتنی بر دانش و جهانی شده را برآورده سازند. (Chen et al., 2004)

 


2-1-11)اندازه‌‌گیری سرمایه فکری

برای اینکه بتوانیم چیزی همانند سرمایه فکری را مدیریت کنیم ابتدا باید آنرا اندازه‌گیری کنیم (Sanchez et al., 2000). لذا در ادامه به علل اندازه‌گیری سرمایه فکری توسط شرکتها در عصر اقتصاد دانشی می‌پردازیم.

مر و همکارانش در مقاله‌ای تحت عنوان " چرا شرکتها سرمایه های فکری خود را اندازه گیری می کنند " در سال 2003 بطور مشروح به ذکر دلایل اندازه‌گیری سرمایه فکری  پرداخته‌اند.

این افراد با مرور بازبینی سیستماتیک ادبیات سرمایه فکری پنج دلیل اساسی را برای این موضوع که چرا ما باید سرمایه فکری را اندازه‌گیری کنیم آورده‌اند :

کمک به سازمانها برای تنظیم استراتژی آنها.
ارزیابی اجرای استراتژیها.
کمک به تصمیمات گسترش و تنوع.
استفاده از نتایج اندازه‌گیری سرمایه فکری به عنوان مبنایی برای جبران خدمات.
ابلاغ این معیارها مربوط به سرمایه فکری به سهامداران و ذینفعان خارجی.
در ادامه این دلایل بطور عمیقی مورد بررسی قرار می‌گیرد

1- تنظیم استراتژی

اگر ما استراتژی یک شرکت را بصورت یک الگویی از تصمیم‌گیری درون سازمانی تعریف کنیم که این الگو به نوبه خود اهداف ومقاصد فرعی و رویه‌های سازمانی و سیاستهای سازمانی را در جهت رسیدن به اهداف سازمانی مشخص می‌کند پس سرمایه فکری یک سازمان دارای اهمیت استراتژیک است. امروزه سازمانها درک کرده‌اند که هنگام تنظیم استراتژی های یک شرکت باید حتماً نیروهای رقابتی، فرصتها و تهدیدها یک صنعت را شناسایی کنند و علاوه بر این سازمانها مجبور هستند که شایستگی‌های اصلی شرکت و منابع درونی خود را برای ارزیابی این فرصتها شناسایی کنند. شرکتها مختلف، دارای شایستگی‌های مختلفی هستند سؤالی که آنها باید از خود بپرسند این است که آیا سازمان آنها دارای شایستگی‌های مناسب و صحیحی برای پیگیری و تعقیب این فرصتها هستند یا نه؟

آندروز[3]، اهمیت استراتژیک سرمایه فکری و شایستگی‌ها شرکت را با این موضوع و مثال روشن می‌کند که فرصت‌گرایی و فرصت‌طلبی بدون شایستگی همانند سفری به سرزمین رؤیاها است.

امروزه منابعی و داراییها که شرکتها با آن می‌خواهند استراتژیهای خود را تعقیب کنند به طور قابل ملاحظه‌ای نامشهود شده است بنابراین شرکتها نیاز دارند سرمایه فکری را به عنوان یکی از مهمترین ملاحظات در تنظیم استراتژی‌‌ها در نظر بگیرند.

اما نکته کلیدی این است که شرکتها حتماً می‌بایستی روابط بین سرمایه فکری و مزیت رقابتی و سودآوری را درک و شناسایی کنند و بدانند که چگونه داراییها مبتنی بر دانش، فرآیند تنظیم استراتژی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

2- ارزیابی اجرای استراتژیها

عامل یا محرک کلیدی دوم برای اندازه‌گیری سرمایه فکری ، گسترش و ایجاد شاخصهای کلیدی عملکرد برای کمک به ارزیابی اجرای استراتژی‌ها است.

تجربیات حاصله از گزارش‌دهی سرمایه فکری نشان داده است که این اطلاعات درباره سرمایه فکری ، دارای ارزش کمی برای کاربران هستند مگر اینکه این اطلاعات با استراتژی های  شرکت مرتبط شوند. هر سیستم اندازه‌گیری عملکرد می‌بایستی به ارزیابی و به چالش کشیدن مفروضات زیربنایی جهت استراتژیک[4] جاری بپردازد.

تأیید یا انکار این مفروضات استراتژیک می‌تواند بطور بالقوه‌ای بر روی تخصیص منابع در سازمانها اثر داشته باشد. بنابراین توسعه مجموعه‌ای از معیارهای عملکردی که بوسیله استراتژی هدایت و رهنمود می‌شود بسیار مهم است این موضوع در کارت امتیازی متوازن نورتون و کاپلان بیشتر نشان داده شده است. این دو نشان دادند که به منظور اجرای استراتژی، اندازه‌گیری مجبور است پیوسته و شامل یادگیری تک حلقه‌ای و دوحلقه‌ای باشد. نورتون و کاپلان این موضوع را که چگونه سرمایه فکری به ارزیابی اجرای استراتژی کمک می‌کند را از طریق نشان دادن یکسری نقشه‌های استراتژی[5] (درکتاب نقشه های استراتژی خود ) که شامل یکسری روابط علی – معلولی است نشان داده‌اند. در این نقشه‌های استراتژی چگونگی این موضوع که شرکتها چگونه باید سرمایه فکری خود را به اهداف استراتژیک تبدیل کنند نشان داده شده است.

.دانلود پایان نامه روابط متقابل میان اجزای سرمایه های فکری(سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری،سرمایه مشتری) واثرات این سرمایه ها فکری بر عملکرد سازمانی 

این موضوع نیز  از طریق مدل زنجیره سود – مشتری – کارمند به خوبی تبیین می‌شود به این صورت که سود شرکتها در گرو رضایت مشتری است و رضایت مشتری در گرو و رضایت کارمندان است بنابراین ما باید در هنگام اجرای استراتژیها، به رضایت کارکنان توجه کنیم و بر روی این رضایت سرمایه‌گذاری کنیم. و از طریق پیونددادن رضایت کارکنان و استراتژیهای می‌تواند اطمینان حاصل کرد که استراتژیهای برای اجرای، موفق ارزیابی می‌شوند و حالا باید این رضایت کارکنان را به معیارهای و اهداف (مالی و غیرمالی) شرکت پیوند زنیم که اینکار از طریق اندازه‌گیری سرمایه فکری ، قسمت سرمایه انسانی صورت می‌گیرد.

[1]- Organizational Economics

[2] - Transaction

[3] -Andrews

[4]- Strategic Direction

[5]- Strategy Maps


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ساعت: ۰۵:۳۵:۴۹ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

پایان نامه - اثر لذت­جوئی و محیط فروشگاه بر خرید آنی آنلاین با توجه به نوع وبگردی

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق....................................................................................... 1

1-1) مقدمه....................................................................................... 2

1-2) بیان مسئله تحقیق....................................................................................... 3

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق....................................................................................... 5

1-4) اهداف تحقیق....................................................................................... 6

1-5) سؤالات تحقیق....................................................................................... 6

1-6) فرضیه­ها و مدل تحقیق....................................................................................... 7

1-7) روش­شناسی تحقیق....................................................................................... 8

1-7-1) نوع و روش تحقیق....................................................................................... 8

1-7-2) جامعه آماری و روش نمونه­گیری....................................................................................... 8

1-7-3) ابزارگردآوری داده­ها....................................................................................... 8

1-7-4) روش تجزیه و تحلیل داده­ها....................................................................................... 8

1-8) تعریف متغیرهای تحقیق....................................................................................... 9

1-9) نوآوری تحقیق....................................................................................... 12

1-10) قلمرو تحقیق....................................................................................... 12

1-10-1) قلمرو زمانی....................................................................................... 12

1-10-2) قلمرو مکانی....................................................................................... 13

1-10-3) قلمرو موضوعی....................................................................................... 13

1-11) خلاصه و جمع بندی فصل....................................................................................... 13

فصل دوم: ادبیات تحقیق....................................................................................... 15

2-1) مبانی نظری تحقیق....................................................................................... 16

2-1-1) مقدمه....................................................................................... 16

2-1-2) خرید آنی....................................................................................... 18

2-1-2-1) ماهیت خرید آنی....................................................................................... 21

2-1-2-2) انواع خرید آنی....................................................................................... 21

2-1-2-3) عوامل مؤثر بر خرید آنی....................................................................................... 22

2-1-2-3-1) عوامل خارجی مؤثر بر خریدآنی....................................................................................... 23

2-1-2-3-2) عوامل داخلی مؤثر بر خریدآنی....................................................................................... 27

2-1-2-3-3) عوامل مهم شخصیتی مؤثر بر خرید آنی....................................................................................... 28

2-1-3) انگیزه لذت­جوئی....................................................................................... 30

2-1-3-1) انواع انگیزه لذت­جوئی....................................................................................... 33

2-1-4) آنی­گرایی....................................................................................... 34

2-1-4) تجارت الکترونیک....................................................................................... 36

2-1-6) فروشگاه اینترنتی....................................................................................... 37

2-1-6-1) محیط فروشگاه اینترنتی....................................................................................... 38

2-1-6-1-1) محتوا فروشگاه اینترنتی....................................................................................... 39

2-1-6-1-1-1) کیفیت اطلاعات....................................................................................... 41

2-1-6-1-1-2) دقت اطلاعات....................................................................................... 41

2-1-6-1-1-3) مرتبط بودن اطلاعات....................................................................................... 41

2-1-6-1-1-4) نکاتی در مورد متون و اطلاعات....................................................................................... 42

2-1-6-1-2) طرح فروشگاه اینترنتی....................................................................................... 44

2-1-6-1-2-1) استراتژی­های طراحی وب سایت....................................................................................... 46

2-1-6-1-2-1-1) استراتژی اطلاعاتی/ ارتباطی....................................................................................... 46

2-1-6-1-2-1-2) استراتژی آنلاین/ معاملاتی....................................................................................... 46

2-1-6-1-3) پیمایش فروشگاه اینترنتی....................................................................................... 47

2-1-7) وبگردی منفعت­گرایانه و لذت­جویانه....................................................................................... 50

2-1-7-1) مفهوم جستجو (پرسه زنی) ....................................................................................... 51

2-2-7) مدل­های مرتبط با خرید آنی....................................................................................... 53

2-1-8-1) مدل مویوگاناتام و بکارت....................................................................................... 53

2-1-8-2) مدل جیوتی بادگیان و ورما ....................................................................................... 57

2-1-8-3) مدل دهدشتی و مبرهن....................................................................................... 60

2-2) پیشینه تحقیق....................................................................................... 61

2-2-1) پیشینه تحقیقات داخلی....................................................................................... 61

2-2-2) پیشینه تحقیقات خارجی....................................................................................... 67

2-3) توسعه فرضیه­ها و ارائه مدل....................................................................................... 83

2-4) خلاصه و جمع بندی فصل....................................................................................... 88

فصل سوم: روش­­شناسی تحقیق....................................................................................... 90

3-1) مقدمه....................................................................................... 91

3-2) روش تحقیق....................................................................................... 91

3-2-1) جامعه آماری پژوهش....................................................................................... 93

3-2-2) حجم نمونه و روش اندازه گیری....................................................................................... 94

3-2-3) روش و ابزار گردآوری داده­ها....................................................................................... 95

3-2-4) روش تجزیه­و­تحلیل داده­ها....................................................................................... 96

3-3) روایی و پایایی....................................................................................... 96

3-3-1) پایایی....................................................................................... 97

3-3-2) روایی....................................................................................... 97

3-4) نرم افزارهای تجزیه­و­تحلیل داده­....................................................................................... 99

3-5) خلاصه و جمع بندی فصل....................................................................................... 99

فصل چهارم: تجزیه ­و­ تحلیل داده­­ها....................................................................................... 100

4-1) مقدمه....................................................................................... 101

4-2) آمار توصیفی....................................................................................... 101

4-2-1) ویژگی­های جمعیت شناختی....................................................................................... 101

4-3) آزمون نرمال­بودن داده­ها (کولموگروف-اسمیرنوف) ....................................................................................... 102

4-4) آزمون مدل مفهومی تحقیق....................................................................................... 103

4-4-1) ارزیابی مدل اندازه‌گیری (مدل بیرونی) ....................................................................................... 104

4-4-1-1) بار عاملی شاخص­ها (سؤال­های پرسشنامه....................................................................................... 104

4-4-1-2) ارزیابی پایایی مدل بیرونی....................................................................................... 106

4-4-1-2-1) پایایی مرکب (CR) ....................................................................................... 106

4-4-1-2-2) ضریب آلفای کرونباخ....................................................................................... 107

4-4-1-3) روایی مدل بیرونی....................................................................................... 107

4-4-1-3-1) بررسی روایی همگرا ....................................................................................... 108

4-4-1-3-2) روایی واگرا....................................................................................... 108

4-4-1-3-2-1) روش بارهای عاملی متقابل....................................................................................... 109

4-4-1-3-2-2) روش فورنل- لارکر....................................................................................... 112

4-4-2) ارزیابی مدل ساختاری (مدل درونی) ....................................................................................... 113

4-4-2-1) ضرایب معناداری Z (مقادیر t-value) ...................................................................... 114

4-4-2-2) ضریب تعیین R2 (R Squars) ....................................................................................... 115

4-4-2-3) معیار اندازه تأثیر  ....................................................................................... 116

4-4-2-4) کیفیت پیش بینی کنندگی ( ) ...................................................................... 117

4-4-2-5) معیارRedundancy....................................................................................... 118

4-4-3) بررسی مدل کلی تحقیق....................................................................................... 118

4-5) بررسی فرضیه­های تحقیق....................................................................................... 119

4-5-1) نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ها....................................................................................... 120

4-6) مدل اصلاح شده تحقیق....................................................................................... 121

4-7) مقایسه شاخص­های مدل اولیه و مدل اصلاح شده ....................................................................................... 123

4-8) خلاصه و جمع بندی فصل....................................................................................... 124

فصل پنجم: خلاصه، نتیجه­گیری و پیشنهادات....................................................................................... 126

5-1) مقدمه....................................................................................... 127

5-2) خلاصه پژوهش....................................................................................... 127

5-3) مدل نهایی پژوهش....................................................................................... 129

5-4) نتیجه­گیری­­های مبتنی بر فرضیه­های پژوهش....................................................................................... 129

5-5) پیشنهادهای کاربردی تحقیق....................................................................................... 133

5-6) محدودیت­های تحقیق....................................................................................... 136

5-7) پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی....................................................................................... 137

5-8) خلاصه و جمع بندی فصل....................................................................................... 137

منابع....................................................................................... 138

پیوست­ها....................................................................................... 145

 

 

 

فهرست جداول

جدول2-1) عوامل خارجی مؤثر بر خرید آنی.......................................................... 27

جدول2-2) عوامل داخلی مؤثر بر خرید آنی.......................................................... 30

جدول2-1) محرک­ها و عوامل مؤثر بر خرید آنی.......................................................... 56

جدول 2-2) مطالعات داخلی خرید آنی.......................................................... 65

جدول 2-3) مطالعات خارجی خرید آنی.......................................................... 76

جدول3-1) نحوه امتیازدهی به سؤالات پرسشنامه .......................................................... 95

جدول3-2) ترکیب سؤالات پرسشنامه.......................................................... 96

جدول3-3) بررسی پایایی با آلفای کرونباخ.......................................................... 97

جدول 3-4) منابع مقیاس­های سنجش.......................................................... 98

جدول 4-1) ویژگی­های جمعیت شناختی نمونه آماری.......................................................... 102

جدول 4-2) آزمون نرمال­بودن (کولموگروف-اسمیرنوف....................................................................................... 103

جدول 4-5) بار عاملی متغیرهای آشکار.......................................................... 104

جدول 4-6) پایایی مرکب  (CR.......................................................... 106

جدول 4-7) ضریب آلفای کرونباخ.......................................................... 107

جدول 4-8) میانگین واریانس استخراج شده (AVE.......................................................... 108

جدول 4-9) روش بارهای عاملی متقابل.......................................................... 109

جدول 4-10) داده­های اولیه وارد شده در نرم افزار اکسل .......................................................... 112

جدول 4-10) جدول فورنل-لارکر پس از جایگذاری مقادیر ریشه دوم  (AVE).......................................................... 113

جدول 4-12) ضریب تعیین (R2).......................................................... 116

جدول 4-13) اندازه اثر (f2).......................................................... 117

جدول 4-14) کیفیت پیش بینی کنندگی (Q2).......................................................... 117

جدول 4-15) معیارRedundancy.......................................................... 118

جدول 4-16­) بررسی فرضیات تحقیق.......................................................... 120

جدول 4-17) بارعاملی متغیرهای آشکار پس از اصلاح مدل.......................................................... 122

جدول 4-18) مقایسه شاخص­های مدل پیشنهادی اولیه و مدل اصلاح شده پژوهش.......................................................... 123

 

 


 

فهرست شکل­ها

شکل1-1) مدل مفهومی تحقیق.......................................................... 7

شکل 2-1) مدل مویوگاناتام و بکارت .......................................................... 53

شکل 2-2) مدل جیوتی بادگیان و ورما .......................................................... 57

شکل 2-3) مدل دهدشتی و مبرهن .......................................................... 60

شکل 2-4) مدل عملیاتی تحقیق.......................................................... 87

شکل3-1) فرآیند تحقیق.......................................................... 93

شکل 4-1) مدل اولیه­ پژوهش در حالت ضرایب استاندارد.......................................................... 114

شکل 4-2) مدل اولیه­ی پژوهش در حالت آماره های t هر مسیر.......................................................... 115

شکل 4-3) مدل اصلاح شده پژوهش در حالت ضرایب استاندارد.......................................................... 121

شکل 4-4) مدل اصلاح شده پژوهش در حالت آماره­های t هر مسیر.......................................................... 122

شکل 5-1) مدل نهایی پژوهش.......................................................... 129

 

 

 

 


دانلود پایان نامه :اثر لذت­جوئی و محیط فروشگاه بر خرید آنی آنلاین با توجه به نوع وبگردی

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ساعت: ۰۵:۲۹:۱۴ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

اثر لذت­جوئی و محیط فروشگاه بر خرید آنی آنلاین با توجه به نوع وبگردی

یکی از موضوعات مطرح در زمینه تجارت الکترونیک سازمان با مصرف­کننده (یا انواع دیگر تجارت الکترونیک که در یک سوی آن مصرف کننده قرار دارد) بحث رفتار آنلاین مصرف­کننده و فرآیند خرید آنلاین و انگیزه­های مصرف­کننده برای خرید آنلاین است. در یک طبقه­بندی که توسط تو و همکاران (2007) ارائه شده است، انگیزه خرید آنلاین را می­توان به دو طبقه دسته بندی کرد: انگیزه منفعت­گرایانه و انگیزه لذت­جوئی.

انگیزه فایده­طلبانه دربرگیرنده ارزش­هایی است که خرید آنلاین را به عنوان یک عمل هدفمند و منطقی و معقول و کارآمد نشان می­دهد. از دیدگاه منفعت گرایانه، انگیزه خرید صرفاً دستیابی به کارآمد به کالا است. خرید کالاها و خدمات مورد نیاز مصرف­کنندگان از طریق اینترنت، مزیت­های متعددی از قبیل دسترسی آسان و سریع به اطلاعات، راحتی کار و نبود محدودیت زمانی و مکانی، تنوع محصولات بیشتر، صرفه جویی در هزینه­های دسترسی به کالاها و خدمات سفارشی و ...  می­باشد که این گونه مزایا می­تواند معرف این ارزش­ها باشند.

دانلود پایان نامه :اثر لذت­جوئی و محیط فروشگاه بر خرید آنی آنلاین با توجه به نوع وبگردی

طبقه دوم، انگیزه لذت­جوئی، شامل ارزشهایی است که به جنبه احساسی و روانی خرید آنلاین مربوط می­­شود. انگیزه لذت­گرایی به ارزش اجتماعی و احساسی که طی فرآیند خرید حاصل می شود، اطلاق می­گردد. صاحب نظران بر این باورند که مطالعه این که فقط کالایی بدست آید یا مأموریتی کامل شود، برای نشان­دادن انگیزه­های خرید کافی نیست و انگیزه ارضای نفسانی و احساسی طی فرآیند خرید را نمی­توان نادیده گرفت. در مطالعات خرید فیزیکی، محققان از هر دو نقطه نظر منفعت گرایانه و لذت جویانه استفاده می­کنند تا رفتار خرید فیزیکی مصرف کنندگان را بررسی کنند (تو و همکاران، 2007: 778). در زمینه انگیزه­های خرید اینترنتی، بیشتر مطالعات بر انگیزه منفعت­گرایانه متمرکز بوده است و انگیزه­های لذت­جویانه خرید که بیشتر مربوط به خرید های آنی می­شود، به ندرت مورد توجه قرار گرفته است.

معنای ارزش خرید یک تغییر قابل توجه با تغییر نمودن زمان به خود دیده است. دیدگاه سنتی بدین منوال وجود داشت که اظهار می­کرد که ارزش اساسأ به معنای کیفیت محصول یا خدمات در یک قیمت رقابتی است. این درک به طور برجسته بر پایه محصول ایجاد شده بود. این چشم انداز، هرچند هنوز، صحیح است. این چشم انداز برای موقعیت کنونی که عوامل بسیاری نسبت به محصول، اهمیت قابل توجهی متصرف شده اند، تهیه نشده است مصرف­کنندگان به طور فزاینده، ارزش را نه تنها از محصول، بلکه از خود فرایند خرید طلب می­نمایند (آلارد وهمکاران[1] ، 2009: 45).

ادبیات مملو از بیانات مستند متعدد از مصرف­کنندگان و خریداران یک محصول است، بدین منوال که تحریک­شدن تنها ناشی از نیازمندی یا ارزش محصول در قیمت آن نیست بلکه بعلت عوامل کاملاً متفاوتی همچون سرگرمی، تنوع، شگفتی نیز است (ورپلانکن و هرآبادی[2]، 2001: 436). این عوامل می­توانند یکجا انگیزش­های لذت­جویانه نامیده شوند. مصرف محصولات هم می تواند به عنوان یک نتیجه ایجاد شده از نیازمندی یا برای محقق نمودن آن انگیزشهای که منفعت گرایانه نامیده می­شوند (آرنولد و رینلودز[3]، 80:2003). هیرشمن وهولبروک[4] (1982) اثبات نمودند که مصرف لذت جویانه به ابعاد چندحسی ، خیالی و احساساتی مربوط است که یک فرد درارتباط با محصولات تجربه می­کند.چند حسی اشاره به این امر دارد که مصرف­­کنندگان­، تجربه را با معانی حسی گوناگونی همچون مزه، نور، صدا و بو بدست می­آورند. همچنین هیجانات نشان دادند نقش با اهمیتی در تصمیم گیری دارند. محصولات احساساتی همچون لذت، خوشحالی و ترس را ایجاد می­کنند و نهایتأ بر تصمیمات خریدشان اثر می­گذارند (جونز و همکاران[5] ، 2006: 976).

هر چند محصولات به طور سنتی ، به طور برجسته از لحاظ ویژگی­های ملموس­شان و نه از لحاظ هیجانشان دیده شده بودند. ریشه­های ارزش لذتی به عنوان محرک در خرید مصرف­کننده می­­توان پیش از دهه 1950 یافت. ایده­ای که محصولات، محدود به آنچه که قادر به انجامش هستند، نمی­شوند . بلکه آنچه بیشتر مهم است، آنها چه معانی برای مشتریان دارند ، برای اولین بار در طی این دوره زمانی مطرح و بحث شد (مثل لوی1959). در دهه 1980 این چشم انداز به بلندای جدیدی رسید، هنگامی که این امر محرز گردیده بود که مصرف­کنندگان به طور فعال ، مؤلفه خوشی را در فعالیت­های خرید­شان جستجو می­نمایند. اواخر این دهه، شکوفایی تحقیقات دراین حیطه با ابداع و تدوین شاخص­های که برای اندازه­گیری کارآمد سطوح انگیزش لذت جوئی مصرف کننده، دیده شد (آرنولد و رینلودز، 2003: 83).

همچنین محققان اخیرأ این امر را که چگونه جنبه لذت­جویانه، رفتار خرید اینترنتی، و درک مصرف­کننده از خرده فروش را تحت تاثیر قرار می­دهد، به واسطه مفاهیم بنیادی که به خوبی در این حیطه تعریف شده بودند ، بررسی نمودند (بریجز و فلورشیم[6]، 2008: 310). همچنین استدلال شده که انگیزه لذت­جوئی، درسرتاسر طبقات مختلف محصولات متفاوت است (جونز و همکاران، 2006: 977).

ارزش خرید مبتنی بر فایده در ماهیت معقول­تر و غیر هیجانی است و هنگامی که یک محصول یا خدمت از روی کفایت کسب می­شود، حاصل می­شود. بنابراین در حالی که خریدار خواهان سودمندی یا انسان اقتصادی برای کسب یک محصول با کیفیت با حداقل قیمت ممکن، تلاش می­کند. یک خریدار خواهان لذت یا انسان خوش فردی است که بسیار درخور و قابل انتظار برای خرید محصول از فروشگاهی که دارای فضای دلنشین بوده و راه­های دیگری از سرگرمی را ارائه می­نماید (دیپ و سونی، 2008: 406).

ارزش­های خرید مبتنی بر لذت و ارزش­های خرید مبتنی بر منفعت هر دو مهم قلمداد می شوند، بدلیل اینکه به رضایتمندی مشتری مربوط هستند (آلارد وهمکاران، 2009: 47). ادبیات حاضراهمیت بیشتری بر جنبه لذت جویانه فرایند خرید قائل است.

بابین و اتوی (2000)[7] اثبات کردند که فضای فروشگاه، همچون چیدمان، نورپردازی  و استفاده از رنگ­ها می­تواند یک تأثیر قابل توجه بر رفتار خرید مصرف­کنندگان داشته باشد و می تواند بر توسعه روابط بلند مدت پایدار با مصرف­کننده کمک کند. پیک و چالدرز (2006) [8]تاثیر لمس­کردن بر­ خرید آنی اثبات کردند که تاثیر مثبت برخرید آنی دارد. جانز و همکاران (2006) در مطالعاتشان نشان دادند که ارزش مبتنی بر لذت تاثیر زیادی بر رضایتمندی مصرف کنندگان درمقوله­های تمایلات خرید مجدد و وفاداری دارد. شاید دلیل این است که  حتی مدتها بعد از ارائه خرید اینترنتی که سریع، کارآمد، ارزان است، مراکز خرید هنوز برای اکثریت خریدهای انجام گرفته توسط مصرف­کنندگان، خوشایند به حساب می­آیند (آرنولد و رینلودز، 2003: 81).

بیشتر خرده­فروشان تخفیفی، که مدل کسب و کارشان پیشنهاد قیمت­های پایین با کمترین توجه به جنبه­های لذتی هست، اخیراً شروع به تمرکز بر جنبه­های لذتی به علت معنادار بودن ادراکاتشان، کرده­اند به طور ویژه در مورد مصرف­کنندگان با درآمد پایین که نمایان ساختند (کارپنتر و مور[9]، 2009: 71).

 


[1] Allard et al

[2] Verplanken and Herabadi

[3] Arnold and Reynolds

[4] Hirschman and Holbrook

[5] Jones, M. A., Reynolds, K. E. & Arnold, M. J.

[6] Bridges, E. & Florsheim, R.

[7] Babin, B. J. & Attaway, J. S.

[8] Peck, J. & Childers, T. L.

[9] Carpenter, J. M. & Moore


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ساعت: ۰۵:۲۲:۴۴ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

دانلود پایان نامه : اثر لذت­جوئی و محیط فروشگاه بر خرید آنی آنلاین با توجه به نوع وبگردی

هر چند اهمیت انگیزه لذت­جوئی برای حداقل دو دهه اخیر فهمیده شده است. کمبود کار تحقیقات جهت بررسی نمودن گوناگونی انگیزه­های لذت­جویانه که مصرف­کنندگان مدرن آنها را طلب می نمایند، وجود دارد (آرنولد و رینلودز، 2003: 82). نویسندگان بر اساس داده های اجرایشان انگیزه­های لذت­جویانه را به 6 طبقه گسترده اصلی تقسیم نمودند: خرید ماجراجویی[1]، خرید اجتماعی[2]­، خرید کامروا سازی یا خرسند سازی[3]­، خرید خیالی/تصوری[4]، خرید نقش[5] ، خرید ارزش[6].

خرید ماجراجویی، اشاره دارد به خریدی که اصولاً برای ماجراجویی و برانگیختن انجام می شود. بسیاری از مراکز خرید امروزی، نیز به عنوان مراکز تفریحی و ماجراجویی برای کشاندن مصرف­کنندگان به محل شناخته می­شوند (آلارد وهمکاران، 2009: 47).

خرید اجتماعی ، همانطور که از نامش پیداست به فرایند خریدی که صرفاً همراه با اعضای خانواده و دوستان انجام شده است، اشاره دارد. در درجه اول ، دراین حالت انگیزه­، معاشرت نمودن با افراد به جای خرید کردن محصول است. مصرف­کنندگان از خرید­کردن به عنوان یک فرصت برای پیوستن به افراد دیگر استفاده می­کنند و بدین ترتیب معاشرت نمودن به جای محصول درخورتوجه بیشترقرار می گیرد (دیپ و سونی، 2008: 407).

خرید کامروا سازی عمدتا برای خرسندی و رها سازی مشغله­ها در فعالیت خرید انجام می گیرد. مصرف­کنندگان خرید کردن را به عنوان یک کاهش دهنده استرس ، توصیف می­کنند در پی رقابت شدید، خرده­فروشان به طور فزاینده­، بر هر دو جنبه سودمندی و لذتی در فروشگاه­هایشان تمرکز می­نمایند (کارپنتر و مور، 2009: 72).

چهارمین طبقه خرید تصوری است که اصولاً با کسب آخرین روند­های مد و نوآوری تکنولوژیک انجام می­گیرد.

نقش خرید توسط مصرف­کننده در درجه اول برای دیگران انجام می­گیرد. به طور مثال هنگامی که مصرف­کننده نقش­هایش را توسط خرید کردن برای اقوام و دوستانش اجرا می­نماید.

خرید ارزش شاید آشناترین و معمول­ترین نوع خرید است و اشاره دارد به اینکه برای کسب بهترین معامله در بازار ازلحاظ شرایط و ضوابط معامله /مذاکره و پیشنهادات خاص انجام می­گیرد و فرد با خرید یک محصول با تخفیف احساس موفقیت می­کند (آرنولد و رینلودز، 2003: 83). ابعاد دیگر لذت­جویی، به نام­های خشنودی[7]، برانگیختگی[8] و گریز[9] به عنوان اشکالی از لذت­خرید[10] مشخص شده است (مونسو و همکاران[11]، 2004: 114).

2-1-4) آنی­گرایی

برخی منابع روانشناسی به آنی­گرایی به عنوان یک ویژگی اصلی فرد اشاره می­کنند که میزان و درجه آن در افراد مختلف، متفاوت است. روک و فیشر[12] (1995) این دیدگاه را با زمینه رفتار خرید سازگار کردند. چایه و همکاران[13] (2012) استدلال می­کنند که آنی­گرایی به طور مفهومی، متفاوت از ویژگی­های شخصی است، بنابراین مناسب است تا به عنوان نشانگر رفتار خرید آنی استفاده شود که تحت تأثیر اثرات مثبت و ارزیابی هنجاری در یک وضعیت خرید قرار گرفته شود.

مطالعات زیادی درباره آنی­گرایی صورت گرفته است و از جمله این مطالعات می­توان به مطالعات کلینیکی روان­شناسانه اشاره نمود. در حال حاضر معیارها و مقیاس­های متفاوتی برای اندازه­گیری این گرایش وجود دارد. مطالعاتی که بین سالهای 1975 تا 1992 صورت گرفت، نشان می­دهد که پاسخ حدود 38 درصد افراد بزرگسال به این سوال که آیا خود را جز خریدکنندگان آنی می­دانند یا خیر، مثبت بوده است. بنابراین یافته­ها نشان می­دهد که خرید آنی به عنوان یک گرایش مهم در انسان محسوب می­شود. راک و فیشر خرید آنی را سازه­ای تک بعدی که شامل تمایل مصرف کننده می­باشد، می­دانند. آنها این خرید را تمایل مصرف کننده به خرید فوری و غیر منفعلانه می­دانند. این نوع خریداران خود را منفعل نمی­دانند زیرا به محض روبرو شدن با محرک، خرید خود را انجام می­دهند. لیست خرید آنها انتها ندارد و ایده اصلی آنها خرید غیر منتظره و آنی است. اگرچه محیط خرید به طور مکرر برای سنجش خرید آنی استفاده شده است (سیلوریا و همکاران[14]، 2008: 29). محققان بیان کرده­اند که آنی­گرایی یک ویژگی ذاتی انسانی است. همچنین دلایل قوی وجود دارد که گرایش به خرید آنی از فردی به فرد دیگر متفاوت می­باشد (ورپلانکن و هرآبادی[15]، 2001: 575). با پیروی از مطالعات قبلی آنی­گرایی را می­توان این گونه تعریف کرد: «میزانی که اشخاص علاقه به خریدهای بدون قصد، فوری و بدون بازخور دارند».  بنابراین افراد می­توانند به خرید تحریک شوند ولی الزاماً آن را انجام ندهند و بعضی موانع هستند که آنی گرایی را کاهش می­دهند (سیلوریا و همکاران، 2008: 30).

بعضی از مطالعات بین ویژگی آنی­گرایی و رفتار خرید آنی تفاوت قائل می­شوند. راک و فیشر (1995) خرید آنی را به عنوان تصمیم­گیری فوری و بدون توجه در نظر گرفتند. مشتریانی با این ویژگی به دفعات بیشتر خرید آنی را انجام می­دهند. وود[16] (1998) معتقد است که تعریف اصلی ضعف اراده است. این از مشتریان بدون برنامه و تفکر تصمیم گیری می­کنند که اغلب تحت تأثیر احساسات خود قرار گرفته­اند. معمولأ این تصمیم­گیری­ها در مقابل قضاوت های عقلانی قرار دارد.

شارما و همکاران[17] (2010) در مطالعه­شان به همبستگی سه ویژگی مصرف­کننده (آنی گرایی، سطح تحریک بهینه[18] و خود کنترلی[19]) با خرید آنی و تنوع طلبی پرداختند. برای ارزیابی این ویژگی­ها، این نویسندگان تحقیقی در مورد خریدارانی که از پیاده­رو­های اصلی عبور می­کنند، در مدت چهارهفته انجام دادند. بعد از تجزیه و تحلیل­های لازم، این نویسندگان نتیجه گرفتند که قواعدی که خرید آنی و تنوع طلبی با منشأهای روانشناسی دارد را تأیید دارد. آنی­گرایی مصرف کننده و سطح بهینه تحریک به طور مثبت با خرید آنی و تنوع طلبی همبستگی دارد. آنی­گرایی مصرف کننده همانند تنوع طلبی تأثیر چشمگیری بر خرید آنی دارد. به طور مشابه، سطح بهینه تحریک تأثیر چشمگیری بر تنوع طلبی نسبت به خرید آنی دارد. بنابراین، هردو این رفتارها در روانشناسی دیده شده اند ولی در شدت تحریک متفاوت هستند. به عبارت دیگر آنی گرایی مشتری رابطه نزدیکی با خرید آنی و رابطه معکوسی با سطح بهینه تحریک دارد.

 


2-1-5) تجارت الکترونیک

حاصل بکارگیری اینترنت در تجارت و خرید و فروش ظهور پدیده تجارت الکترونیک است. کمیسسون اروپایی در سال 1997 تجارت الکترونیک را به شکل زیر تعریف کرده است: تجارت الکترونیک بر پردازش و انتقال الکترونیکی داده­ها شامل متن، صدا و تصویر مبتنی می­باشد و شامل فعالیت­های گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی کالاها و خدمات، تحویل فوری مطالب دیجیتالی و انتقال الکترونیک می­گردد. تجارت الکترونیک در ساده ترین تعریف عبارتست از: یافتن منابع، انجام دادن فعالیت­ها، ارزیابی، گفتگو، سفارش­دادن، تحویل­گرفتن محصول، پرداخت و ارائه خدمات پشتیبانی که به گونه الکترونیک انجام می­شود (نگهداری، 1387: 54).

مطالعه برک (1997)[20] نشان می­دهد که خرید اینترنتی، خدمات بدون وقفه (24 ساعته و در 7روز هفته) را ارائه می­کند که در آن محدودیت زمانی، مکانی و جوی وجود ندارد. ارزش راحتی، دلیل اصلی افرادی است که علاقه دارند به خرید آنلاین بپردازند. ولفینبرگر[21] (2001) همچنین بیان می­کند که خرید اینترنتی محیط خریدی راحت­تر و آسان­تر را فراهم می­کند و افراد می­تواند در منزل خود، خرید کنند. همچنین مصرف­کنندگان نیز می­توانند تصمیم بگیرند که چه موقعی مطابق با برنامه خودشان اقدام به خرید نمایند. مطالعات آلبا[22] (1997) نشان می­دهد که در فروشگاه­های آنلاین محصولات بیشتری برای انتخاب وجود دارد زیرا مانند فروشگاه­های فیزیکی از نظر مکانی و فضا تحت فشار نیستند. ولفینبرگر (2001) همچنین متذکر می شود که فروشگاه­های فیزیکی این توان را ندارند که کالاهای کمتر عامه پسند را برای برخی بازارهای بکر نگهداری کنند، درحالی که فروشگاه­های آنلاین چنین مشکلی را ندارند. به عبارت دیگر فروشگاه­های آنلاین قادرند که انتخاب­های متنوع­تری را با هزینه پایین­تر ارائه کنند. مطالعه ولفینبرگر (2001) نشان می­دهد که فراهم بودن اطلاعات شامل کسب اطلاعات مربوط به مشخصات محصول، فروشگاه­ها، باعث افزایش فروش می­شود. اینترنت کارآترین ابزاری است که کسب چنین اطلاعاتی را برای مصرف کنندگان فراهم می­کند. اطلاعات جمع آوری شده، قابلیت کپی شدن یا ذخیره شدن را برای بررسی و مقایسات آتی نیز دارد. باکوس (1997) بر این باور است که اینترنت شامل منابع اطلاعات عمومی متعدد و ابزار جستجوی موارد گوناگون است. مشتریان تنها دریافت اطلاعات فراوان درباره محصولات و فروشگاه ها به طور آنلاین تنها چند کلیک فاصله دارند (تو و همکاران، 2007: 778). بنا به وستبروک[23] (1985) ماجراجویی بدین معنی است که مشتریان با چیزی جالب، نو و بدیع برخورد کنند و لذت کاوش و کشف را طی فرآیند خرید تجربه کتتد. شری[24] (1990) معتقد است که طی فرآیند خرید، نیاز خریدار به شور و هیجان جسمانی و شهوانی به مراتب بیشتر از نیاز به خود کالاست. وبستر (1993)[25] اشاره می­کند که افراد در حین تعامل با کامپیوتر حس کنجکاوی را تجربه می­کنند که این حس کنجکاوی می تواند به ماجراجویی و خرید بدون برنامه­ریزی شود (تو و همکاران، 2007: 778).

 


2-1-6) فروشگاه اینترنتی

محیط تجارت الکترونیک که مبتنی بر اینترنت است، این امکان را به مشتریان می­دهد تا برای جستجوی اطلاعات  و خرید کالا و خدمات از طریق ارتباط مستقیم با فروشگاه های اینترنتی اقدام کنند. خرید به صورت اینترنتی براساس تجربه واقعی از خرید کالا نیست؛ بلکه براساس ظواهری مانند تصویر، شکل، اطلاعات کیفی و تبلیغات از کالا استوار است. با گسترش روزافزون اینترنت در امور مختلف زندگی، یکی از مباحث طرح شده، جلب مشتریان جهت انجام مبادلات از طریق اینترنت است که مورد توجه بسیاری از سازمان­ها و مشتریان قرار گرفته و تحقیقات زیادی برای حمایت از ایجاد خرید اینترنتی صورت پذیرفته است (سعیدنیا و بنی اسدی، 1386: 45).

فروشگاه اینترنتی را می­توان پایه و اساس تجارت الکترونیک دانست. یک فروشگاه اینترنتی یا فروشگاه آنلاین تشکیل شده از اجزای مختلفی است که همگی با هم می­توانند مجموعه­ای هماهنگ و روان را خلق کنند تا یک بازدید­کننده، درست مانند یک فروشگاه واقعی، خود را در میان گزینه­های مختلف ببیند و با آزادی انتخاب و کسب اطلاعات کافی­، بتواند محصول مورد نظرش را انتخاب، خرید و تحویل بگیرد.

یک فروشگاه اینترنتی، وب­سایت یا مجموعه­ای از وب­سایت­ها است که محصولاتی (کالا یا خدمات) را در بستر اینترنتی­، به کاربرانی منتخب یا عمومی ، معرفی کرده و با فراهم آوردن یک سبد خرید آنلاین و درگاه های پرداخت اینترنتی، امکان خرید را برای آنها فراهم می­کند و گزینه های متنوعی را نیز برای تحویل کالا و خدمات در اختیار او قرار می­دهد.

طبق تعریف فوق، می­توان سه خصوصیت را برای یک فروشگاه اینترنتی بر شمرد:

فروش کالا یا خدمات: با وجودی که برخی فروشگاه­های آنلاین، تنها جنبه اطلاع رسانی و هدایت کاربران به سوی فروشگاه واقعی یک شرکت را انجام می­دهند، اما بیشتر فروشگاه­های اینترنتی­، کلیه مراحل معرفی، خرید، پرداخت و تحویل را به صورت آنلاین به انجام می­رسانند.
سبد خرید اینترنتی: به طور معمول­، یک فروشگاه اینترنتی، یک سبد خرید آنلاین را در اختیار مشتری خود قرار می دهد که تا هر زمان که بخواهد، می­تواند محصولاتی را از میان محصولات فروشگاه، به آن سبد اضافه کرده و سپس برای ورود اطلاعات و پرداخت هزینه اقدام کند.
بازارهای بخشی[26]: عبارت بازارهای بخشی از جمله عبارت هایی است که ترجمه هایی نامفهومی از آن وجود دارد. به آن بازار گوشه­ای یا گوشه بازار می­گویند. مفهوم آن­، بخش هایی از صنعت یا بازار است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است و با وجود کوچک بودن، مشتریان خاص خود را داراست. فروشگاه­های اینترنتی معمولاً بخش کوچکی از بازار را، هدف خود قرار می­دهند و در آن حوزه فعالیت می­کنند (سعیدنیا و بنی اسدی، 1386: 45).

 

2-1-6-1) محیط فروشگاه اینترنتی

ویژگی­های وب­سایت­ها بر رفتار مشتری تأثیر دارد و این تأثیر در بین خرده­فروشها و مشتریان نهایی بیشتر حائز اهمیت است (بالابینز و همکاران، 2001: 70).  در نتیجه علاقه و توجه شرکت­ها برای ارائه ارزش­های بیشتر به مشتری در خرید اینترنتی و برقراری مدیریت رابطه با مشتری افزایش یافته است. به ویژه شرکت­هایی که درپی حفظ مشتریان موجود و نیز جذب مشتریان جدید هستند،  فعالیت­های خود را در جهت ارائه و خلق ارزش برای مشتریان هدف خود معطوف داشته­اند و برای انجام این مهم آنها باید درک عمیقی از ابعادی که ارزش مشتری را در بر می گیرند، داشته باشند. شرکت­ها برای جذب مشتریان جدید، باید وب­سایت­ها را بگونه­ای طراحی کنند تا نظر مشتریان به آن جلب شده و خرید کنند (سیموس و همکاران[27]، 2006: 175).

وارن کیگان[28] از صاحب نظران علم بازاریابی، معتقد است که تنها در صورت تمرکز منابع بر فرصت­ها و ایجاد ارزش برای مشتری است که می توان به مزیت رقابتی پایدار دست یافت .ایجاد وب­­سایتها از امکانات و فرصتهای جدید است که باید ویژگیهایی از آن که بر روی مشتریان اثرگذار است، شناسایی شده و به نحو مطلوب طراحی و مدیریت شود به صورتی که طراحی خوب فروشگاه مشتریان را تحریک می­نماید تا بدون برنامه خرید نمایند. جو فروشگاه محرکی است که بر محبوبیت  مصرف کننده اثر می گذارد و ممکن است خرید ناگهانی را افزایش دهد (ویلاویریت و همکاران[29]، 2009). ادراک مصرف کننده از محیط فروشگاه همچنین ممکن است بر خلق و خوی خریدار اثر شدید داشته باشد (مایکون و همکاران[30]، 2000). نگرش خریداران نسبت به محیط فروشگاه در مقایسه با نگرش آنها در مورد محصولات تاثیر خیلی بیشتری بر واکنش­های عاطفی خریدار دارد. بین ویژگی­های محیط فروشگاه و قصد خرید ناگهانی ارتباط وجود دارد (کیم، 2003). محیط فروشگاه بر رفتار خرید ناگهانی تاثیرگذار می­باشد به گونه­ای که ویژگی­های فروشگاه بر پاسخهای عاطفی خریداران که شامل لذت و برانگیختگی می­باشد تأثیر گذاشته و این پاسخهای عاطفی باعث افزایش احتمال خرید ناگهانی می­شوند (ژو[31]، 2007: 45).

ازعمده ترین ویژگی­هایی که وب­سایتها باید داشته باشند می­توان به این موارد اشاره کرد: پیمایش، محتوا، طرح (صفحه آرایی) و فضای مناسب برای انجام عملیات در وب سایت اشاره کرد که همه این موارد برای مشتریان مهم بوده و بر تصمیم خرید آن­ها تأثیر می­گذارد (وانگ و همکاران،2007: 147)[32].

 


2-1-6-1-1) محتوا فروشگاه اینترنتی[33]

محتوا فروشگاه اینترنتی شامل تمامی موارد مرتبطی است که بر روی وب سایت در دسترس است. این موارد شامل ویژگی­های محصول، قیمتها و اطلاعات ارائه شده، شیوه­های ارجاعی، مقایسه اطلاعات و ... می­باشد (فلوه و مادلبرگر، 2013: 428). رایس[34] (1997) تأیید کرد که دردسترس بودن محتوای مناسب به طور چشمگیری کاربران اینترنتی و مراجعه کنندگان به وب سایت را افزایش می­دهد. محتوا مهمترین قسمت یک وب سایت است که در دراز مدت درآمد بیشتری برای شما ایجاد می­کند. نمودار سلسله مراتبی (نموداری که نشان دهنده صفحات اصلی در یک وب سایت و چگونگی ارتباط آنها) و استوری بورد[35] (که نشان دهنده طرح صفحات وب و چگونگی حرکت مصرف­کننده بین صفحات وب)، به صراحت و به خوبی مجموعه­ای از متن، گرافیک، عکس، ویدئو که مورد نیاز وب سایت­های تجاری و یا گروه بندی­های صفحه وب مطلب را بیان نمی­کنند. محتوای خوب برای فروشگاه آنلاین یعنی توضیح کامل در مورد محصولات، دسته بندی محصولات، اطلاعات تماس، خلاقیت در محتوی و... محصول شامل خصوصیات مرتبط به کالا همانند طبقه­بندی، تنوع و اطلاعات کالا است. طبقه‌بندی متنوع کالاها احتمال ارضای نیازهای مصرف‌کننده را افزایش می‌دهد، اما همه کالاهای قابل دسترسی در کاتالوگ‌های تجاری یا فروشگاه‌های واقعی به‌طور اینترنتی قابل دسترسی نیستند (فلوه و مادلبرگر، 2013: 428).  براساس مطالعه لوث و اسپایلر، فروشگاه‌های اینترنتی بزرگ کم اثرتر از فروشگاه­های کوچک در تبدیل عده زیاد بازدیدکنندگان به خریداران هستند، زیرا مصرف­کنندگان در یافتن کالایی که جستجو می­کنند مشکل دارند. این بدین دلیل است که نقش اولیه فروشگاه‌های اینترنتی فراهم آوردن اطلاعات در مورد کالا و قیمت آن برای کمک به کاهش هزینه جستجوی مصرف­کنندگان می باشد. اطلاعات با کیفیت­تر و گسترده­تر که در اینترنت قابل دسترسی هستند، سطوح بالاتری از رضایت مشتری و تصمیمات بهتر خرید را فراهم می­کند (مونتویاویس و همکاران، 2003: 455). فروشگاه­های خرید اینترنتی می توانند اطلاعات گسترده­تری از کالا همانند مقایسه قیمتها، خلاصه­ای از کالا (مانند خلاصه کتاب در فروشگاه کتاب اینترنتی) و نمایش کالا (مانند انتقال و ذخیره نرم افزار) را ارائه دهند. یک فروشگاه آنلاین خوب باید دارای امکانات مناسبی برای جست و جوی کالا در بخش جستجو[36] داشته باشد یعنی این بخش بتواند به خوبی کالای مورد نظر مشتریان را در فروشگاه جست­وجو کند و اطلاعات کامل کالا از جمله قیمت و کیفیت را در اختیار مشتریان قرار دهد.

 

 

 

2-1-6-1-1-1) کیفیت اطلاعات

کیفیت اطلاعات مربوط به مسائل محتوایی تجارت الکترونیک می باشد. شعار شناخته شده "محتوا پادشاه است" است (هیوزینگ[37]، 2000). هدف اساسی وب سایت ارائه اطلاعات است (بتی و همکاران[38]، 2000). تصمیم گیری این که چه محتوایی بر روی یک وب سایت قرار گیرد، بسیار مهم است. یک شرکت هنگامی که می خواهد مخاطبان را جذب کند باید از محتوای سایت برای جذب آنها استفاده کند (لیر، 2001). لین و لو[39] (2000) به موضوع چگونگی پذیرش مشتریانی که توسط ویژگی­ها و اطلاعات دقیق  تحت تأثیر قرار گرفته بودند، پرداختند. هیوزینگ (2000) محتوا وب سایت را از هر دو مفهوم طراحی و عملیاتی با استفاده از اقدامات عینی و ذهنی را متمایز کرد.

پرکویتز و اتزیونی[40] (1999) اهمیت اطلاعات به روز با مفهوم وب سایت های تطبیقی کشف کردند. محتوا توسط دو مفهوم دقت اطلاعات و مرتبط بودن نشان داده می­شود (کائو و همکاران، 2005، 650)[41].

دانلود پایان نامه :اثر لذت­جوئی و محیط فروشگاه بر خرید آنی آنلاین با توجه به نوع وبگردی

2-1-6-1-1-2) دقت اطلاعات

اساسی­ترین قابلیت وب سایت ارائه اطلاعات در مورد محصولات، خدمات، مردم، رویدادها و یا ایده است. وب سایت شرکت می­تواند با ارائه اطلاعات نامناسب، کسب و کار خود را به مخاطره اندازد. در نتیجه، برای شرکت­ها ضروری است تا توجه خود را به عواملی که  ممکن است به افزایش کیفیت اطلاعات منجر شود، افزایش دهند (لین و لو، 2000). اطلاعات در وبسایت باید دقیق، آموزنده و به­روز باشد. افزایش دقت اطلاعات در مورد محصول، مشتری را می تواند راضی کند. هر روز باید اطلاعات اضافه یا اطلاعات قبلی به روز شود. مثلأ سایت آمازون، می توان لیست صد کتابی که هرساعت در سایت قرار می­گیرد را مشاهده کرد.

 


2-1-6-1-1-3) مرتبط بودن اطلاعات

مرتبط­بودن اطلاعات به حدی که اطلاعات در وب سایت به نیازهای اطلاعاتی مشتری مربوط می شود اشاره دارد. بعید است که یک شرکت بخواهد به همان اطلاعات را به گروه­های مختلف مشتریان ارائه کند (هیوزینگ، 2000). بخش­های مختلف وب سایت باید برای نیازهای گروه های مختلف مشتریان طراحی شود. مشتریان بالقوه وب سایت باید شناسایی و نیازهای آنها مورد بررسی قرارگیرد. بنابراین نیازهای مشتریان و همچنین پوشش موضوعی، توسعه های مختلف بخش وب سایت هدایت کرده­اند. به عنوان مثال، محتوای وب سایت خودروساز باید شامل اطلاعات مربوط به شاخه­های آن در مناطق مختلف و یا کشورها و مدل­ها و ویژگی های مختلف باشد. علاوه بر این، یک وب سایت باید تعهدات در حال انجام را نشان دهد. تعهدات پذیرفته شده درقبال مشتریان باید به دقت انجام گیرد. اگر این اتفاق نیافتد، وب سایت اعتبار و مشتریان خود را از دست خواهد داد (کائو و همکاران، 2005، 651).

[1] Adventure Shopping

[2] Social Shopping

[3] Relaxation Shopping

[4] Idea Shopping

[5] Role shopping

[6] Value Shopping

[7] Pleasure

[8] Arousal

[9] escapism

[10] shopping enjoyment

[11] Monsuwé et al

[12] Rook, D.W., & Fisher, R.J.

[13] Chih, W.H., Wu, C.H.-J., Li, H.-J.

[14] Silvera, D.H., Lavack, A.M. and Kropp, F.

[15] Verplanken, B. and Herabadi, A.G.

[16] wood

[17] Sharma, Bharadhwaj, & Marshall,

[18]  optimum stimulation level

[19] Self-monitoring

[20] Burke

[21] Wolfinbarger

[22] Alba

[23] Westbrook

[24] Sherry

[25] Webster

[26] niche market

[27] Seymus et al

[28] Varen Kigan

[29] Virvilaite & et al

[30] Michon & et al

[31] Xu

[32] Wang,et al

[33] E-store content

[34] Rice, M.

[35] storyboards

[36] Search

[37] Huizingh

[38] Bhatti et al

[39] Lin and Lu

[40] Perkowitz and Etzioni

[41] Mei Cao, Qingyu Zhang, and John Seydel


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ساعت: ۰۵:۱۶:۱۵ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

پرش به محتوای اصلیرفتن به نوارابزار درباره وردپرس مد روز 21 بروزرسانی وردپرس, 1 بروزرسانی پوسته 00 دیدگاه در انتظار مدیریت است تازه نمایش نوشته Clear Cache Howdy, مدیر سایت پایان نامه بیرون رفتن راهنما تنظیمات صفحه وردپرس 4.9.8 دردسترس است! لطفا هم‌اکنون بروزرسانی نمایید. ویرایش نوشته افزودن نوشته یک ذخیره‌ی خودکار از این نوشته وجود دارد که جدیدتر از نگارش زیر است. دیدن ذخیره خودکار. عنوان را اینجا وارد کنید عصاره هیدروالکلی افتیمون و قارچ گانودرما بر لاین سلولی MCF7 سرطان پستان و لاین سلولVero اپی¬تلیالی کلیه پیوند یکتا: http://modarooz.ir/عصاره-هیدروالکلی…مون-و-قارچ-گانود/ ‎ویرایش افزودن پرونده چندرسانه‌ایVisualمتن بند p تعداد واژه‌ها: 560 آخرین ویرایش به‌دست مدیر سایت پایان نامه در مهر 24, 1397 ساعت 10:31 ب.ظ تغییر وضعیت پنل: انتشار پیش‌نمایش تغییرات وضعیت: منتشر شده ویرایش ویرایش وضعیت نمایانی: عمومی ویرایش تغییر میدان دید رونوشت‌ها: 2 کاوش مرور رونوشت‌ها منتشرشده در:مهر 24, 1397 @ 22:31 ویرایش ویرایش تاریخ و زمان انتقال به زباله‌دان تغییر وضعیت پنل: Show Hide Author Name Select whether to display or not the author's name, independently of the settings in Show Hide Author plugin. Use Settings in Show Hide Author plugin Show Author Name Hide Author Name سپاسگزاریم از اینکه سایت خود را با وردپرس ساخته‌اید. دریافت نگارش 4.9.8

1-3-1- بین تیمار با دوز پایین عصاره هیدروالکلی عصاره گیاه افتیمون و مهار تکثیر لاین سلولی سرطانی MCF7 و لاین سلولی Vero اپی­تلیال کلیه در محیط کشت انتخابی ارتباط معناداری وجود دارد.

1-3-2- بین تیمار با دوز متوسط عصاره هیدروالکلی عصاره گیاه افتیمون و مهار تکثیر لاین سلولی سرطانی MCF7 و لاین سلولی Vero اپی­تلیال کلیه در محیط کشت انتخابی ارتباط معناداری وجود دارد.

1-3-3- بین تیمار با دوز بالای عصاره هیدروالکلی عصاره گیاه افتیمون و مهار تکثیر لاین سلولی سرطانی MCF7 و لاین سلولی Vero اپی­تلیال کلیه در محیط کشت انتخابی ارتباط معناداری وجود دارد.

1-3-4- بین تیمار بادوز پایین عصاره هیدروالکلی عصاره قارچ گانودرما و تکثیر لاین سلولی سرطانی MCF7 و لاین سلولی Vero اپی­تلیال کلیه در محیط کشت انتخابی ارتباط معناداری وجود دارد.

1-3-5- بین تیمار با دوز متوسط عصاره هیدروالکلی عصاره قارچ گانودرما و تکثیر لاین سلولی سرطانی MCF7 و لاین سلولی Vero اپی­تلیال کلیه در محیط کشت انتخابی ارتباط معناداری وجود دارد.

1-3-6- بین تیمار با دوز بالای عصاره هیدروالکلی عصاره قارچ گانودرما و تکثیر لاین سلولی سرطانی MCF7 و لاین سلولی Vero اپی­تلیال کلیه در محیط کشت انتخابی ارتباط معناداری وجود دارد.

 

 

 

1-4- پرسش­های تحقیق

1-4-1- رابطه بین اثر دوز پایین عصاره هیدروالکلی گیاه افتیمون بر تکثیر لاین سلول­های سرطانی 7­­MCF پستان و لاین سلولی Vero اپی­تلیال کلیه چگونه است؟

1-4-2- رابطه بین اثر دوز متوسط عصاره هیدروالکلی گیاه افتیمون بر تکثیر لاین سلول­های سرطانی 7­­MCF پستان و لاین سلولی Vero اپی­تلیال کلیه چگونه است؟

1-4-3- رابطه بین اثر دوز بالای عصاره هیدروالکلی گیاه افتیمون بر تکثیر لاین سلول­های سرطانی 7­­MCF پستان و لاین سلولی Vero اپی­تلیال کلیه چگونه است؟

1-4-4- رابطه بین اثر دوز پایین عصاره هیدروالکلی قارچ گانودرما بر تکثیر لاین سلول­های سرطانی 7­­MCF پستان و لاین سلولی Vero اپی­تلیال کلیه چگونه است؟

1-4-5- رابطه بین اثر دوز متوسط عصاره هیدروالکلی قارچ گانودرما بر  تکثیر لاین سلول­های سرطانی 7­­MCF پستان و لاین سلولی Vero اپی­تلیال کلیه چگونه است؟

1-4-5- رابطه بین اثر دوز بالای عصاره هیدروالکلی قارچ گانودرما بر تکثیر لاین سلول­های سرطانی 7­­MCF پستان و لاین سلولی Vero اپی­تلیال کلیه چگونه است؟

1-5- اهداف تحقیق

1-5-1- هدف کلی تحقیق:

- بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی افتیمون از قسمت اندام هوایی(دانه­ ساقه گل) و قارچ گانودرما از قسمت کلاهک قارچ برروی لاین سلولی سرطانی MCF7 پستان و لاین سلولی­Vero  اپی­تلیالی کلیه در محیط کشت انتخابی

1-5-2- اهداف جزئی طرح:

1-5-2-1- تعیین اثر دوز پایین عصاره هیدروالکلی گیاه افتیمون بر تکثیر سلول­های سرطانی لاین ­­MCF7­ و سلول­های لاین­Vero  اپی­تلیالی کلیه در محیط کشت انتخابی.

1-5-2-2- تعیین اثر دوز متوسط عصاره هیدروالکلی گیاه افتیمون بر تکثیر سلول­های سرطانی لاین ­­MCF7­ و سلول­های لاین­Vero  اپی­تلیالی کلیه در محیط کشت انتخابی.

1-5-2-3- تعیین اثر دوز بالای عصاره هیدروالکلی گیاه افتیمون بر تکثیر سلول­های سرطانی لاین ­­MCF7­ و سلول­های لاین­Vero  اپی­تلیالی کلیه در محیط کشت انتخابی.

1-5-2-4- تعیین اثر دوز پایین عصاره هیدروالکلی قارچ گانودرما بر تکثیر سلول­های سرطانی لاین ­­MCF7­ و سلول­های لاین­Vero  اپی­تلیالی کلیه در محیط کشت انتخابی.

1-5-2-5- تعیین اثر دوز متوسط عصاره هیدروالکلی قارچ گانودرما بر  تکثیر سلول­های سرطانی لاین ­­MCF7­ و سلول­های لاین­Vero  اپی­تلیالی کلیه در محیط کشت انتخابی.

1-5-2-6- تعیین اثر دوز بالای عصاره هیدروالکلی قارچ گانودرما بر تکثیر سلول­های سرطانی لاین ­­MCF7­ و سلول­های لاین­Vero  اپی­تلیالی کلیه در محیط کشت انتخابی.

1-5-2-7- تعیین اثر دوز بالای عصاره­های هیدروالکلی افتیمون و قارچ گانودرما بر تکثیر سلول­های سرطانی لاین ­­MCF7­ و سلول­های لاین­Vero  اپی­تلیالی کلیه در محیط کشت انتخابی.

دانلود متن کامل پایان نامه :

بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی افتیمون و قارچ گانودرما بر لاین سلولی MCF7 سرطان پستان و لاین سلولVero اپی¬تلیالی کلیه در محیط کشت انتخابی

 


 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ساعت: ۰۵:۰۹:۴۴ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

پایان نامه ارتباط عصاره الکلی سیاهدانه با لاین سلولی ACHN سرطان کلیه - فروش پایان نامه

ارتباط عصاره الکلی سیاهدانه با لاین سلولی ACHN سرطان کلیه

از دیر باز تاثیر عصاره­های مختلف گیاهی در درمان بیماری­های شناخته شده بود (سامی و تان[1]، 2000). گیاه سیاهدانه از تیره آلاله و دارای گل­هایی به رنگ سفید شیری می­باشد از این گیاه به طور گسترده به خاطر اثرات آنتی­بیوتیکی، در اختلالات گوارشی کبدی، درمان انگل­های گوارشی، تحریک متابولیسم و درمان افسردگی استفاده می­شده است (سالم[2]، 2005). در پژوهش­های متعددی مشخص شده که سیاهدانه دارای و ترکیبات کینونی آن مثل تیموکینون دارای اثرات ضد سرطانی در کولون، کبد، پوست، رحم و پستان می­باشد (وردن و همکاران[3]، 1998). همچنین عصار ه الکلی سیاهدانه نیز دارای اثرات آپوپتوتیک و کاهنده اثرات سمی دارویی در درمان­های متداول سرطان­ها می باشد برای توجیح اثر ضد سرطانی عصاره الکلی سیاهدانه و ترکیبات کینونی موجود در آن مکانیسم­های مختلفی پیشنهاد شده است که بخش از آن مربوط به تاثیر بر فعالیت آنزیم­ها، دفع رادیکال­های آزاد، مهار تکثیر سلولی، تغیر میزان گلوتاتیون داخل سلولی، فعالیت آنتی­اکسیدانی و شکار رادیکال­های آزاد و نیز القای آپوپتوزیس در سلول­های سرطانی از طریق مسیرهای وابسته به P53 و مسیرهای غیر وابسته به P53 می­باشند به نظر می­رسد که در میان این مکانیسم­ها، القای مرگ برنامه­­ریزی شده سلولی از مهم­ترین مکانیسم­های موثر در فعالیت ضد سرطانی لاین سلولی ACHN عصاره الکلی سیاهدانه می­باشد (خواجوی راد و همکاران[4]،1392).

2-3- لاین سلولی MCF7

لاین سلولی MCF7 از مایع جنب از یک زن 69 ساله دارای مورفولوژی شبه اپی­تلیال تهیه شده است که از ویژگی­های آن می­توان سنتز استرادایول را نام برد. محیط کشت این لاین سلولی EMEM (EBSS) به همراه  1% NEAAو 10% FBS رشد می­نماید. البته این لاین سلولی در محیط کشت RPMI 1640 + 10% FBS نیز سازگار است که NCBI کد آن C135 است، خصوصیات این لاین سلولی جهت تشخیص در بررسی ایزوآنزیمی LDH,G6PD ثبت گردیده و کاریوتیپ این لاین سلولی در پاساژ 57 2n=46 است، لذا نوع DNA جهت تشخیص از این قرار است (سول و همکاران[5]، 1973) (شکل 2-7).

 


جدول(2-4) DNA Typing لاین سلولی MCF7

FGA:TH01:TPOX:VWA:D3S1358:D5S818:D7S820:D8S1179:D13S317:D16S539:D18S51:D21S11:AMEL:23,2569,1214,151611,128,910,141111,121430 XCSF1PO:
10

 

شکل (2-7) لاین سلولی MCF7

 

 


2-4- سلول لاین Vero

لاین سلولی Vero از کلیه از یک میمون بالغ آفریقایی سبز(aethiops Ceropithecus)  تهیه شده است. کشت سلول­ها در محیط کشت RPMI متشکل از0.5٪ هیدرولیزات لاکتالبومین، عصاره مخمر 0.1٪ و 0.1٪ polyvinylpyrrolidone (PVP)  در 98٪ BSS ارل، میسر است. لاین سلولی Vero به طور گسترده در مطالعات تکثیر ویروس و سنجش پلاک استفاده شده است، محیط کشت این لاین سلولی RPMI با 10 درصد FBS که NCBI کد آن C101 است، خصوصیات آن جهت تشخیص در بررسی ایزوآنزیمی LDH,G6PD,NP ثبت گردیده است و کاریوتیپ این لاین سلولی در پاساژ 147 2n=46 است لذا نوع DNA جهت تشخیص از این قرار است (یاسومورا و همکاران[6]، 1963) (شکل 2-8).

جدول (2-5) DNA Typing لاین سلولی Vero

FGA:TH01:TPOX:VWA:D3S1358:D5S818:D7S820:D8S1179:D13S317:D16S539:D18S51:D21S11:AMEL:............ .CSF1PO:
.

 

شکل (2-8) لاین سلولی Vero
 

 


2-1-3- افتیمون

گیاه افتیمون (Cuscuta pentagona) از تیره cuscutaceae یکی از معروفترین گیاهان پارازیتی از خانواده پیچک صحرایی است. این گیاه یکساله که در بهار می­روید، به گیاهان میزبان خود حمله می­کند. گیاه افتیمون با رگبرگ­های زرد مایل به نارنجی فاقد ریشه بوده و برگ­های خود را گسترش می­دهد و برای دوام وتکثیر خود نیاز به اتصال به سایر گیاهان دارد. اخیرا نشان داده شده که برگ­های آن مواد معطر گیاه میزبان را درک می­کند. زمانی که روی میزبان مستقر شد تنه مو مانند آن دوبار دور ساقه میزبان می­پیچد و ساقه­های ریشه مانند مکنده را تولید می­کند و به بافت میزبان نفوذ می­کند و از ریشه آوندی گیاه برای جذب مواد غذایی و آب استفاده می­­­کند. بررسی مولکولی اخیر نشان می­دهد دو ژن آکواپورین LeAqp2) ،(TRAMP و آنزیم تغییر­دهنده دیوار­ سلولی ­(LeXTH1) در گوجه فرنگی در حمله ناموفق افتیمون بیان شده، اما نقش آنها در مکانیسم دفاعی مشخص نیست (جاستین وهمکاران[7]،2010). همچنین گیاه افتیمون از نظر طبیعت نسبتا گرم وخشک است و از نظر دارویی برای بیماری­های عصبی، جنون، مالیخولیا، سردرد، دردهای مفصل و سرطان نتایج خوبی نشان داده است، همچنین عصاره متانولی افتیمون عملکرد آنتی­اکسیدانی دارد که بدن انسان را از آسیب­های اکسیداتیوی که به­ رادیکال­های آزاد نسبت داده می­شود محافظت می­نماید­ (حاج حسینی بابایی و همکاران، 2012). علیرغم پیشرفت­های مهم در تشخیص و درمان هنوز هم سرطان پستان از معضلات شایع زنان است. گرچه وجود داروهای مؤثری مانند تاموکسیفن 1 و رالوکسیفن 2 مدولاتورهای گیرنده استروژنی یا آنتی­استروژ­ن­ها ) و­­یا داروهای داخل توموری و لتروزول ( ممانعت کننده­های (Armidex) آناسترازول آروماتازی که به همراه اشعه درمانی و یا ادجوانت درمانی در طی ­30 سال گذشته جان بسیاری از زنان مبتلا را نجات داده است، ولی معایب مختلفی از جمله عود موارد بیماری ناشی از متاستاز در چند ماه پس از درمان، اثرات ناشی از مصرف داروها بر روی متابولیسم گلوکوکورتیکوییدها و خطرات سرطان بعد از شیمی درمانی سرطان سینه سبب محدودیت استفاده از این سیستم­های درمانی شده است ­(لاورنس[8]، 2002) (شکل2-9).

 

 

 

 


شکل (2-9) افتیمون Cuscuta pentagona
.

 

2-1-3- قارچ گانودرما

قارچ گانودرما(Ganoderma Lucidum)­ از تیره Ganodermataceae یک تولید کننده مواد شیمیایی قارچی است. در ژاپن اسامی Munnertake، Sachitake، Reishi و در کره تحت عنوان Youngzhi مطرح شده است. ویژگی التیام و آرامش بخشی آن گزارش شده است. همچنین در­ درمان انواعی از بیماری­ها مشتمل بر فشارخون، دیابت، سرطان و ایدز موثر می­باشد­ (روسل و همکاران[9]، 2006). علاوه بر آن اثر این گیاه در تمایز و حفاظت عصبی از سلول­های PC12 موش نیز مطرح شده است ­(هویی و دای[10]، 2004). از سویی دیگر قارچ گانودرما تاثیر ضد تکثیری بر سرطان روده و معده دارد­ (یانگ و همکاران[11]، 2013). در مجموع، از آنجایی که امروزه سرطان پستان یکی­از شایع ترین سرطان در زنان است و نیز به دلیل محدودیت مطالعات انجام یافته در حیطه تحقیق حاضر و با توجه به آنکه نتایج پژوهش­ها در خصوص موضوع این پژوهش در مواردی ضد­ و­نقیض بوده بر این مبنا، این پژوهش برای اولین بار به بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی افتیمون و­ قارچ گانودرما برروی لاین سلولی سرطانی ­MCF7 پستان و لاین سلولی Vero اپی­تلیالی کلیه در محیط کشت انتخابی می­پردازد (شکل2-10).

 


شکل (2-10) قارچ گانودرما Ganoderma Lucidum
[1] . Swamy & Tan

[2] . Salem

[3] . Worthen, et al

[4] . Khajavi rad, et al

[5] . Soule, et al

[6] . Yasumura, et al

[7]  . Justin, et al

[8]  . Lowrence

 


[9]  . Russell, et al

[10] . Huie& Di

[11]  . Yang, et al

دانلود متن کامل پایان نامه :

بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی افتیمون و قارچ گانودرما بر لاین سلولی MCF7 سرطان پستان و لاین سلولVero اپی¬تلیالی کلیه در محیط کشت انتخابی


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ساعت: ۰۵:۰۳:۱۴ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

پایان نامه ارشد: دانشکده معماری با رویکرد معماری بومی شهرستان ملایر -خرید پایان نامه

عملکرد هر فضا در نهایت تابعی از انسان است. استفاده هایی است که  به عنوان یگانه موجودی که روح فضا را درک میکند،از فضا دارد.حال این فضا می خواهد یک بیمارستان باشد،یا یک مرکز تفریحی یا یک ارامگاه یا. ..انچه که مهم است شناخت نیاز های انسان در ان فضایی ست که میخواهیم طراحی کنیم برای تعیین درست تر این نیازها باید عواملی مانند فرهنگ، اقلیم، اقتصاد، جامعه شناسی و... را مورد دقت و بررسی قرار دهیم برای بررسی عملکرد فضا ها در دانشکده معماری در سایت شهرملایر،ابتدا نیازمند یک دسته بندی کلی هستیم که با کمک این دسته بندی و جزء جزء کردن فضا ها، راحت تر بتوانیم کار بررسی را انجام دهیم.لازم به ذکر است که این تقسیم بندی شناور بوده و به هیچ عنوان قطعیت ندارد. هدف از طراحی فضای اموزشی،حل کردن روابط فضایی مورد نیاز جهت فر ایند اموزش است. به این معنا که فضا هایی که امر اموزش در هر رشته ای نیازمند ان فضا ها و امکانات است، به چه صورت و با چه نظمی در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا بتوانند هدف نهایی را به بهترین صورتی حاصل کنند.در این صفحات سعی بر ان شده که بر اساس تقسیم بندی انجام شده، عملکرد جزئی هر بخش و هر فضا را به تفکیک بر اساس نور و فرم و روابط و مصالح و... بررسی و ذکر نماییم. (ندیمی حمید – مقاله، ش.29 زمستان 1378).

دانلود متن کامل پایان نامه :

دانشکده معماری با رویکرد معماری بومی  شهرستان ملایر

3-2 آموزشی-تئوری
3-2-1 کلاس درس
کلاس درس در واقع اصلی ترین بخش قسمت اموزش های تئوری میباشد.انچه در تعیین ابعاد کلاس ها نقش اساسی دارد،همانا تعداد صندلی ها می باشد که خود عامل تعیین کننده مخروط دید می باشد.مخروط دید در واقع عبارتست از محدوده ای که ناظر(دانشجویان) به راحتی قادر به دیدن موضوع دید(تخته و استاد) باشند.چنین استانداردی در مورد مدرس نیزوجود دارد.زاویه دید مدرس باید در حدود 140 درجه در نظر گرفته شودکه بر اساس ان عرض کلاس تعیین می شود.بهتر است کلاس درس در طبقات اول و دوم در نظر گرفته شود که دلیل ان حجم بالای مراجعه کنندگان(استفاده کنندگان،دانشجویان) و تخلیه سریع تر و راحت تر آنها می باشد.

کلاس هایی که بر حسب نوع درس ارائه شده از جمعیت بیشتری برخوردار هستند یا به عبارت دیگر کلاس هایی که با ظرفیت زیاد طراحی می شود،باید سطحی شیبدار داشته باشد که نفرات پشت سر به راحتی بتوانند تخته و مدرس را مشاهده کنند.در مورد نور فضای کلاس های اموزش تئوری نکات زیر قابل توجه بوده و دلایل عملکردی دارند:

ارتفاع پنجره رابطه مستقیمی با عمق کلاس دارد.بدین معنا که هرچه عمق کلاس بیشتر باشد،ارتفاع پنجره نیز باید بلند تر در نظر گرفته شود. دلیل این امر هدایت بهتر نور به عمق کلاس می باشد.البته در این مورد اقلیم باید به خوبی در نظر گرفته شود.زیرا اگر چنین اقدامی در مناطق کویری مانند یزد انجام شود،در واقع دمای کلاس را به نحو چشمگیری افزایش داده ایم.هر چقدر هم که طراحی پنجره ما درست و اصولی باشد،باز هم ما بی نیاز از نور مصنوعی نیستیم.در استفاده از نور مصنوعی باید توجه داشته باشیم که:

نور مصنوعی باید از سقف و توسط لامپ های مهتابی(فلوروسنت)تامین گردد.
علت نور گیری از سقف این است که اگر مهتابی ها بر روی دیوار نصب شوند،موجب ازار چشم خواهند شد.نکته مهم بعدی این است که ردیف مهتابی ها باید عمود بر ردیف صندلی ها قرار گیرد تا نورییکنواخت حاصل شود.
در مورد مصالح کلاس های درس باید توجه داشت که:

_ در ساخت کف نباید از مصالح صیقلی استفاده کرد.دلیل ان این است که هنگام خروج از کلاس بخصوص
در هنگام خروج های اضطراری،کف های سر و صیقلی ایجاد خطر میکنند.در ضمن کف باید در مقابل سایش مقاوم بوده و قابلیت تمیز کردن باشد و دلیل ان هم میزان زیاد رفت و امد می باشد.
مبحث اکوستیک بودن یکی از مباحث مهم در کلاس های درس می باشد.2/1 تا3/1 سقف باید از مصالح اکوستیک باشد.دیوار پشت سر دانشجویان نیز باید از دیوارک های گچی ساخته شود تا بتواند در مقابل پژواک صدای مدرس که در جلوی کلاس قرار دارد مقاومت کند.

یکی دیگر از نکات مهم در مورد صدا،پخش یکنواخت صدا در کلاس می باشد.به این منظورباید از در نظر گرفتن فواصل طولانی در طراحی جلوگیری کرد.حداکثر فاصله بین گوینده و شنونده باید 25 متر در نظر گرفته شود تا صدای مدرس به خوبی به اخرین نفرات و ردیف ها هم برسد.اگر نصف کلاس خالی باشد،به علت انعکاس صدا،از وضعیت مطلوب صدا دهی کاسته می شود.

در مورد رنگ باید توجه داشت که رنگ کف کلاس باید به صورت مات در نظر گرفته شود تا از بازتابش ناخواسته نور سقف و در نتیجه ایجاد مزاحمت جلوگیری به عمل اید.برای رنگ دیوارها نیز بهتر است از رنگ های روشن و مات استفاده شود.در مورد فرم کلاس باید توجه داشت که مهمترین هدف،کم کردن فاصله بین استاد و دانشجو می باشد.این امر باعث صدای ارام و در نتیجه فشار کمتر بر مدرس می شود،میتوان به سادگی بر صدا های مزاحم خارجی غلبه کرد،میتوان از وسایل سمعی و بصری کوچکتر و ارزان تری استفاده کرد.آموزش تصویری یکی از اصول بسیار مهم و موثر در اموزش بخصوص اموزش معماری ست.

بسیاری از تجارب بصری ما به صورت دیدن به وجود می اید که بخشی از این دیدن باید از طریق عکس و اسلاید از فضا ها و اتفاقات معماری صورت گیرد.از این جهت تعیین و طراحی فضایی به کلاس یا اتاق عکس و اسلاید بسیار ضروری می نماید.آنچه در تعیین مساحت این فضا بسیار مهم است دو عامل صندلی و مخروط دید می باشد.این فضا نیازی به نور طبیعی ندارد.به علاوه اگر در لکه گذاری ها جایی در نظر گرفته شد که نورطبیعی داشتیم حتما باید پرده ضخیم نیز در نظر گرفته شود.دلیل این کار هم این است که هنگام استفاده از دستگاه ویدئوپروژکتور هرچه فضا تاریک تر باشد،دید بهتری نسبت به پرده تصویر ایجاد خواهد شد پس نور این فضا باید مصنوعی و کنترل شده باشد.

مکان قرار گیری مدرس در کلاس اسلاید باید به گونه ای باشد که علاوه بر تسلط بر پرده نمایش جهت
ارائه توضیحات لازم،موقعیت قرار گیری وی موجب ایجاد سایه بر روی پرده نمایش نگردد.

جهت نظم دهی بهتر به این کلاس نیاز به تجهیزاتی از قبیل میزتلوزیون،میز پروژکتور،قفسه نوار و سی دی و... لازم می باشد.در مورد مصالح باز هم باید گفت که مصالح کف نباید صیقلی بوده و در عین حال باید قابلیت شست و شو و نظافت را داشته باشد.سقف و دیوار ها باید اکوستیک بوده تا از انعکس صدای فیلم های پخش شده و... جلوگیری شود.

رنگ دیوار ها باید مات در نظر گرفته شود تا براق بودن دیوار ها موجب کاهش دید در کلاس نشود:
این بخش جهت بحث و تبادل نظر بین دانشجویان و اساتید و صاحب نظران در نظر گرفته می شود.در موقع طراحی بهتر استایل فضا در طبقات بالا تر دیده شود تا مشکل رفت و امد های غیر مرتبط (رفت و امد دانشجویان به کلاس ها و...) ایجاد مزاحمت نکند.مساحت این فضا ارتباط مستقیمی با میز کنفرانس دارد و میز کنفرانس نیز خود تابعی از حجم استفاده از سالن می باشد که بر اساس استاندارد ها و سرانه ها تعیین می گردد.فضایی در حدود24 تا 30 نفر فضایی مطلوب می باشد.

نور اتاق کنفرانس میتواند طبیعی یا مصنوعی تامین گردد.اگر از نور طبیعی استفاده میکنیم،بهترین نور نور شمال می باشد. نور مصنوعی نیز باید به صورت یکنواخت در مورد عملکرد مصالح در این فضا حائز اهمیت فراوان است،بحث اکوستیک بودن فضا می باشد که با مصالحی مانند چوب،پانل های گچی پیش ساخته،دیوار های یونولیتی و... میتوان به این مهم دست یافت.اکوستیک بودن فضا موجب پخش یکنواخت و متناسب صوت در تمام اتاق می شود که این امر باعث استفاده راحت تر مخاطبین از سخنرانی سخنران میشود.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ساعت: ۰۴:۵۶:۴۴ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

اثر معماری سنتی بر حرارت محیط

4-6 اثر معماری سنتی بر حرارت محیط
در بررسی معماری سنتی و بافت شهرهای مرکزی، جنوبی و کویری و روستاهای این مراکز نسبت به نوع آب و هوای گرم، گرم خشک، گرم مرطوب و در موارد بادهای نامطبوع در شکل ساخت و بافت شهری و یا روستایی کاملاً مؤثر بوده است.

آب و هوا و نوع اقلیم همیشه مسئله ای بوده که انسان طی هزاران سال تجربه با آن مقابله کرده است. مسلما مشکلات زیادی برای زیست مردم، نواحی اقلیمهای گرم خشک و گرم مرطوب مانند مسئله¬ی آفتاب سوزان، گرمای زیاد و اختلاف درجه حرارت و نوسانات آن در روز و نقصان یافتن آن به مقداری قابل توجه در نسیمهای شب مورد توجه بوده است. تابستان های سخت و زمستان های سرد ناشی از محیط کویری و در مواردی، طوفانهای پر گرد و غبار و بادهای خشک و داغ و نامطبوع، انسان را به فکر چاره واداشته است. بشر با گذشت هزاران سال و کسب تجربه، راه حلهایی در اشکال گوناگون برای این امر مهم در دنیا و به خصوص در ایران پیدا کرده که هدف همگی آنها راحت سازی مکان زندگی فردی و در برخی موارد اماکن اجتماعی نیز بوده است.
اخلاق اسلامی در معماری سنتی با قدم زدن در میان بافت قدیمی شهرهایمان یکی از با شکوه ترین مشخصه های معماری سنتی ایران را در طراحی خانه ها میتوان کاملا” مشاهده کرد و آن پایبندی معمار به اصول و اعتقاداتش می باشد. انسانی که از میان خود مردم با فرهنگی همسان با آنان آمده،تا صادقانه خانه ای بسازد که محلی برای زندگی باشد و این صداقت معمار است که حیات جاودانه به این بنا ها می بخشد و بدین گونه خانه ها، مساجد، مدرسه هایمان همه و همه محل اجتماع تمامی مبانی اخلاقی شده اند.( سلطان زادهئ حسین، 1371 ).

با عبور از کوچه های قدیمی، ساختار درونگرای خانه ها به منظور حفظ حریم خصوصی یشان را میتوان دید و آرامش حاکم بر داخل این خانه ها را،از بیرون نیز میتوان درک کرد. همچنین در فضای خارج از خانه نیزحال و هوایی مشابه وجود دارد، ساباطهایی که با طول ۳ الی ۴ متر در مقابل درهای ورودیشان برروی پیاده روها گذاشته شده تا عابران و مهمانان از آفتاب شدید و بادوباران محفوظ بمانند و سکویی در کنار در ورودی به منظور نشستن ویا گذاشتن بار و رفع خستگی، تمامی این عوامل بیانگر احترامی است که ساکنین آن خانه به رهگذران می گذاشتند.

هنر معماری در ایران از سابقه های کهن برخوردار است و در هر زمان دستهای توان و ذهن خلاق و ذوق مردم هنردوست این سرزمین، پدیده هایی شگرف به وجود آورده که در بسیاری از موارد، اصول آن ریشه هنر معماری جهان شده است. پاره ای از این آثار در گوشه و کنار کشور پهناور ایران حکایت معماری با شکوه ادوار صدها و یا هزار ساله را در قامتهای استوار بناها نگهداری کرده است

لذا نویسنده در این تحقیق بر آن بوده که به بررسی آداب و سنن مردم در ساختن بناهای ارمنه¬ی قدیم بپردازد و با نحوه¬ی ساختمان سازی در آن دوران آشنایی پیدا کند.

تحقیق موجود در مقیاسی گسترده و عمیق با توجه به فرهنگ پربار و بسیار غنی معماری سنتی، به شکل تئوری و (( به خصوص عملی )) می باشد که متأسفانه تا امروز برای شناخت واقعی این رشته از معماری کوشش و همتی جدی آن چنان که درخور آن می باشد، نشده است

این تحقیق علاوه بر فنون ساختمان سازی در اقلیم های مختلف کشور پهناورمان، گویای فرهنگ غنی معماری شامل:  (( تاریخ معماری، هنر معماری و اجرای مبانی عملی از معماری اصیل ایرانی آن هم به شکل بسیار ریشه ای و جز به جز می باشد.

در این تحقیق سعی شده است که مطالب با نشان دادن ترسیم، جزئیات و به خصوص تصاویر گویاتر شود.

دانلود متن کامل پایان نامه :

دانشکده معماری با رویکرد معماری بومی  شهرستان ملایر

فرهنگ و معماری

فرهنگ، مقوله پیچیده وچند بعدی است، با بارارزشی وعلمی پررنگی که درهاله یاهاله هایی ازابهام وگنگی فرورفته وهمین امر، شناختن آن را ازهرجهت مشکل ساخته و می سازد.

انسان، بعنوان خالق فرهنگ، علاقه ویژه ورابطه تنگاتنگی بامخلوق خوددارد؛ باتمام وجود به آن عشق می ورزد و با کمال میل وخرسندی همه چیز خود را در راه رشد، تعالی و بالندگی اش نثار و قربانی می کند و تمام نیرو و تدبیر خود را برای جلوگیری از انحطاط و سقوطش بکار می گیرد.

انسان، فرهنگ را می¬آفریند و فرهنگ به انسان پروبال انسانی می بخشد و وجودش را پربار و هرچه انسانی تر و متعالی تر می سازد و لذا انسان بدون فرهنگ موجودی ما قبل انسانی، و از هر جهت فقیر، ناتوان و بی¬ریشه بشمار می آید. و درست به همین جهت است که می گویند:  (( انسان موجودی فرهنگی است و فرهنگ، خاص انسان است صحبت از فرهنگ، براستی « صحبت از تواناییهای خلاق انسان است و اشاره ای است به نقش سازنده ارزشها و دیدگاهها، قدرت زبانی و بیان هنری و حکایتی است از همه اجتماعات کوچک و بزرگ که درگیر هنجارها و ضوابط اخلاقی و ایجاد امکانات تازه برای یک زندگی مناسب ترند)).

باید دانست که در کشور باستانی عزیز ما ایران، دیگر کلمه فرهنگ تنها به همان معانی مذکور که ازین پیش بدان اشارت رفت، محدود نیست بلکه برطبق ناموس تطور و تحول که به مرور زمان موجب دگرگونی لغات و مفاهیم آنها نیز می‌شود،‌برهمه مظاهر و تجلیات ذوق و اندیشه و استعداد و نبوغ ذاتی و عواطف و احساسات عالی انسانی مردم این مرزوبوم نیز اطلاق می‌گردد که از دیرباز تحت تأثیر عوامل مختلف از قبیل مذهب و اخلاق و خصوصیات نژادی و اوضاع جغرافیایی و احوال سیاسی واجتماعی،‌به خلق و ابداع آثار شگرف و شاهکارهای خالد و جاودان پرداخته‌اند،‌همان آثاری که در زمینه حماسه‌های ملی و ادبیات منظوم و منثور و حکمت و عرفان و افسانه‌ها و ترانه‌های محلی و ادب عامیانه (Folklore) و همچنین هنرهای گوناگون وصنایع مستظرفه و انواع کارهای دستی و تزیینی ـ هنوز در کتابخانه‌ها و موزه‌های ایران و جهان دلربایی و جلوگیری دارند و برخی نیز به صورت ابنیه شکوهمند تاریخی و مساجد و اماکن مقدس دینی، مظهر کمال و جمال مطلق و معرف ذوق و نبوغ قوم ایرانی هستند.

باری این فرهنگ وسیع و کهن با همه تحولات و دگرگونیهایی که در طی قرون و ازمنه‌گذشته درآن راه یافته همواره موجب همبستگی و وحدت ملی و در نتیجه استقلال و سربلندی میهن عزیز ما نیز بوده است و از اینرو برما لازم است که ازیک سو با اکتساب مظاهر تمدن و علم و صنعت جدید در بسط و توسعه و بارورساختن فرهنگ خود که به حقیقت مجموعه مواریث گرانبهای ملی و سنن دینی و اخلاقی و ذوقی ماست بکوشیم و از سوی دیگر به سیره پسندیده نیاکان ارجمند خود،‌هیچگاه صبغه ملی و مختصّات نژادی خویش را از دست ندهیم واین همان خصیصه‌ایست که ایران‌شناس معروف آندره‌گدار در کتاب آثار ایران بدان اشارت کرده و گفته است: ‌
ایران که آیین اسلام را پذیرفت بطور الزام روش اعراب را در احداث مساجد نیز پیروی نمود ولی در طرز بنای آن بجز سنن مخصوص خویش و ذوق صنعتی و سبکهای ساختمانی خود چیز دیگری را بکار نبرد. ( صانعی هوشنگ، 1369 )

4-7 اقلیم و معماری
اقلیم شناسی از وضع جغرافیای نقاط زمین گفت و گو می¬کند. و معمولاً نوع اقلیم با توجه به تقسیمات جغرافیایی همراه با ارتفاع مشخص آن از سطح دریا به وجود می آید. به طور کلی عواملی مانند چگونگی تابش آفتاب، دمای حاصله از تابش خورشید، رطوبت هوا و میزان بارندگی و در مجموع وزش بادهای مختلف در مسائل اقلیم دخالت دارد و محیط زندگی انسان را تحت الشعاع قرار می دهد که نسبت به این اصول ( شناخت اقلیم ) و در نتیجه معماری و در مجموع ساختمان سازی به وجود می آید که ذیلاً به طور خلاصه به ذکر عوامل آن می پردازیم. ( کسمایی مرتضی، 1382 ).

4-8 تابش آفتاب
به طور کلی نور آفتاب اشعه ای الکترومغناطیس است که از کره خورشید جدا می¬گردد و طیف نوری خورشید از سه مرحله ماوراء بنفش، قابل رؤیت و مادون قرمز تشکیل میشود. طول موج اشعه مادون قرمز بلندتر از دو قسمت دیگر است. اندازه شدت تابش خورشید در هر سه مرحله مذکور و حد اکثر شدت تابش آفتاب مربوط به ناحیه ای است که اشعه ی بیشتری قابل رؤیت باشد.

مقدار بسیار زیادی از این تابش به وسیله بادهای قطبی، مناطق نیمه استوایی، موسمی، و محلی و همچنین نسیم های دریائی و خشکی به فضای خارجی اتمسفر برخورد میکند و فقط اندکی از آن گرمای طبیعی و دمای محیط زندگی و اساس (( زیستن )) را در نواحی مختلف کره ی زمین به وجود می آورد. در نتیجه سرما، گرما، باد، هوا، رطوبت هوا و بارندگی، حاصل شده که این عوامل در زندگی و طراحی بناها بسیار مؤثر و تعیین کننده است.

مسلماً عوامل طبیعی ذکر شده، محیط های زندگی را در نقاط سرد و گرم شدیداً تحت تأثیر قرار می دهد. به طور کلی مسائل و عوامل اقلیمی در مناطق مختلف زندگی انسان را تحت تأثیر وضع بیولوژی و حرارتی که از اشعه های مذکور حاصل میشود، قرار می دهد، به طور دقیق اثر هوا و آفتاب و تغییرات آن همراه نفوذ رطوبت در مناطق تأثرات زیادی بر نور و اشعه ی تابش گذارده که در نتیجه آن را دگرگون می سازد و محیط زیستن را از وضعی به شکل دیگر در می آورد. مسلماً تأثیر باد در اقلیم محیط اثراتی فراوان و ریشه ای دارد. به طور کلی از هوا، آفتاب، رطوبت و باد، اقلیمی به وجود می آید که انسان تحت تأثیر آن، زندگی خود را به وجود می آورد. در این نکته شکی نیست که ساختمان سازی با شرایط محیط زندگی به وجود می آید. از این رو مسائلی چون تابش آفتاب، رطوبت، بارندگی و باد در علم ساختمان سازی قابل بحث خواهد بود.

امروزه با پیشرفت علم در مکانیزم دستگاه های انرژی زا (روشنایی، گرم کننده، سرد کننده ) و به طور کلی انرژی حرارتی از ویژگی های قابل توجهی برخوردار بوده که علم ساختمان سازی تحت هر شرایط اقلیمی آن را به کار می برد. اما قابل توجه است که اثرات ذکر شده، تأثیر جامع و کلی و اصولی در ساختمان بنا و زندگی انسان دارد و در بعضی مواقع شرایط اقلیمی، اثر علم مکانیک و تأسیسات پیشرفته روز را خنثی می سازد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ساعت: ۰۴:۵۰:۱۴ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

پایان نامه : محاسبه آنلاین هزینه چاپ کتاب

 

 

محاسبه آنلاین هزینه چاپ کتاب|چاپ کتاب ارزان|چاپ کتاب با تیراژکم|هزینه چاپ کتاب در ایران|چاپ کتاب با تیراژکم|خدمات چاپ کتاب|چاپ کتاب ارزان|چاپ کتاب شما|چاپ کتاب رایگان|هزینه چاپ کتاب| در انتشارات نوآوران سینا و موسسه فرهنگی و هنری هنر مهر ایده انجام میگردد.
خدمات چاپ و نشر کتاب در انتشارات نوآوران سینا انجام میگیرد

خدمات چاپ و نشر کتاب نشر مکتوب یا کاغذی ● مشاوره، تهیه، ترجمه، نشر و فروش کتاب های مکتوب و الکترونیک

مقالات مرتبط

چاپ کتاب با تیراژ پایین

مراحل چاپ کتاب با شمار پایین

خدمات پیش از چاپ کتاب

راهنمای انتخاب ناشر

ویژگیهای ناشر خوب

چگونه ناشر انتخاب کنیم

محاسبه هزینه چاپ کتاب

هزینه چاپ کتاب

مراحل اداری چاپ کتاب

انواع قرارداد چاپ کتاب

غلط گیری و نمونه خوانی

ویراستاری متن

صفحه آرایی و طراحی جلد

هزینه چاپ و نشر کتاب

چاپ کتاب برای مصاحبه دکتری

مراحل چاپ کتاب

محاسبه هزینه چاپ کتاب

خدمات پیش از چاپ کتاب

مراحل چاپ کتاب با تیراژ پایین

تبدیل پایان نامه به کتاب

  دستورالعمل تبدیل پایان نامه به کتابمراحل تبدیل پایان نامه به کتاب    تبدیل قالب پایان نامه به کتاب 
نکات مهم در تبدیل پایان نامه به کتاب۱۰ نکته کلیدی در تبدیل پایان نامه به کتابچگونه پایان نامه   را تبدیل به کتاب کنیدهزینه زیرنویس و دوبله
هزینه مجوز نشر دیجیتال
هزینه ترجمه و تالیف کتاب 
پروانه انتشار نرم افزار
ثبت نرم افزار
تهیه و تولید محتوا
مجوز محصولات صوتی و تصویری
ویراستاری کتاب
خدمات محصولات آموزشی
تقویت رزومه
مزایای چاپ کتاب
ترجمه صوتی و تصویری
دوبله و زیر نویس فیلم و سریال
درس اول کتاب نویسی حرفه ای

درس چهارم کتاب نویسی حرفه ای

درس نهم کتاب نویسی حرفه ای

طراحی جلد کتاب

صندلی داغ

چرا کتاب بنویسیم

چگونه کتاب بنویسیم

چاپ کتاب در خارج از کشور


شرایط چاپ کتاب در امریکا

چاپ کتاب 

کتاب میکروپیگمنتیشن

کتاب پرفروش را چطوری پیدا کنیم

چرا نویسندگی ضروری است

چاپ کتاب کودک

دانلود صبح جادویی

صبح جادویی نوآوران سینا

صبح جادویی هال الرود

رابرت کیوساکی و صبح جادویی

خرید و ارسال کتاب به همه جا

کارگاه آموزش کتاب نویسی

مراحل چاپ کتاب شرایط چاپ کتاب هزینه چاپ کتاب چاپ کتاب در تیراژ پایین چاپ دیجیتال کتاب

توجه مهم تمام مراحل فوق  مثل تخصیص شابک ثبت کتابخانه ملی فیپا مجوز ارشاد و اعلام وصول توسط انتشارات نوآوران سینا انجام میشود  در صورت نیاز به مشاوره با شماره ۰۹۹۰۳۳۸۴۵۲۵ -۰۲۱۶۶۹۲۸۰۲۶تماس بگیرید


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ساعت: ۰۴:۴۳:۴۳ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)