سایت مرجع سایت مرجع .

سایت مرجع

فروش فایل پایان نامه : متن کامل در HOMATEZ.COM -خرید پایان نامه

ویژگی‌های مدیریت کیفیت جامع

نگرش کل گرا دارد.
بطور یکسان مسائل داخلی و خارجی سازمان را مورد توجه قرار می دهد.
نگرش نو به عامل "انسان" در سازمان دارد و بطور کل دارای جهت گیری مردمی است.
بر تعهد و مسئولیت پذیری همه اعضای سازمان تأکید دارد.
محور اساسی در ساختار مدیریت کیفیت جامع مشتری می باشد.
تأکید بر اصلاحات تدریجی در سازمان است.
2-1-7- عناصر ساختاری مدیریت کیفیت جامع

اهم عناصر ساختاری عبارتند از:

تعهد مدیریت ارشد: برای رهبری و حمایت از تلاش های مدیریت کیفیت جامع ، فرهنگ سازی و نهادینه کردن آن در سازمان ضروری است.

ساختار حمایتی :ایجاد یک ساختار مدیریتی جداگانه برای تعیین اولویت ها و پایش اجرای مدیریت کیفیت جامع  ضروری است. معمولاً شورای کیفیت یا کمیته ارتقای کیفیت به عنوان یک ساختار حمایتی و تسهیل کننده با مشارکت تیم مدیریت ارشد ایجاد می شود.

تیم های ارتقاء: اگر فلسفه مدیریت کیفیت جامع  به درستی درک شود، باید در اجرای آن تیم های فرا بخشی با عضویت صاحبان فرآیندها از واحدها و بخش های مختلف سازمانی تشکیل شوند و سنجش، پایش، کنترل و ارتقاءی عملکرد فرآیند های اصلی و کلیدی را به عهده بگیرند.

روش و ابزار ارتقاء: باید برای ارتقای فرآیندها یک روش علمی توأم با ابزار ساده و کاربردی وجود داشته باشد و همه مدیران و کارکنان نیز در رابطه با استفاده از روش و ابزار مورد نظر آموزش ببینند. وجود روش و ابزار استاندارد و استفاده از آنها زبان مشترک ایجاد می کند.

روش ها و ابزار آماری: استفاده از روش ها و ابزار آماری از جمله کنترل آماری فرآیند، برای سنجش، پایش، کنترل و ارتقای عملکرد فرآیندها ضروری است. به عبارت دیگر ارتقای عملکرد فرآیندها باید مبتنی بر حقایق باشد.

مهارت های انسانی: چون مدیریت کیفیت جامع  یک رویکرد مدیریتی مبتنی بر کارکنان است بنابراین باید مهارت های لازم برای برقراری ارتباط، انگیزش، حل تضادها و … وجود داشته باشد.

مهندسی مجدد فرآیند: گاهی لازم است برای پاسخگویی به نیازها و انتظارات مشتری ها فرآیندها از نو طراحی شوند. این اقدام را مهندسی مجدد فرآیند می نامند.

نظام ارتباطی مؤثر و کارآمد: برای اجرای مدیریت کیفیت جامع، وجود یک نظام ارتباطی مؤثر و کارآمد ضروری است. نظام ارتباطی باید حول محور پاسخگویی به نیازها و انتظارات مشتری ها (داخلی و خارجی) شکل گیرد. تاروپود همه تلاش های ارتقای کیفیت و رشته اتصال مغزها و دل های کارکنان و مدیران نظام ارتباطی است. به همین دلیل در سازمان هایی که مدیریت کیفیت جامع  پیاده می شود به کارآمدی نظام ارتباطی اهمیت فوق العاده ای داده می شود)جعفری،1379).

نظام تقدیر و تشویق: وجود نظام تقدیر و تشویق مؤثر و حساس نیز یکی از ساختارهای مورد نیاز برای اجرای مدیریت کیفیت جامع  می باشد. اگر چه خود فلسفه فرآیندگرا ماهیتاً انگیزش درونی کارکنان را تقویت  می کند، ولی مدیریت نیز برای نشان دادن علاقه و حمایت خود باید مناسب ترین روش ها را برای تقدیر و تشویق از تیم های ارتقاء انتخاب نماید. هر بار تقدیر یا تشویق مناسب، روح جدیدی در کالبد کارکنان می دهد.

2-1-8- مراحل اجرایی مدیریت کیفیت جامع

اجرای مدیریت کیفیت جامع  باید تدریجی و طی مراحلی انجام گیرد. از زمان  تصمیم به اجرای آن تا ادغام کامل با کار روزمره کارکنان سال ها طول می کشد. هیچ راه میان بری برای کوتاه کردن این فاصله زمانی وجود ندارد. برای پیاده کردن مدیریت کیفیت جامع  الگوهای اجرایی مختلفی به وجود آمده است اما بهترین الگوی اجرایی وجود ندارد. برای اجرای مدیریت کیفیت جامع  در جمهوری اسلامی ایران یک الگوی شش مرحله ای ارائه می شود، اما باید توجه کنیم که مرز بندی کاملاً مشخصی بین این مراحل وجود ندارد و در حین اجرا نیز سازمان های مختلف ممکن است این مراحل را با سرعت های متفاوت طی کنند. شروع صحیح اجرای مدیریت کیفیت جامع  و صبر وشکیبایی شرط اول موفقیت می باشد(علوی،1382).

مرحله آگاهی: در این مرحله توانائی­های بالقوه موجود برای اجرا شناسایی می شود و درباره اجرای مدیریت کیفیت جامع  تصمیم گیری به عمل می آید. در پایان این مرحله باید مدیریت ارشد درک روشن و کاملی از مدیریت کیفیت جامع  و روش های جامع کیفیت و روش های دستیابی به آن پیدا کند. بدین منظور شرکت در دوره های آموزشی مطالعه مقالات و کتاب هایی درباره مدیریت کیفیت جامع  ضروری می باشد. تشکیل یک تیم کاری متشکل از مدیران ارشد برای ارزیابی سازمانی و تهیه پیشنهادی برای تصمیم گیری درباره اجرای مدیریت کیفیت جامع  لازم است.

مرحله کسب دانش و مهارت ها: در این مرحله پایه های مدیریت کیفیت جامع  ریخته می شود. بدین معنی که ابزار و روش های ارتقای­مستمر کیفیت آموزش داده می شود. برای ایجاد جو فرهنگی مناسب جهت پرداختن به ارتقای کیفیت برنامه ریزی می شود. اولین علائم کار تیمی ظاهر می شود و بالاخره سازمان به سنجش و پایش کیفیت اقدام می کند.

 


کارهایی که در این مرحله باید انجام گیرد عبارتند از:

ایجاد صلاحیت های لازم در مدیریت از طریق آموزش ابزار و فنون ارتقای مستمر کیفیت و دانش ارتقاء
ایجاد صلاحیت های لازم در کارکنان از طریق آشنایی با فلسفه و اصول مدیریت کیفیت جامع ویژگی های فرآیندها و اهمیت کار تیمی برای ارتقای آنها
ارزیابی فرهنگ سازمانی به منظور تغییر در فرهنگ سازگار با ارتقای مستمر کیفیت
بدین منظور باید برنامه ای تدوین و اجرا گردد که در سایه آن جو اعتماد و ارتباط روشن بین مدیران و کارکنان ایجاد شود.مشخص کردن مشتری ها و تعیین نیازها و انتظارات آنان. هر واحد باید فرآیندهای کلیدی و مشتری های آنها را تعیین کند، سپس از طریق گفتگوی مستقیم یا کسب پس خوراندهای منظم ، نیازها و انتظارات مشتری ها راتعیین کند.

انتخاب یک روش ارتقای کیفیت
روش FOCUS-PDCA پیشنهاد می شود.
تشکیل تیمهای ارتقای کیفیت و آموزش آنان
ارتقای تعدادی فرآیند کلیدی جهت کسب تجربه
مرحله برنامه ریزی بلند مدت: مدیریت کیفیت جامع  یک فلسفه مدیریتی جامع بلند مدت و پویا می باشد. برای استفاده از منافع کامل آن باید برنامه ریزی بلند مدت به عمل آید، در این مرحله کارهای زیر انجام می گیرد:

یک ارزیابی درونی کیفیت برای تشخیص نقاط قوت و ضعف
تعیین رسالت و دورنمای سازمان
تعیین اهداف بلند مدت و استراتژی های دستیابی به آنها
تدوین شیوه ارزشیابی برنامه
باید برای تحقق این مرحله از مراحل اجرایی فرهنگ سازمانی با ارزش های اساسی مدیریت کیفیت جامع  سازگار باشد. وجود جو اعتماد، تفکر قدرت بخشیدن به کارکنان و مشارکت آنان در ارتقای فرآیندها، اعتماد به کار تیمی و بهبود عملکرد فرآیندها و بطور کلی باور فلسفه مدیریت کیفیت جامع  و منافع دراز مدت آن از شرایط اساسی برای برنامه ریزی استراتژیک تلقی می شوند. بنابراین مرحله دوم یعنی مرحله کسب دانش و مهارت تا زمانی ادامه می یابد که جمیع شرایط برای ورود به این مرحله فراهم گردد.

مرحله برنامه ریزی تفصیلی: در این مرحله همه بخش ها و واحدهای سازمانی بر اساس برنامه بلند مدت، برنامه های یک ساله تدوین می کنند. در این مرحله بخش ها و واحدها باید کارهای زیر را انجام دهند:

فرآیندهای اساسی خود را تعیین کنند.
مشتری های فرآیندها را مشخص کنند.
نیازها و انتظارات مشتری ها را تعیین کنند.
فرآیندهایی را برای ارتقاء انتخاب کنند.
اهداف اختصاصی ارتقاء را تنظیم کنند.
تیم های ارتقای فرآیندها را تشکیل دهند.
نشانگرهای ارتقای کیفیت را تعیین کنند.
مرحله اجرا: در این مرحله بخش ها و واحدها برنامه های سالانه خود را اجرا می کنند. در این مرحله باید کارهای زیر انجام شود:

تیم های ارتقاء فرآیندهای خود را ارتقاء دهند.
یک سیستم ارتباطی منظم و قوی برای انتقال تجربیات ایجاد شود.
یادگیری در عمل ترغیب شود.
موانع و مشکلات ارتقای فرآیندها از میان برداشته شود.
یک سیستم تقدیر و تشویق کار آمد به وجود آید.
پیشرفت ها پایش شوند.
دستاوردها حفظ شوند.
مرحله ارزشیابی: باید سالانه از برنامه های ارتقای کیفیت ارزشیابی به عمل آید، تا علل موفقیت ها و احیاناً شکست ها مشخص گردد. اگر چه مدیران و کارکنان اغلب از نتایج مثبت اجرای برنامه ها بیشتر خوشحال می شوند ولی تجربیات مثبت و منفی هر دو آموزنده می باشند. هر تجربه منفی شاید فرصت بیشتری را برای کسب تجربه و یادگیری فراهم کند.(وفاخواه،1389)

2-1-9- کیفیت از دیدگاه مشتری

ادوارد دمینگ مؤلف و مشاور کیفیت می‌گوید که "مشتری مهم‌ترین عنصر خط تولید است. کیفیت باید در جهت نیازهای بالقوه و بالفعل مشتری باشد." از این دیدگاه کیفیت محصول و خدمت با آنچه مشتری می‌خواهد و به آن می‌پردازد تعریف می‌شود و از آنجا که خواسته‌های مشتریان از محصول متفاوت است، انتظارات کیفی مختلفی به وجود می‌آید. محصولات و خدمات با تفاوت‌های ارادی در کیفیت جهت برآورد کردن خواسته‌ها و نیازهای متنوع شخصی مشتریان طراحی شده‌اند.

مناسب بودن برای استفاده یعنی این که محصول یا خدمت چقدر خوب کار می‌کند و آنچه فرض شده انجام می‌دهد. کیفیت طراحی شامل طراحی ویژگی‌های کیفیت در یک محصول یا خدمت، یا به عبارتی طراحی ابعاد کیفیت که مشتری در جستجوی آن است، می‌باشد.

مشتری به دنبال محصولی با شرایط زیر است:‌

1- عملکرد: بیانگر ویژگی‌های عملیاتی خاص یک محصول است، برای مثال یک ماشین چقدر کار می‌کند یا مسافتی که ماشین در یک ساعت طی می‌کند چقدر است.

2- شکل محصول‌: اقلام مختلف اضافه‌شده به ترکیب اولیه مثل دستگاه پخش لوح فشرده[1] داخل ماشین و چرم داخلی ماشین.

3- قابلیت اطمینان: احتمال این که یک محصول در یک محدوده زمانی مورد انتظار خوب کار کند، یعنی یک تلویزیون بدون تعمیر 7 سال کار کند.

4- تطابق: میزانی که محصول استانداردهای از قبل تعیین‌شده را برآورده می‌کند.

5- دوام: تا چه زمانی محصول عمر می‌کند یا محدوده عمر قبل از تعویض چقدر است. برای مثال یک جفت کفش با مراقبت صحیح، انتظار می‌رود چقدر عمرکند؟

6- ارائه خدمات پس از فروش: سهولت تعمیر کردن، سرعت تعمیرات و رضایت و خشنودی از تعمیر انجام‌شده.

7- زیبایی‌شناسی: محصول چه شکلی دارد و یا چه طعم و بویی دارد.

8- ایمنی: اطمینان از این که مشتری دچار خسارت و ناراحتی نخواهد شد. در مورد خودرو‌ها ایمنی از اهمیت بالایی برخوردار است.

9- سایر ملاحظات: ادراکات ذهنی بر پایه نام و نشان، معرفی کردن با آگهی و تبلیغات.

این ویژگی‌های کیفیت توسط مشتری نسبت به هزینه تولید سنجیده می‌شود. عموماً مشتریان برای سطحی از کیفیت که انتظار دارند پول می‎پردازند. اگر آن‌ها از کیفیت محصول راضی باشند برای آن پول پرداخت می‎کنند. ابعاد کیفیت خدمت تا حدی از محصول تولیدی متفاوت است. کیفیت خدمت به طور مستقیم به زمان و تعامل بین مشتری و کارکنان مربوط می‌شود. اوانز و لیندسی ابعاد کیفیت خدمت را به شرح زیر مشخص کرده‎اند:

1- به موقع بودن: چه زمانی طول می‎کشد که مشتری منتظر خدمت بماند و این که آیا ارائه خدمت به موقع انجام می‌شود یا خیر. برای مثال آیا بسته‌ای که باید شبانه به دست مشتری برسد، شبانه تحویل می‌شود یا نه؟

2- کامل بودن: آیا هر چیزی که مشتری درخواست کند آماده می‌شود؟ برای مثال آیا یک سفارش پستی از کاتالوگ محصول به همان نحوی که مشتری می‌خواهد تکمیل می‎گردد؟

3- رضایت: چطور کارکنان با مشتریان رفتار می‎کنند.

4- ثبات: آیا همان سطح خدمت برای هر مشتری و هر زمانی آماده است؟ آیا روزنامه‎تان هر صبح به موقع تحویل می‎گردد؟

5- قابلیت دسترسی و مناسب بودن: چقدر دستیابی به خدمت راحت است.

6- امنیت: آیا خدمت در هر زمانی درست انجام می‌شود؟ آیا گزارش بانک و کارت اعتباری شما هر ماه درست است؟

7- پاسخگو بودن: پاسخگو بودن: چطور شرکت با وضعیت های غیر طبیعی که غالبا در ضمن خدمت به یک مشتری اتفاق می افتند ، خوب برخورد می کند (جعفرنژاد،1385،569-568).

2-1-10- کیفیت از دیدگاه تأمین کننده

توسعه‌ی محصول تابعی از خصوصیات کیفیت (مناسب بودن برای استفاده) می‌باشد که مشتری می‎خواهد یا نیاز دارد و از عهده‌ی آن بر می‎آ‎ید. طراحی محصول یا خدمت منجر به خصوصیات طرحی می‌شود که باید کیفیت مطلوب را برآورده کند. زمانی که طرح محصول تهیه شد، ‌تولیدکننده کیفیت را در فرآیند تولید مورد توجه قرار می‌دهد تا بتواند محصولی تولید کند که با خصوصیات مورد نیاز طرح مطابقت داشته باشد و این به کیفیت انطباق اشاره دارد. بدین معنی که کیفیت در طول تولید بر اطمینان از این که محصول خصوصیات مورد نیاز طرح را تأمین می‌کند تمرکز دارد. افراد مؤثر در به دست آوردن انطباق با خصوصیات، علاوه بر کارکنان عبارتند از: ستاد مهندسی، بازرسان و مدیران.

عامل اصلی کیفیت محصول از نظر مشتری قیمت کالا یا خدمت بوده و از دیدگاه تولیدکننده عامل اصلی به دست آوردن کیفیت، انطباق با هزینه مطلوب است. هزینه محصول، خصوصیت اصلی طرح می‌باشد. اگر محصول یا خدمت با هزینه‎ای در حد یک قیمت رقابتی تولید نشود، محصول نهایی ارزش قابل قبول را نخواهد داشت. یعنی قیمت بیش از آن حدی است که مشتری بخواهد برای ویژگی‌های کیفی محصول بپردازد. بنابراین خصوصیات کیفی طرح محصول باید با هزینه تولید مطابقت داشته باشد. کیفیت را از دو دیدگاه مشتری و تولیدکننده بررسی می‎کنیم. مطابق شکل هر دیدگاهی به دیدگاه دیگر بستگی دارد. با این که طرح محصول، برانگیزنده مشتری است ولی نمی‎تواند بدون هماهنگی و مشارکت فرآیند به دست آید. وقتی محصولی بدون در نظر گرفتن این که چگونه تولید خواهد شد طراحی شود، ممکن است فرآیند تولید نتواند ویژگی‌های طرح را برآورده سازد و یا هزینه‌ی بالایی صرف آن شود. بنابراین محصول یا خدمت باید قیمت خیلی بالایی داشته باشد.

 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


شکل 2-1- مفهوم کیفیت(وفاخواه،1389)

 


شکل بالا مفهوم کیفیت را از دو دیدگاه مشتری و تولیدکننده نشان می‎دهد. تصمیم نهایی کیفیت، مناسب بودن برای استفاده است که نظر مشتری در مورد کیفیت می‌باشد. مشتری قضاوت نهایی را در مورد کیفیت به عمل می‎آورد و نظر مشتری است که باید حاکم باشد.

ژانگ کیفیت را سازه‌ای چندبعدی می‌داند و معتقد است اساساً چندبعدی بودن کیفیت موجد دیدگاه‌های متفاوت در باب مفهوم آن می‌شود. این به نوبه خود باعث انجام مجموعه‌ای از فعالیت‌ها برای تحقق آن است. همین مجموعه فعالیت‌های انتخابی باعث ایجاد قابلیت‌های رقابتی است. هر یک از دیدگاه‌های کیفیت تمرکز بر تعدادی از ابعاد دارد و عموماً هیچ دیدگاهی قادر به تحقق تمامی این ابعاد نخواهد بود. ژانگ این مفهوم را در یک الگوی ارتباط بین ابعاد، دیدگاه‌ها و فعالیت‌های کیفیت به صورت 2-2  به تصویر می‌کشد.

 


 
 

 

 

 

 

 


2-2- چارچوب ارتباط بین ابعاد، دیدگاه‌ها و فعالیت‌های کیفیت (وفاخواه،1389)

 


2-1-11- پیشگامان‌مدیریت‌ کیفیت ‌جامع:

انسان از همان ابتدای خلقت در موارد زیادی نظیر تشخیص مناسب بودن غذا، برندگی کافی سلاح و موارد مشابه، به نحوی با کیفیت در ارتباط بوده است. یکی از اشکال قدیمی کیفیت به 3000 سال قبل از میلاد و زمان ساخت برج های بابل باز می گردد که در آن زمان بابلی ها  از استانداردهای توافقی برای توزین و یا اندازه گیری کالا استفاده می کردند(ریاحی، 1384).

ایده های مربوط به مدیریت کیفیت از آثار متخصصان کیفیت که در مدیریت های گوناگون و زمینه های مهندسی فعالیت کرده اند آغاز می شود. هر یک از این افراد برای دستیابی به کیفیت محصول، نظریه و ایده مربوط به خود را ارائه نموده اند که این نظریه ها و ایده ها، در ادامه به اختصار مطرح شده اند:

2-1-11-1- رادفورد[2]

رادرفورد اولین کسی بود که بازرسی را با کیفیت محصول پیوند داد. رادرفورد برای اولین بار از کنترل کیفیت به عنوان یک وظیفه مدیریت یاد کرده و بر اهمیت آن در تولید انبوه تأکید می کند. کارهای رادرفورد طی سال های 1917تا 1922 مبنای مناسبی برای تکنیک های بازرسی و چارچوبی برای انجام بهتر این وظیفه در درون سازمان ارائه کرده است. اگر چه رادفورد روش های خاصی را برای دست یابی به تطابق خصوصیات کیفی محصول با استانداردهای از پیش تعیین شده پیشنهاد نمی کند، لیکن بر بازرسی و تطبیق با خصوصیات تعیین شده در درون شرکت که به صورت عینی اندازه گیری می شوند تأکید زیادی دارد.

2-1-11-2- والتر شوهارت [3]

منشأ عقاید مدیریت‌‌ کیفیت‌ جامع و ارتقای‌ مستمر به‌ آقای‌ والتر شوهارت‌، کارمند سابق‌ تلفن‌ بل‌ بر می‌گردد. والتر شوهارت‌ یکی‌از آموزگاران‌ دکتر دمینگ‌ بوده‌ و نظریه‌ سوق‌ فرایندهای‌ مدیریتی‌ برای‌ ایجاد موقعیت های‌ سودآور برای‌ مشتری ها و صاحبان‌ فرایندها را همگانی‌ نموده‌ و استفاده‌ از ابداع‌ خود تحت‌ عنوان‌ "نمودار کنترل‌ فرایند" را گسترش‌ داد. وی‌ مؤلف‌ کتاب‌ "اقتصاد کیفیت‌ تولید" است‌ که‌ به‌ عنوان‌ نخستین‌ کتاب‌ آماری‌ است‌ که‌ در جهت‌ بهبود کیفیت‌کالای‌ تولیدی‌ به‌ رشته‌ تحریر در آمده‌ است‌. وی‌ متعقد بود که‌ فقدان‌ اطلاعات‌ به طرز مؤثری‌ تلاش های‌ کنترل‌ و فرایندهای‌ مدیریتی‌ را در محیط‌ کار کند می‌ سازد. برای‌ کمک‌ به‌ مدیران‌ در اتخاذ تصمیمات‌ علمی‌، اثربخش ‌و اقتصادی‌، او روش‌ کنترل‌ آماری‌ فرایند را ابداع‌ نمود. او همچنین‌ چرخه‌ شوهارت‌ را در زمینه‌ آموزش‌ و ارتقاء بوجود آورد و تفکر مدیریتی‌ را با تحلیل‌ آماری‌ ترکیب‌ نمود که‌ تحت‌ عنوان‌ چرخه‌ (PDCA[4]) معروف‌ است‌. او معتقد بود که‌ استفاده‌ از این‌ چرخه،‌ سازمان ها را به‌ ارتقای‌ جامع‌ کیفیت‌ رهنمون‌ خواهد ساخت‌. او معتقد به‌ وجود نوسانات‌ در مراحل‌ تولید کالا بود و اعتقاد داشت‌ که‌ می‌توان‌ دلیل‌ نوسانات‌ را از طریق‌ استفاده‌ ازعلم‌ آمار بررسی‌ و نسبت‌ به‌ پایین‌ آوردن‌ نوسانات‌ و در نتیجه‌ بهبود محصولات‌ اقدام‌ نمود.

2-1-11-3- ژوزف ژوران[5]  

اهمیت دادن به مشتری و اثر بخشی مدیریت ارشد سازمان دو محور اساسی دیدگاه های ژوران است. او معتقد است که قبل از هر چیز کیفیت محصول را باید به صورت مقیاسی که نیازهای مشتری را مرتفع می سازد تعریف کرد. تمامی جنبه های مدیریت کیفیت می باید برای رسیدن به هدف رضایت مندی مشتری ترکیب شوند که این زمینه باید توسط مدیریت فراهم گردد. ژوران در همین راستا مجموعه اصول دوازده گانه ای را مطرح می کند. ژوران، بر اهمیت مشارکت مدیریت عالی در تلاش های مدیریت کیفیت تأکید زیادی داشت و بر این عقیده بود که رضایت مشتری حاصل نمی شود مگر آن که مسئولیت کیفیت را در بخش کنترل کیفی لحاظ نمود. او کیفیت‌ را تصادفی‌ نمی‌ داند و معتقد است‌ که‌ برای‌ کیفیت‌ باید برنامه‌ ریزی‌ گردد دکتر ژوران‌ اندیشه‌ تثلیث‌ کیفیت‌ را بنیان گذاری‌ کرد که‌ عبارت‌ است‌ از برنامه‌ ریزی‌ کیفیت‌، بهبود کیفیت‌ و کنترل‌ کیفیت‌. توجه‌ به‌ این‌ سه‌ اصل‌، ایشان‌ را به‌ ارائه‌ نقشه‌ جاده‌ های‌ برنامه‌ ریزی‌ کیفیت‌ می‌رساند. ایشان‌ عناصر کلیدی‌ برنامه‌ ریزی‌ کیفیت‌ را به‌ شرح‌ ذیل‌ بیان‌ نموده‌ است‌.

2-1-11-3-1- اقدامات اجرایی در برنامه ریزی کیفیت

بنا نهادن اهداف کیفی
شناسایی مشتری
تعیین نیازمندی های مشتری
تعیین خصوصیات محصول بگونه ای که تأمین کننده نیازهای مشتری[6] باشد
تعیین فرآیندی که بتواند محصولی با خصوصیات تعیین شده تولید کند
تعیین روش کنترل فرآیند و نیز عملی کردن برنامه ها
2-1-11-3-2- اقدامات اجرایی در کنترل کیفیت

ارزیابی عملکرد واقعی
مقایسه عملکرد واقعی و اهداف کیفی
اقدام مناسب در مواجهه با اختلافات

 

2-1-11-3-3- اقدامات اجرایی در بهبود کیفیت:

اثبات نیاز به بهبود
بنا نهادن زیر ساخت ها
شناسایی پروژه های بهبود
تعیین تیم های آموزش دیده و با انگیزه و با در اختیار گرفتن منابع مورد نیاز
شناسایی علل و شبیه سازی مشکلات[7]
کنترل به منظور حفظ سود
ژوران‌ این‌ واقعیت‌ را دریافت‌ که‌ حرکت‌ گسترده‌ به‌ سوی‌ کسب‌ آگاهی‌ در رابطه‌ با کیفیت، که به بحران کیفی دهه 80 منجر شد، ناشی از شکست در تغییر رفتار سازمانی به سمت‌ کیفیت‌ بوده‌ است‌. یعنی‌ با آن‌ که‌ آگاهی‌نسبت‌ به‌ کیفیت‌ بروز کرد، ولی‌ کمتر به انجام‌ دادن‌ درست‌ کارها از اول‌ منتهی‌ شد. دکتر ژوران‌ این‌ شکست‌ را ناشی‌ از مبارزه‌‌ ای‌ فاقد برنامه‌ ریزی‌ و محتوا می‌داند.به‌ گفته‌ اودستورالعمل‌ اقدامی‌ بایددارای‌ 90درصدمحتوا واساس‌،و10درصد پند و اندرز باشد.

2-1-11-4- فیلیپ‌ کرازبی[8]

کرازبی در سال 1979 کتابی تحت عنوان "کیفیت رایگان است" را به رشته تحریر درآورد و به همین دلیل نیز شهرت فراوانی کسب کرد. او پنج اصل زیر را که مبتنی بر فلسفه اش از مدیریت کیفیت می باشد، ارائه کرد:

تعریف کیفیت بر مبنای همسازی با نیازها است.
مشکلی به نام کیفیت وجود ندارد.
هر کاری که از ابتدا درست انجام شود هزینه کمتری دارد.
تنها معیار اندازه گیری عملکرد، هزینه کیفیت است .
تنها استاندارد قابل قبول، کار بدون عیب است.
اندیشه هایی را که کرازبی به مدیریت کیفیت افزود در همین پنج اصل نهفته است که تولید بی عیب[9] کار، اصلی ترین پیام این اصول است.دکتر کرازبی‌ کیفیت‌ را مطابقت‌ با مشخصات‌ تعیین‌ شده‌ می‌ داند، نه‌ به‌ مفهوم‌ گنگ‌ خوب‌ بودن‌. این‌ مشخصات‌قراردادی‌ نیستند، بلکه‌ بایستی‌ مطابق‌ با نیازها و انتظارات‌ مشتری ها تعیین‌ گردد. کرازبی‌ شهرت‌ خود را بیشتر برای‌ ارایه‌ مفاهیم‌ "از اول‌ کارها را درست‌ انجام‌ بده‌ و ضایعات‌ صفر" مدیون‌ است‌.

2-1-11-5- ادوارد دمینگ[10]

دمینگ کیفیت را مسئولیت مدیریت ارشد می دانست و اعتقاد داشت که مدیران ارشد و مسئولان سازمان های تولیدی و خدماتی می باید مباحث کیفیت را آموزش ببینند، تا بتوانند در جهت روش تولید و یا ارائه خدمات، تصمیمی استراتژیک و مهم اتخاذ نمایند. از دید دمینگ بهبود کیفیت می باید یک فعالیت مستمر قلمداد شود و چیزی نیست که بتوان به طور مقطعی بدان نگاه کرد. او در همین راستا مدل معروف خود را تحت عنوان چرخه دمینگ به عنوان مبنایی برای بهبود مستمر کیفیت ارائه نمود. فلسفه مدیریت کیفیت دمینگ بر هر دو جنبه عینی و ذهنی تأکید می کند. او در جنبه عینی بر کنترل آماری فرآیند تأکید می کند که عمده فلسفه او در این زمینه در دو واژه کاهش پراکندگی خلاصه شده است. این واژه اساس اصول بهبود مستمر بوده که موفقیت و سازگاری، قابلیت اطمینان، یکسانی و دیگر عوامل را یاری می رساند.

2-1-11-5-1- اصول چهارده گانه دمینگ

در اواخر دهه 1970 دکتر دمینگ چهارده نکته مهم را برشمرد که این به درک فرضیه ایشان کمک می کند. هنگامی که این ها باهم به کار گرفته شوند بیانگر فلسفه ای از حیات هستند. این نکات عبارتند از:

مفهوم هدف: ایجاد اهداف ثابت و دائم برای بهبود کیفیت محصول و خدمات (برای اصلاح و پیشرفت تولید و خدمات داشتن دیدگاه و شناخت کلی از کاری که می خواهیم انجام دهیم الزامی است).
انطباق مدیریت سازمان ها با این فلسفه نوین (فراگیری فلسفه جدید و آموزش آن به کارکنان، توزیع کنندگان و مشتریان و به مفهومی تعاون به نفع همه)
تغییر شیوه قدیمی بازرسی انبوه محصولات و خدمات در خاتمه کار (کاهش ضایعات)
عدم تشویق و پاداش تنها بر اساس قیمت های در مقابل سعی در کمتر نمودن هزینه کل از راه دریافت مواد اولیه از تعداد کمتری از عرضه کنندگان
بهبود و بازسازی مداوم تک تک فرآیندهای برنامه ریزی، تولید وارائه خدمات (همیشه چیز بهتری وجود دارد !).
جانشینی روش جدید و آموزش نیروی انسانی و کاربرد آمار (تلاش برای پیشرفت).
انطباق و جانشینی سرپرستان به منظور تمرکز سرپرستی بر یاری رساندن به افراد برای انجام بهتر وظایفشان (کیفیت قابل تفویض نیست . مدیریتی که توانایی ها و استعداد های مختلف افراد را تشخیص دهد مدیریتی موفق است).
از بین بردن ترس از برنامه های جدید و تشویق ارتباطات دوطرفه (همکاری و تعاون همراه با احترام متقابل).
شکستن سد ارتباطی بین کارکنان و تشویق به حل مشکل از راه کار گروهی (راه اندازی سیستمی بر پایه تعاون زیرا که سیستم موفق افرادی موفق دارد).
تبعیض نگذاشتن بین نیروی کار و پرهیز از تعیین اهداف چندگانه و متعدد برای دست اندر کاران مدیریت (کنار گذاشتن شعار و اندرز و هرچه که مانع پیشرفت شود).
از بین بردن موانع و عواملی که باعث خدشه دار کردن غرور کارگران می شود (کنار گذاشتن اهداف دست نیافتنی زیرا که نتیجه کار بازتابی از روش کار است).
تشویق همه کارکنان برای کسب آموزش های بیشتر و همچنین خودپروری (هدف از کار باید لذت از کار باشد).
فعالیت همه جانبه در جهت ایجاد تحول در سازمان (وارد شدن به برنامه آموزشی سالم).
حذف شعارها و اهداف بی مورد و غیر واقعی (به انجام رساندن کامل تغییر - تثبیت و تقویت).
کل این چهارده نکته یک هدف را دنبال می کنند: این که، شرایطی را فراهم کند تا مردم با لذت کار کنند. هنگامی که شرکتی هیچ انگیزه و هدفی نداشته باشد کارکنان آن چگونه می توانند با لذت کار کنند.

2-1-11-6- کائورو  ایشی‌ کاوا[11]

ایشی کاوا در ابداع تکنیک های حل مساله و نیز تشکیل گروه های کار و رشد چشمگیر صنایع ژاپن سهم به سزایی داشت. نمودار استخوان ماهی یا علت معلول از جمله تکنیک های مهمی است که او در فرآیند حل مساله ارائه نمود که اکنون نیز کاربرد فراوانی در این زمینه دارد. از دیگر ابداعات او حلقه های کیفیت است.کارکرد اصلی فلسفه وی توسعه روش هایی برای مشارکت کارکنان است. ایشی‌ کاوا به‌ عنوان‌ پدر حلقه‌ های‌ کنترل‌ کیفیت‌ و رهبر جنبش‌ کیفیت‌ ژاپن‌ و تدوین‌ کننده‌ استراتژی‌ کیفیت‌ ژاپن‌ شناخته‌ شده‌ است‌. در نظر ایشی‌ کاوا به‌ لحاظ‌ حلقه‌ ای‌ بودن‌ کنترل‌ کیفیت‌، مفهوم‌ کیفیت‌ در سازمان ‌موضوعی‌ سراسری‌ است‌ که‌ همگان‌ در آن‌ مشارکت‌ دارند. مفهوم‌ کیفیت‌ سراسری‌ شامل‌ همکاری های‌ افقی‌ و عمودی‌ است‌. در همکاری های‌ عمودی‌، موضوع‌ کیفیت‌ به‌روابط‌ درون‌ سازمانی‌ از کارکنان‌ جزء تا مدیران‌ ارشد را شامل‌ می‌ شود. در همکاری های‌ افقی‌ روابط‌ و مناسبات ‌برون‌ سازمانی‌ مورد نظر ایشی‌ کاوا است‌. بزرگترین‌ نقش‌ ایشی‌کاوا درامر کیفیت‌، ساده‌ کردن‌ فنون‌ آماری‌ برای‌ کنترل‌ کیفیت‌ در صنعت‌ است‌. او درساده‌ ترین‌ سطح‌ فنی‌ ، بر گردآوری‌ اطلاعات‌ و عرضه‌ آنها تأکید داشت‌ و کاربرد نمودار پارتو را برای‌ اولویت‌گذاری‌ آنچه‌ باید بهبود یابد و نمودار ایشی‌ کاوا (علت‌و معلول‌) را برای‌ تشخیص‌ دلایل‌ ممکن‌ تجویز کرد. ایشی‌کاوا روش های‌ دگرگونی‌ در سازمان‌ ها و حرکت‌ به‌ سوی‌ مدیریت‌ جامع‌ کیفیت‌ را در موارد ذیل‌خلاصه‌ می‌ کند :

اول‌ کیفیت‌، نه‌ سود کوتاه‌ مدت‌
مشتری‌ مداری‌ و نه‌ تولید مداری‌
صاحبان‌ فرایند بعدی‌ کار، مشتری‌ شماست‌
استفاده‌ از روش های‌ آماری‌
احترام‌ به‌ شخصیت‌ انسان‌ به‌ عنوان‌ فلسفه‌ مدیریت‌
تشکیل‌ تیم های‌ با وظیفه‌ متقابل‌
2-1-11-7- جینیچی‌ تاگوچی[12]

تاگوچی مبحث مدیریت کیفیت را با پیشنهاد این که کیفیت می باید در مرحله طراحی مورد توجه قرار گیرد ، یک گام به پیش راند. فلسفه کیفیت تاگوچی مبتنی بر چهار اصل زیر است :

کیفیت باید در بطن محصولات تولیدی گنجانده شود، نه این که بعد از تولید مورد بازرسی قرار گیرد.
محصولات می باید دارای یک طرح قوی باشند.
هزینه کیفیت بایستی به صورت انحراف از استاندارد سنجیده شود.
خسارت ناشی از پایین بودن کیفیت باید در چارچوب سیستم اندازه گیری شود.
عقاید او در دو گروه‌ اصلی‌ و مرتبط‌ با هم‌ قرار می‌گیرد: تابع‌ خسارت‌و کنترل‌ کیفیت‌ Offline. تاگوچی‌ کیفیت‌ یک‌ محصول‌ را متناسب‌ با خسارت‌ تحمیل‌ نموده‌ به‌ جامعه‌ از لحظه‌ فروش‌ می‌ داند. او خسارت‌را شامل‌ نارضایتی‌ مشتری‌، هزینه‌ های‌ ضمانت‌، کاهش‌ سهم‌ بازار، کاهش‌ استقبال‌ افکار عمومی‌ می‌ داند. او شروع‌ خسارت‌ را در موارد خارج‌ شدن‌ از مشخصات‌ تعیین‌ شده‌ ندانسته‌، بلکه‌ در انحراف‌ از هدف‌ و کمال‌ مطلوبی اند و معتقد است‌، در اغلب‌ موارد مقدار خسارت‌ با ریشه‌ دوم‌ انحراف‌ از هدف‌ اصلی‌ ارتباط‌ مستقیم‌ دارد. او اعتقاد دارد که‌ اگر به‌ مقوله‌ کیفیت‌ از منظر کاهش‌ نوسانات‌ بیشتر از مطابقت‌ سخت‌ با مشخصات‌ در نظر گرفته‌شده‌ نگریسته‌ گردد، اقتصادی‌ترخواهد بود. کنترل‌ کیفیت‌ Offline به‌ بهبود فرایند محصول‌ و ویژگی‌ های‌ آن‌از طریق‌ کاهش‌ نوسانات‌ عملکرد فرایندها گفته‌ می‌ شود که‌ بیشتر به‌ فرایند طراحی‌ بستگی‌ دارد. او سه‌ مرحله‌را در کیفیت‌ طراحی‌ متمایزمی دانست:

طراحی‌ سیستم
طراحی‌ ویژگی ها
طراحی‌ عمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3- تابع زیان تاگوچی(وفاخواه،1389)

2-1-11-8- آرموند فیگنباوم[13]

فیگنباوم‌ مدیر شرکت‌ جنرال‌ الکتریک‌، مشاور تضمین‌ کیفیت‌ ارتش‌ آمریکا، رئیس‌ ASQC[14] و بنیانگذار آکادمی‌ بین‌ المللی‌ کیفیت‌ و مبتکر واژه‌ "کنترل‌ کیفیت‌ جامع‌" و مؤلف‌ کتابی‌ با همین‌ عنوان‌ است‌. وی‌ بر این‌ اعتقاد است‌ که‌ کنترل‌ کیفیت‌ ایجاد نوعی‌ سیستم‌ فعال‌ برای‌ نظارت‌ بر کلیه‌ امور  یک‌ واحد یا مؤسسه‌ است‌. از این‌ نظر کنترل‌ کیفیت‌، کاری‌ است‌ به‌ دور از انگیزش های‌ کوتاه‌ مدت‌ و حرکتی‌ گروهی‌ که ‌موفقیت‌ آن‌ منوط‌ به‌ همکاری‌ و ارتباط‌ نزدیک‌ بین‌ واحدهای‌ مختلف‌ بوده‌ و حمایت‌ تدریجی‌ مسئولین‌ را طلب‌می‌ کند. بنابراین‌ تحقق‌ امر کیفیت‌ زمانی‌ میسر می‌ گردد، که‌ تک‌ تک‌ عوامل‌ و دست‌ اندر کاران‌ در تمام‌ سطوح ‌در امر کیفیت‌، مشارکت‌ فعال‌ داشته‌ و نسبت‌ به‌ آن‌ متعهد باشند.

دیدگاه‌ کیفیت‌ فیگنباوم‌ بر این‌ اصل‌ استوار است‌ که‌ علی‌ رغم‌ شرکت‌ کلیه‌ عوامل‌ در تحقق‌ کیفیت‌، نقش‌مدیریت‌ ارشد فراتر از دیگران‌ بوده‌ و لازم‌ است‌ مدیریت‌ درک‌ کافی‌ از ضرورت‌ موضوع‌ داشته‌ و نسبت‌ به‌ تبدیل‌نمودن‌ فرایند ارتقای‌ کیفیت‌ به‌ یک‌ امر عادی‌ و مستمردر سازمان‌ تعهد نشان‌ دهد. فیگنباوم‌ برای‌ موفقیت‌ مدیریت‌ کیفیت‌ جامع‌ معیارهای‌ زیر را ارائه‌ داده‌ است‌:

کیفیت‌ یک‌ فرایند سازمان‌ شمول‌ است‌.
کیفیت‌ آن‌ چیزی‌ است‌ که‌ مشتری‌ می‌ خواهد.
کیفیت‌ و هزینه‌ مکمل‌ هم‌ هستند.
کیفیت‌ محتاج‌ علاقمند فردی‌ و تیمی‌ است.
کیفیت‌ یک‌ روش‌ مدیریتی‌ است‌.
کیفیت‌ و نوآوری‌ متقابلاً بهم‌ وابسته‌ اند.
کیفیت‌ یک‌ رفتار است‌.
کیفیت‌ نیازمند ارتقای‌ مستمر است‌.
کیفیت‌ بهترین‌ روش‌ برای‌ بهره‌ وری‌ است‌.
کیفیت‌ توسط‌ یک‌ سیستم‌ جامع‌ که‌ با مشتری ها و تأمین‌ کنندگان‌ مرتبط‌ است‌، اجرا می‌ شود.
فیگنبام اظهار می دارد که کنترل در مدیریت 4 مرحله دارد:
تعیین‌ استانداردهای‌ کیفیت‌
ارزیابی‌ تطابق‌ با استانداردها
تثبیت‌ موارد گذر به‌ بالای‌ استانداردها
برنامه‌ ریزی‌ برای‌ ارتقای‌ استانداردها
2-1-11-9- جان‌اوکلند[15]   

پروفسور اوکلند، مدیر اجرایی‌ مرکز مشاوره‌ اکلند و رئیس‌ قسمت‌ آموزشی‌ و پژوهشی‌ این‌ مرکز بوده‌ و نیز در دانشگاه های‌ لیدز و برادفورد انگلستان‌ تدریس‌ می‌ کند . مرکز مشاوره‌ اوکلند سازمان ها را در بهبود و ارتقای‌عملکرد خود یاری‌ می‌ کند. او کتاب های‌ متعددی‌ را تألیف‌ نموده‌ که‌ می‌ توان‌ به‌ مدیریت‌ ‌ کیفیت جامع، کنترل‌آماری‌ فرایند و مدیریت‌ تولید و اجرا و سازمان های‌ برتر اشاره‌ نمود.

دکتر اوکلند اعتقاد دارد که‌ اغلب‌ مردم‌ از روش‌ خود ارزیابی‌ بدون‌ درک‌ واقعی‌ مفاهیم‌ نهفته‌ در آن‌ استفاده‌می‌کنند. آنها تمایل‌ دارند، اغلب‌ روی‌ تعداد امتیازات‌ کسب‌ نموده‌ توجه‌ نمایند. در سازمان ها جداول‌ مبتنی‌ برخودارزیابی‌ سازمان ها که‌ تمرکز روی‌ امتیازات‌ را تشویق‌ می‌ کنند بیشتر از مفاهیم‌ پشت‌ صحنه‌ که‌ تعیین‌مکان های‌ نیازمند به‌ ارتقاست‌، جلوه‌گر می‌باشد، در حالی که‌ در خودارزیابی‌ باید همیشه‌ روی‌ مفهوم‌ فرایندها، فرصت های‌ ارتقاء و سنجش‌ های‌ مشتری‌ محور تمرکز نمود نه‌ فقط‌ بر روی‌ امتیازات‌. وی‌ در کتاب‌ سازمان های‌برتر یک‌ چارچوب‌ منطقی‌ را شرح‌ داده‌ است‌ که‌ سازمان ها می‌ توانند قدم‌ به‌ قدم‌ برای‌ شناسایی‌ عوامل‌ کلیدی‌موفقیت‌ از آن‌ پیروی‌ نموده‌ و جهت‌  حرکت‌ سازمان‌ را با در خواست‌ سؤالات‌ ذیل‌ تعیین‌ نمایند:

به‌ چه‌ چیزهایی‌ می‌ خواهیم‌ برسیم‌؟
رسالت‌ سازمان‌ چیست‌؟
عوامل‌ حیاتی‌ موفقیت‌ چیست‌؟
چگونه‌ می‌ فهمیم‌ که‌ به‌ این‌ اهداف‌ رسیده‌ ایم‌؟
شاخص های‌ عملکرد کلیدی‌ کدام‌ ها هستند؟
2-1-11-10- ماساکی‌ ایمایی[16]

وی‌ در 1930 در توکیو متولد شده‌ است‌. در1980موسسه‌ کایزن‌ را تأسیس‌ نموده‌ است‌ تا شرکت های‌ غربی‌ را با مفاهیم‌ کایزن‌، سیستم‌ ها و ابزارها آشنا سازد. در همان‌ سال‌ کتاب‌ "کایزن‌، کلید موفقیت‌ در رقابت‌ ژاپنی‌" را تألیف‌ نموده‌ است‌. او کایزن‌ را به‌ معنای‌ارتقای‌ مستمر فرایندها، بوسیله‌ تمام‌ کارکنان‌ و بدون‌ صرف‌ هزینه‌ های‌ زیاد معرفی‌ نموده‌ است‌ و هدف‌ آنرا اطمینان‌ از روحیه‌ ارتقای‌ مستمر و پذیرش‌ تغییرات‌ مداوم‌ از طرف‌ تمام‌ کارکنان‌ می‌ داند. آقای‌ ایمایی‌ معتقد است‌ که‌ اغلب‌ سازمان ها هنوز کیفیت‌ را معادل‌ هزینه‌ های‌ بالا می‌ دانند. وی‌ مهمترین‌ چالش‌ مدیریت‌ را ارتقای‌ کیفیت‌ و کاهش‌ هزینه‌ ها می‌ دانند، چون‌ آن‌ را خواسته‌ و انتظار مشتری های‌ امروزه‌ می‌ داند.

آقای‌ ایمایی‌ ویژگی‌ سازمان هایی‌ که‌ در هزاره‌ جدید بقا خواهند داشت‌ را انعطاف‌ متناسب‌ با نوسانات‌ انتظارات‌ و ارتقای‌ کیفیت‌ به همراه‌ کاهش‌ هزینه‌ می‌ داند. اغلب‌ مدیران‌ کاهش‌ هزینه‌ ها را با قطع‌ هزینه‌ ها مترادف‌ می‌دانند در حالی که‌ آقای‌ ایمایی‌ کاهش‌ هزینه‌ها را نتیجه‌ مدیریت‌ بهتر هزینه‌ می‌ داند. وی ‌چاره‌ پاسخ‌ به‌ نیاز مشتری‌ را توأم‌ با سود سازمانی‌ برقراری‌ سیستم‌ "درست‌ بموقع‌" می‌ داند و برای‌ کسب ‌موفقیت‌ در این‌ سیستم‌ روش‌ گمبا ـ کایزن‌ را توصیه‌ می‌ نماید.

وی‌ معتقد است‌ که‌ مهندسی‌ مجدد در فرایند تغییر سازمان‌ نقش‌ داشته‌ و در مواقع‌ معمولی‌ نتایج‌ ثابت‌ و کوتاه‌ مدت‌ در پی‌ خواهد داشت‌. او مهندسی‌ مجدد را مانند نوآوری‌ می‌ داند و برای‌ پیروزی‌ و بقا، نوآوری‌ باید همیشه‌ اتفاق‌ افتد، ولی‌ تا به حال‌ این چنین‌ نبوده‌ است‌. نمی‌ توان‌ انتظار داشت‌ که‌ مهندسی‌ مجدد در همه‌ زمانها اتفاق‌ افتد که‌ در اینصورت‌ منجر به‌ فاجعه‌ می‌ شود. کایزن‌ یک‌ فرایند ارتقای‌ مستمر است‌.

[1] .cd

[2]- G.S.Radford

2.Walter Shewhart.

[4] .Plan‚ Check‚ Do‚ Act.

[5]. Joseph M. Juran

3 3-Customer Requirement

[7] Problem Simulation

[8] Philip Crosby

[9] Zero Defect

[10] .W.Edwards Deming

[11]. Kaoru Ishikawa.

[12]. Genichi Taguchi

[13] Armand Feigenbaum

[14] American Society Of Quality Control

[15] John Okland

[16]. Masaki Imaei


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۵۷:۲۱ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

پایان نامه ارشد: بزه دیدگی و بزهکاری زنان

بررسی رویکرد کلاسیک جرم شناسی

بررسی رویکردهای کلاسیک جرم شناسی، متناسب با موضوع حاضر بزه دیدگی و بزهکاری زنان می توان بر رویکرد کلاسیک جرم شناسی را مد نظر قرار داد.

رویکرد کلاسیک جرم شناسی مجموعه دیدگاه مادی جرم شناسی از بدو پیدایش تا زمان پدید آمدگی جرم شناسی واکنشی اجتماعی را در برمی گیرد.

گفتار اول: رویکرد زیست شناختی

یکی از نگرشهای که در جرم شناسی کلاسیک بویژه مبحث تحققی نسبت به بزهکاری زنان وجود داشت نگرش زیست شناختی بود. این دیدگاه سعی می کند ویژگیهای زیستی و فیزیولوژیکی را در مطالعات جرم شناسی مد نظر قرار دهد. با نگاهی به تحقیقات جرم شناسان این دوره می توان 3 نگرش زیستی را در جرم شناسایی ردیابی کردند بدین قرار است.

1- به توجه تاثیرات ارث و ژن در بزهکاری: در این زمینه می توان به مطالعات سزار لومبرزو اشاره نمود. هرچند قبل از او محققینی بودند که نقش عوامل زیستی را در بزهکاری لحاظ نموده بودند همچون دلاپورتا[1] که در سال 1640 کتاب قیافه شناسی را نوشت. او در این اثر به مطالعه و تحقیق بر روی قیافه دیوانگان، افراد خشن، پرخاشگر و افراد وحشی پرداخته بود. بعد از او نیز پتاول لاواتر[2] فیلسوف سوئیسی کتاب «هنر بررسی فیزیونومی» را منتشر نمود. او در این کتاب به مطالعه و تحقیق بر روی قیافه انسان ها و مقایسه آن ها با حیوانات پرداخت و تشابه بین در حیوانات و تبهکاران را بررسی کرد.[3] لومبرزو معتقد بود که فرد مجرم متولد می شود نه اینکه با گذر زمان یا تحت تاثیر عوامل دیگر مجرم می گردد. از منظر رویکرد حاضر علت اینکه یک فرد به سمت بزهکاری روی می آورد ویژگی های زیستی اوست. وقتی کسی مرتکب سرقت می شود. یا دست به آدم کشی یا جنایات دیگر می زند. به این دلیل است که او از نظر زیستی مستعد چنین کاری است یا به خاطر ویژگی های ژنتیکی و یا به خاطر خصوصیات خاص اعضای بدن مانند شکل جمجمه، کوتاهی یا بلندی قد و یا متاثر از وراثت است. یعنی تبهکاری را از نیاکان خود به ارث برده است و یا ممکن است ناشی از سایر ویژگی های جسمی باشد.

2- توجه به تاثیرات شکل ظاهری و آناتومی بدن در بزهکاری: توجه به شکل ظاهری افراد و تقسیم بندی آنها بر اساس آناتومی بدن که در قالب مطالعات تیپ شناسی قابل ارزیابی است. از پیشگامان این نظریه می توان به ویلیام شلدون[4] و کرامچر[5] اشاره کرد که به تاثیر ریخت بدنی افراد در رفتارهای آنان بویژه پدیده های مجرمانه پرداختند. شلدون در تحقیقی که به عمل آورد متوجه شد که 3 تیپ شخصیتی را می توان در بین افراد جامعه شناسایی کرد که عبارتند از:

اندرومورف، Endromorph: افرادی که از لحاظ فیزیکی چاق، شکم پرست و خونگرم هستند.

مزومورف، Mesomorph: افرادی که ورزشکار، خوش اندام، با انرژی و حادثه جو می باشند.

اکتومورف، Ectomorph: افراد لاغر و ظریف، باهوش و درونگرا.

شلدون معتقد بود که تمایل کرومروفها برای ارتکاب جرم بیشتر از 2 گروه دیگر است. البته باید توجه نمود که تحقیقات اخیر جرم شناسی ثابت می کند که به طور قطع نمی توان گفت افرادی که فیزیک و اندام خاص دارند حتما بزهکار خواهند شد و یا همه بزهکاران دارای اندام خاص هستند.

3- توجه به تاثیر اختلافات زیستی و جسمی هورمونی در بزهکاری تاکید اصلی این دیدگاه بر این است که در اثر برخی اختلافات اساسی در افراد مانند بروز اختلال جنسی که در اثر آن برخی نواقص ژنتیکی و رفتاری و جسمی افراد به وجود می آید مانند کوتاهی قد و حرکات کودکانی و عقیم شدن برای جنس مونث و بروز مرگ برای جنس مذکر، ممکن است زمینه ارتکاب جرم آنها بیشتر از سایرین باشد. یکی از این تحقیقات در رابطه با سیستم عصبی و نقش آن در بزهکاری صورت گرفته است. در این بره لئوته[6] معتقداست که سیستم عصبی پسران در مراحل اولیه رشد از سیستم عصبی دختران  بیشتر آسیب پذیر است و این امر در اختلاف بزهکاران بزهکاری زنان موثر می باشد.[7]

تحقیق دیگری که روی تاثیر اختلالات هورمونی در رفتار بزهکارانه زنان انجام گرفته است تلاش می کند که این موضوع را به اثبات برساند که نوعی رابطه معنا دار بین فعالیت های قبل و بعد از قائدگی زنان در رفتار پرخاشگرانه و در نتیجه ارتکاب جرم از آن ها وجود دارد. این تحقیق اظهار می دارد که افسردگی های بوجود آمده بعد از تولد کودک عامل اصلی فرزندکشی توسط مادران آن است یعنی در اثر تغییر و تحول زیستی که رد زنان به خاطر فعالیتهای هورمونی به وجود می آید. احتمال کشیده شدن آن به سمت رفتارهای مغایر با قانون وجود دارد.[8]

 

 

 

بند اول: نظریات سزار لمبرزو

سزار لومبرزو پزشک ایتالیایی از اولین افرادی بود که مطالعه پدیده بزهکاری را از دیدگاه معلوم تجربی مدنظر قرارداد. مطالعات از تحولات مهمی در مورد جرم شناسی در برداشت. چرا که دیگر نگرشهای فلسفی نسبت به جرم معلوم نبود. بلکه تاکید بر روی مجرم بود عامل بزهکاری را باید در خود بزهکار جست و جو نمود. بدین ترتیب جرم شناسی کلاسیک دچار تحول شد. مهمترین ویژگی این جریان تغییر رویکرد از اندیشه به عمل است. مطالعه روی مجرم قبل از تحقق جرم و بعد از آن مهم ارزیابی می گردید. عدم توجه به کارکرد دستگاه عدالت کیفری با فرض اینکه آن ها به وظایف خود عمل کنند. از نکات بارز این جریان بود .

در واقع لومبرزو یکی از پایه گذاران رویکرد کلاسیک دانست. چراکه آنها با اصل قرار دادن خود مجرم و محیط طبیعی و اجتماعی او در صدد یافتن علت پدیده بزهکاری دور از مسائل ماورالطبیعه بلکه بر خود مجرم و محیط دور مجرم بودند.

لومبرزو با نوشتن کتابی تحت عنوان زن بزهکار، زن روسپی، زن بهنجار بزهکاری زنان را مطالعه نمود. توجه او بیشتر به بزهکاری مردان متمرکز بود. او با تحقیق دور مساله روسپیگری زنان به این نکته پی برد که جرمهای جنسی نزد زنان نمایانگر رفتار مجرمانه آنان است از دیدگاه او زنان جرایم خشونت آمیزی نمی کنند چون فیزیولوژی و ویژگی های جسمانی آنان مانع از ارتکاب این قبیل اعمال می شود.

با مطالعه تجربی بر روی 383 جمجمه جنایتکار مرد، و 518 بزهکار زنده نتایج جالبی را بدست آورد. او در تحقیقات خود را از جامعه شناسی، زیست شناسی، تشریح تطبیقی، ریاضی و روانشناسی بهره جست و آنها و ساختار ژنتیکی زنان معتقد بود که افراد جامعه مجرم دارای ویژگی های متمایز از سایر افراد جامعه می باشند. مثلا این مجرمین دارای سر و سینه این برجسته و آرواره های بر آمده تر می باشند.

از نظر او انسان جنایتکار در اجتماعات تحول یافته ما تجدید حیات انسان وحشی بی سر و سامان اولیه است.[9]

انسان جنایتکار از نظر او میل طبیعی بسیار شدیدی به ارتکاب جرم دارد.[10] او هرچند در ابتدای تحقیقات خود برای توصیف نظراتش به آثار باستان شناسی روی آورد و از مردان خونخوار تاریخ یاد کرد. اما بعدها به این نتیجه رسید انسان شناسی تجربی به آمار و ارقام نیاز دارد. او به طور کلی بزهکاران را به 5 گروه تقسیم نمود که به این شرح بود:

1) جانی مادرزادی ( بالقوه)

2) جانی مختل المشاعر

3) جانی به عادت

4) جانی حرفه ای

5) جانی اتفاقی یا شهوانی

جانی مادرزادی نوعی سیر قهقرایی یا رجوع فرد به حالت انسان اولیه (که نوعی انسان وحشی بودند) است. این مسیر به خاطر عوارضی است که مانع از تکامل انسانی می شود. او جانی بالفطره، را موجوداتی بدون کنترل مانند جانوران، وحشیان و کودکان مقایسه می کند. به عنوان مثال همانطوری که کودکان در رفتار و گفتار به دروغ علاقه دارند در مورد جانیان بالفطره هم این چنین بود.

او معتقد بوده است باید در مورد چنین تبهکاری اقدامات تامینی واجبی بکار برد و در صورت لزوم با اعدام اورا از جامعه طرد کند. در رابطه با بزهکاری زنان او معتقد بود که اگر به طبیعت و ماهیت زن توجه کنیم. خواهیم دید که زنان انسان های منطقی هستند. او زنان بزهکار را از نظر زیست شناسی بیشتر به مردان شبیه می دانست تا زنان دیگر. از نظر او ماهیت بیولوژیکی زنان در حالت کلی مخالف با ارتکاب جرایم می باشد. بزهکاری زن از نظر او یک استثناء است چرا که برخلاف طبیعت بیولوژیک خود عمل کرده است. از نظر او زنان بزهکار به خاطر اینکه در مراحل پست تر تکامل باقی مانده اند. مجرمین پست تری می باشند. او لمبروزو معتقد بود که مجرم بالفطره زن با مجرم بالفطره مرد هیچ تفاوتی ندارد.

احساسات، فریبکاری، حیله گری و اغواگری از خصایص چنین افرادی است[11]. زنان نوعی حالت بچگی دارند از نظر اخلاقی ناقص ترند. به همین دلیل تعصب پایین داشته و هوش پایین آن ها موجب کاهش رفتار انحرافی آن ها می شود. این ویژگی های زنان بیشتر با روحیه مادر بودن عجین است. نقش مادر بودن به عنوان عامل خنثی کننده عمل می کند اما در برخی موارد استثنایی زنان از این نقش منصرف شده و به سوی رفتار انحرافی سوق می یابند. در جای دیگر لومبرزو و براین باور است که زنان نسبت به مردان ذاتا محافظه کارند و این محافظه کاری سبب می شود که بیشتر از مردان پیرو قانون بوده و کمتر مرتکب جرم شوند. او علت اصل بر بزهکاری زنان را دغدغه های جنسی آن ها می داند. چرا که آنان با ویژگی های جسمانی خود با برانگیختن غریزه جنسی مردان موجبات چشم پوشی از گناهان را فراهم می سازند. لومبرزو درکتاب زن بزهکار و زن روسپی تاثیر مراحل فیزیولوژیکی زنان در خلق و خوی او را درسه مرحله یادآور می شود.

الف: اوقات خاص فیزیولوژیک زنانه که عبارتند از بلوغ و عادت ماهانه در دوران یائسگی. دوران حاملگی. برخی تحقیقات نشانگر افزایش تحریک پذیری، بی ثباتی و پرخاشگری زنان در این دوره ها است  و در نتیجه بزهکاری آنان افزایش می یابد.

ب) توانایی های فیزیکی و جسمانی زنان، ضعف فیزیکی زنان از علل کم بودن بزه کاری، آنان در مقایسه با بزهکاری مردان است. هرچند این دیدگاه با انتقاد جرم شناسان بعدی مواجه شد.

ج) اختلالات کوروزومی: به خاطر بروز چنین اختلالاتی احتمال بزهکاری در زنان به شدت افزایش می یابد. مبحثی که لومبروزو ایجاد کرد نگرشی بود، که متاثر از یافته های علوم زیست شناسی، ستاره شناسی، علم شیمی بود. سوالی که او مطرح کرد این بود که اگر نظریات علمی برای مطالعه طبیعت به کار می رود چرا برای تبیین رفتار انسان به کار گرفته نشوند.

به طور کلی می توان نتیجه گرفت که لومبروزو برای زنان بزهکار چند مشخصه بارز را مدنظر قرار می دهد که به این شرح می باشد:

1)زنان اصولاً محافظه کارترند. علت این تساسل را باید در عدم تحرک و انزوای آنها در محیط خانگی دانست.

2)نقش زنان نقشه های اجتماعی متفاوتی در مقایسه با مردان دارند نقش زنان محدود به محیط خانگی است. بنابراین انتظارات کمی از آنان است.

3)برخی خصوصیات هورمونی در مغز و سایر اعضای بدن زنان نسبت پیدایش عوارض روانی و مشکلات جنسی در زنان می شود.[12]

 

 

 

بند دوم: نقد نظریات سزار لومبروزو

مشخصه ی بارز تحقیقات سزار لومبروزو و توجه به آناتومی و ویژگی های افراد بزهکار بود. نگاه یکجانبه و عدم توجه به سایر عوامل باعث انتقادات فراوان از او شد. به طوریکه انکریکوفری شاگرد لومبروزو که ابتدا عقایدات را تایید می نمود در نهایت اظهار داشت که بزه کاری معلول تجمع و ترکیب عوامل فردی و اجتماعی است. درحال حاضر هیچ پژوهشگری وجودزن جرم زا یعنی زنی که مجرمین را از دیگران متمایز سازد، تایید نمی کند[13]. هرچند برخی تحقیقات جرم شناسی ثابت می کند نتیجه ای که لومبروزو بدست آورده بود با شتاب زدگی بوده یعنی بر تجربیات علمی کافی استوار نبود.

توسعه علوم و فنون و بهره گیری از شیوه های علمی درانجام تحقیقات جرم شناسی ثابت می کند نتیجه ای که لومبروزو بدست آورده بود با شتاب زدگی بوده یعنی بر تجربیات علمی کافی استوار نبود. زیرا نقائص خلقت آدمی هرچند که با مجرمیت بی مناسبت نیستند ولی نمی توان به طورحتم آنها را زمینه ساز مجرمیات افراد دانست.[14] انکریکوفری پدر جامعه شناسی جنایی درباره تفکر لومبروزو معتقد است که عقاید او دارای نقص کلی هستند. چراکه شامل تمام گروه های مجرمانه نمی شود. نظریه او کلیت ندارد، به عنوان نمونه در بزهکاران اتفاقی نابهنجاری ارثی به ندرت مشاهده می شود و یا درمیان تبهکاران مادرزادی اگرچه در مواردی این نابهنجاری زیستی مشهود است ولی  در یک بهای دیگر این دسته از تبهکاران علائمی از بیماری اختلالات مرضی و جسمی و روحی وجود دارد که لومبروزو به آنها توجه نکرده است. این دیدگاه لومبروزو که بیماری صرع یکی از عوامل اصلی بزهکاری است. با انتقاد انکریکوفری مواجه شد. او بر این باور بود که تمام بزهکاران مصروع نیستندو از سوی دیگر صرع با وراثت منافات ندارد. به نظر می رسد ارتباطی بین تبهکاران و نقایص خلقت یا بیماری صرع با وراثت وجود نداشته باشد. چراکه آنها شرایط لازم و کافی برای بزهکاری نیستند.

درست است که نظریه لومبروزو محرکی بود برای پژوهش و بررسی ها درباره شخصیت مجرمان و توجه به این نکته که وراثت نیز به اندازه محیط اجتماعی در وقوع یک رفتار مجرمانه موثر است.

انتقاد از عقاید لومبروزو و طرز نگرش او پدیده بزهکاری را تا حدودی تغییر داد. به طوریکه او اثر وراثت را محدود به مجرمین مادر زادی نموده بنابراین می توان نتیجه گرفت هرچند تحقیقات لومبروزو مقدمه ای بر نگرش تجربی و علمی نسبت به پدیده مجرمانه بود اما تاکید بیش از حد او بر عوامل زیستی به ویژه در رابطه با بزهکاری زنان نمی تواند قابل دفاع باشد. چه آنجا که بزهکاری زنان را استثنایی بر بزهکاری مردان می پندارند و چه آنجایی که دغدغه های جنسی آنان را مهمترین علل بزهکاری زنان می داند.

گفتار دوم:رویکرد روان شناختی

یکی از رویکرد هایی که در تبیین بزهکاری زنان و مردان همواره مدنظر بوده است  رویکرد روان شناختی است.بر این اساس علت بزهکاری را در مسایل روانی افراد جستجو کرد.به عنوان مثال چنین استدلال کردن که رو آوردن زنان به جرایم جنسی به خاطر اختلالات روانی آن ها مانند عقب ماندگی ذهنی،تدوین یافته نبودن شخصیت و تلفیق پذیر بودن انان است.[15]روان شناسان جنایی در تبیین این پدیده معمولا دو عامل محیط و وراثت را در نظر می گیرند.همچون جامعه شناسان که معتقدند که عوامل مربوط به رفتار افراد در محیط باعث بزهکاری می شود و بیشتر روی موضوع یادگیری و رفتار بزهکاران تاکید می کنند.زمینه تاریخی این رویکرد به نظریه فروید بر میگردد.او برخی عوامل روانی ماننداضطراب،بی ثباتی شخصیتی و عواطف منفی را از عوامل مستعد برای بزهکاری می داند.زنان و مردان با هم تفاوت های مهمی دارند.هم چنان که تفاوت های رفتاری و فیزیکی بسیاری بین آن ها حکم فرماست.

مردان بیشتر دارای احساساتی مبارزه جویانه و غوغاگرایانه هستند. در مقابل زنان ارام و ساکت تر هستند. زنان پر هیجان تر از مردان می باشند و بیشتر زینت و آرایش علاقه و محتاط تر از مردانند. زن در علوم استدلالی و عقلانی به پای مرد نمی رسد ولی درادبیات و نقاشی و هرچیزی که مربوط به احساسات و ذوق است دست کمی از مردان ندارد. وجود حالات عاطفی، اداراکات عقلانی را متاثر می سازد. هرچقدر عواطف قوی تر باشد تاثیر و تاثر بیشتر خواهد بود به همین دلیل علی رغم آنکه زن و مرد در آفرینش مساوی هستند ولی زنان به دلیل قدرت عاطفی بیشتر از شکوفایی عقلانی کمتری برخوردارند. فروید با تبیین تفاوت های روانشناختی زنان و مردان به این نتیجه رسیده که زنان گرایش طبیعی به حسادت نسبت به سلطه مردان در جامعه به علت تفاوت های ذاتی آنها با مردان دارند. همین امر می تواند منجر به خلق مشکلات رفتاری زنان شود. او همجنس گرایی نمونه ای از این مشکلات رفتاری زنان می داند. لذا سعی می کند روابط بین تفاوت های جنسی و رفتار انحرافی را براساس رویکرد زیستی و روانشناختی تبیین نماید. برخی آزمونهای روخوانی و درک مطلب را ثابت می کنند که دختران به لحاظ گفتاری توانمندی بیشتری نسبت به پسران دارند همین امر باعث پرخاشگری بیشتر آنان در مقایسه با پسران می شود.[16]خرید و  دانلود فایل پایان نامه ارشد : ارتباط بزه دیدگی با بزهکاری زنان با فرمت ورد (DOC)

در رابطه با نقش روانی و تاثیر آن در رفتار بزهکاری تحقیقات بسیار صورت گرفته است. در مورد زنان بزهکار به این نتیجه رسیدن که ناسازگاری فردی که ریشه در ضعف و کاستی های روانی دارد موجب بزهکاری است. از جمله بحران هویت و تعارض میان مادر ودختر. این دختران با زندگی در محیط خشونت آمیز دارای تصویر منفی از پدر و مادر محیط خانواده و اجتماع بوده اند. دختران به خاطر عدم ارضای نیازهای عاطفی واکنش پرخاشگرایانه از خودشان می دادند. از نظر او پسران در مقایسه با دختران از نظر روانی توانایی کمتری برای سازگار کردن خود با محیط و اوضاع و احوال پیرامون خود دارند. در نتیجه بیشتر از دختران در وضعیت های متعارض قرار گرفته و در نتیجه بیشتر مرتکب بزه می شوند. بزهکاری زنان منعکس کننده شخصیت پرخاشجویانه آنان است. یکی دیگر از مفاهیم روان شناختی مسئله ترس و اضطراب و عزت نفس است. در رابطه با ترس و اضطراب باید گفت که بر اساس مطالعات دختران مضطرب تر و هراسناک تر از پسران هستند اضطراب نزد زنان بیشتر است. همین مسئله می تواند زمینه ساز نابهنجاری ها و رفتارهای انحرافی در بین آنها باشد. عزت نفس در دوران نوجوانی بسیار کاهش می یابد و این میزان در مورد دختران بیشتر از پسران است. برخوردهای تبعیض آمیز از علل اصلی این مرحله می باشد که می تواند زمینه ساز ومستعد کننده رفتارهای انحرافی نزد دختران و پسران باشد.

مطالعات روان شناختی نشان می دهد که سهم عوامل روانی به ویژه ترس، اضطراب، عواطف، پرخاشگری و ... را در وقوع رفتار بزهکارانه مهم و اثر گذار می داند.

[1] Delapvrta

[2] Pytaval lavater

[3] سلامی، جعفر، اساس و مبانی جرم شناسی، جلد اول، تهران .انتشارات جاودانه، چاپ اول، 1387، ص 10

[4] Viliam sheldon

[5] krachmer

[6] Leaute

[7] کی نیا، مهدی، مبانی جرم شناسی، جلد اول،تهران0 انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم، 1373، ص 155

[8] وظیفه، علیرضا، جنسیت بزهکاری، ص 58

[9] کی نیا، مهدی، مبانی جرم شناسی، ص 390

[10] نجفی توانا، علی، جرم شناسی ، جلد اول، تهران، انتشارات نشر آموزش و سنجش ، چاپ سوم، 1384، ص 146

[11] ممتاز، فریده، انحرافات اجتماعی، جلد اول، تهران، نشر شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، 1381، ص 180

[12] سماواتی، آذر، مجید. آسیب شناسی اجتماعی ایران، جلد اول تهران، انتشارات نوبل، چاپ دوم 1371 ص 139

[13].دادستان، پریرخ، روانشناسی جنایی، جلداول، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول 138.20، ص 55

[14]سیاسی ، علی  اکبر. روانشناسی جنایی. جلد اول، تهران. انتشارات کتابخانه ای 0چاپ دوم 13430.ص15

[15][15]سلیمی.علی و محمد داوری.جامعه شناسی کجروی.جلد اول.تهران.انتشارات پژوهشکده حوزه و دانشگاه.چاپ اول1380.ص304

[16] بار، دیون .جنسیت روانشناختی و ترجمه حبیب احمدی و بیتا شاپق. جلد اول .شیراز. نشر نوید.  .چاپ اول .1383. ص 43


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۵۰:۵۱ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

پایان نامه ارزیابی عملکرد مهاربند کمانش ناپذیر و تعیین پارامترهای عملکرد لرزه ای مورد استفاده استاندارد 2800 ایران

امروزه استفاده از مهاربندهای ضربدری برای مقاوم­سازی سازه­ها در برابر زلزله، بخصوص در مورد ساختمانهای بلند رواج زیادی یافته که از جمله دلایل آن می­توان به سختی زیاد این مهاربندها و نیز دلایل اقتصادی اشاره نمود. در سیستم­های قاب مهاربندی، انتظار می­رود تنها درصد کمی از بارهای جانبی وارده، بوسیله عملکردهای خمشی و یا انعطاف­پذیر در اتصالات قابهای خمشی تحمل گردند. اعضای قطری، برش را مستقیماً بصورت نیروی فشاری و یا کششی تبدیل کرده و به سیستم قائم انتقال می­دهند [6].

عملکرد مطلوب مهاربندهای هم مرکز، پس از مرحله الاستیک بستگی به این موضوع دارد که مهاربندها برای رفتار کمانشی قابل پیش­بینی طراحی شده باشند. قاب­های بادبندی شده هم­مرکز انرژی را بوسیله کمانش بادبند مستهلک می­کنند، محدودیت ضریب لاغری بادبند از کمانش موضعی بادبند جلوگیری می­کند. از این رو بادبندهای لاغر نسبت به بادبندهای چاق­تر انرژی کمتری را مستهلک می­کنند.

قاب­های مهاربندی مقید شده در برابر کمانش (BRBF) یک رده­ی خاص از قاب­های مهاربندی شده­ی هم مرکز هستند، تقاطع محورهای اعضای[1]BRBF در یک نقطه­ی اتصال، یک سیستم خرپایی عمودی که نیروهای جانبی را تحمل می­کند، تشکیل می­دهد. BRBF دارای شکل­پذیری و جذب انرژی بیشتری در مقایسه با SCBF است زیرا از کمانش کلی مهاربند و کاهش مقاومت مربوط به آن در نیروها و تغییرشکل­های مربوط به جابجایی نسبی طرح، در طبقه­ها جلوگیری می­کند. توجه داشته باشید که مهاربند K و X شکل به عنوان گزینه­های BRBF به شمار نمی­روند.

متن کامل فایل در لینک زیر :

پایان نامه ارشد: ارزیابی عملکرد مهاربند کمانش ناپذیر و تعیین پارامترهای عملکرد لرزه ای مورد استفاده استاندارد 2800 ایران
در المان­های مهاربندی BRBF جذب انرژی در طی چرخه­های تسلیم پایدار کششی- فشاری صورت می­پذیرد

[1] .BRB:Buckling Restrained Brace Frame

 


. شکل 1-9 مشخصات رفتاری هیسترزیس برای این نوع از مهاربند را در مقایسه با مهاربند کمانش­کننده نشان می­دهد، این رفتار در طی محدود نمودن کمانش هسته­ی فولادی در داخل المان­های مهاربندی حاصل می­شود. تنش محوری از مقاومت کمانشی خمشی جدا شده و بار محوری به هسته­ی فولادی محدود شده است. در حالیکه مکانیزم مقیدسازی کمانش، که به طور معمول یک پوشش است، در برابر کمانش کلی مهاربندها مقاومت کرده و کمانش هسته­ی فولادی در مودهای بالاتر را مقید می­سازد [6].

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۴۴:۲۱ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

عملکرد مهاربند کمانش ناپذیر و تعیین پارامترهای عملکرد لرزه ای مورد استفاده استاندارد 2800 ایران -متن کامل

انواع المان های اجزای محدود در نرم افزار openSees

نرم افزار opensees انواع المان را در آرشیو خود پوشش می­دهد. از جمله­ی آنها المان چرخایی، المان تیر-ستون الاستیک، المان تیر-ستون غیر الاستیک، المان چرخایی دورانی، المان تیر با مفصل داخلی، المان­های جداساز پایه، المان با طول صفر و سختی بی نهایت، المان­های چهارگرهی تا بیست گرهی اجزا محدود در حالت دو بعدی وسه بعدی، المان­های شل(Shell) و پلیت(Plate) ، المان اتصال تیر وستون، المان مدلسازی خاک.

متن کامل فایل در لینک زیر :

پایان نامه ارشد: ارزیابی عملکرد مهاربند کمانش ناپذیر و تعیین پارامترهای عملکرد لرزه ای مورد استفاده استاندارد 2800 ایران
برای مدل کردن رفتار غیرخطی المان­های تیر- ستون در ساختار opensees سه المان پیش بینی شده است. یک المان تغییرمکانی (displacement based element) با پلاستیسیته گسترده (distributed plasticity) در طول عضو و المان نیرویی که یکی با پلاستیسیته گسترده ودیگری با پلاستیسیته متمرکز(concentrated plasticity) در طول عضو می­باشد.

پاسخ در هر سطح مقطع از انتگرال­گیری پاسخ مدل رفتار چرخه­ای مصالح در آن سطح مقطع بدست می­آید، خاصیت پلاستیسیته گسترده در طول عضو موجب می­شود تا امکان وقوع تغییرشکل­های غیرارتجاعی در تمامی سطوح و طول عضو ممکن بوده که باعث محاسبه دقیق کرنش درتمامی المان می­گردد. مطالعات نشان داده است که استفاده از چنین المان­های مبتنی برتوابع درون­یابی نیرویی برای مدل­های غیرخطی مناسب تر می­باشد. صرف نظر از هندسه المان و مدل رفتار چرخه­ای مصالح المان چنین توابع درون­یابی­ای قادر به ارائه جواب دقیق معادله حاکم می­باشد. انتگرال­گیری درطول این المان براساس قاعده مربعات Gauss-Lobatto می­باشد. قاعده مربعات انتگرال­گیری عددی است که با ارزیابی مقدار تابع در نقاطی خاص واختصاص ضرایب مناسب به هر یک از مقادیر برای به کمینه رساندن مقادیر خطا با بکارگیری کمینه تعداد نقاط مقدار انتگرال به دست می­آید.

3-5- معرفی مصالح فولادی موجود در opensees

دو نوع مصالح فلزی در کتابخانه opensees موجود می­باشد. یکی مصالح فولادی دوخطی یک محوره با سخت شدگی سیستماتیک وبا تعریف اختیاری ازسخت شدگی ایزوتروپیک تحت عنوان steel01 و مصالح فولادی بر اساس مدل جیفر-مینگوتو و پینتو (Giuffre-Menegotto-Pinto) با سخت شدگی کرنشی ایزوتروپیک تحت عنوان steel02 قابل دسترس می­باشد. شکل­های (3-2) و (3-3) پارامترهای منحنی پوشsteel01 و steel02 را نشان می­دهند. برای مدلسازی بادبندها از ماده steel01 و برای میلگردها از steel02 استفاده شده است.[35]


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۳۷:۴۶ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

دانلود پایان نامه ارشد بررسی ضریب رفتار قاب­های خمشی فولادی مجهز به میراگرهای اصطکاکی دورانی

برای چندین سال، دستگاه­های مختلف به منظور اتلاف انرژی به­کمک اصطکاک مورد آزمایش قرارگرفتند([i]). اگرچه اشکال مختلف اصطکاک می­تواند به منظور کاهش ارتعاش و آسیب­های سازه­ای مورد استفاده قرار گیرد اما محبوب­ترین نوع آن اصطکاک جامدات است([ii]). بنابراین، تئوری اصطکاک جامدات مبنای بسیاری از پژوهش­هایی که درخصوص میراگرهای اصطکاکی انجام می شود، قرار گرفت. این تئوری برمبنای فرضیات زیر استوار است (4).

1- نیروی اصطکاک مستقل از مساحت سطح تماس است.
2- نیروی اصطکاک سطوح لغزش متناسب است با نیروی عکس­العمل سطح.
3- نیروی اصطکاک مستقل از سرعت لغزش است.
4- نیروی اصطکاک در خلاف جهت حرکت سطوح عمل می کند.
نیروی اصطکاکی که درست درلحظه قبل­از لغزش و درحین لغزش رخ می­دهد برابر است با:

(2-1)
 
که در آن نیروی عکس­العمل سطح وارد بر سطوح لغزش،  ضریب اصطکاک است. از آن­جا که معمولاً ضریب اصطکاک قبل از شروع لغزش از ضریب اصطکاک در طول زمان لغزش بزرگتر است،بنابراین ضریب مربوطه به دو نوع ضریب استاتیکی  و جنبشی  تقسیم شده است.

دستگاه­های اصطکاکی خصوصیات ذاتی سازه را تغییر نمی­دهند، نسبت به بقیه سیستم­های اتلاف انرژی اقتصادی­تر و نصب و نگهداری آنها آسان­تر است.

به­نظر می­رسد اولین آزمایش­های صورت­گرفته بر روی دستگاه­های اصطکاکی در ایالات متحده و توسط کیلِی[1] ([iii] و [iv]) در دانشگاه ایالتی مونتانا انجام شده است. دستگاه ساخته شده او شامل ورق­های فولادی بود که به وسیله پیچ­ها و واشرهای بلو[2] (واشرهایی به شکل مخروط ناقص) به­هم بسته شده بود. از معایب این دستگاه عدم سنجش شل شدگی پیچ­ها و نداشتن ثبات در سیستم و خوردگی سطوح در هنگام لغزش بود. در همان زمان، شرکت سورود، پرون، استارن و بندل[3] نیویورکی دو دمپر اصطکاکی بزرگ را بین بیمارستان گورگاز[4] و دو دکل برق بتنی خارجی در منطقه کانال پاناما نصب کرد(3).

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی ضریب رفتار قاب­های خمشی فولادی مجهز به میراگرهای اصطکاکی دورانی

 

پال[5] و همکاران ([v]) میراگر اصطکاکی غیرفعالی را براساس ترمز خودرو طراحی کردند. آنها مجموعه­ای از آزمایشات استاتیکی و دینامیکی را بر روی مواد مختلف لغزشی با رفتار سطحی متفاوت و با هدف شناسایی موادی که پاسخ های سازگار و قابل پیش بینی دارند، ارائه دادند. آنها دریافتند که لنت­های ترمز قرار گرفته شده در بین صفحات فولادی این رفتار مورد­نظر را ایجاد می نمایند. سپس پال مفصل پیچشی با لغزش محدود [6](LSB) را برای کنترل لرزه­ای پانل­های ساختمانی که در بین آنها از لنت ترمز استفاده شده بود اختراع کرد (4) (شکل 2-1). اتصالات LSB در بین خطوط مشترک پانل­های پیش­ساخته بتنی قرار می­گیرند. در هنگام زلزله، پانل­های دیوار بتنی نسبت به یکدیگر می­لغزند و در نتیجه استهلاک انرژی و حفاظت سازه­ای از طریق این اتصالات امکان پذیر می­گردد.

دو سال بعد، پال و مارش[7] ([vi]) یک طرح جایگزین LSB را برای استفاده در مهاربندهای متقاطع ارائه دادند (شکل های 2-2 و 2-3). در این طرح پدهای لنت ترمز و یک مکانیسم بسیار قابل توجه و موثری که نیازی به طراحی فشاری مهاربندها در دو جهت حرکت جانبی نداشت، ترکیب شد. وقتی تنش در یکی از مهاربند­ها ایجاد می­گردد، مفصل را مجبور به لغزش می کند، چهار اتصال دیگر فعال می­شوند و مفصل مهاربند دیگر را مجبور به لغزش می­کند. ازاین­رو انرژی در هر دو مهاربند در هر نیم­سیکل از حرکت مستهلک می شود. علاوه­بر این، این مکانیسم مهاربند فشاری را صاف کرده و مجموعه برای نیم سیکل بعدی حرکت آماده می­گردد.

[1]-Keightley

[2]-Belleville

[3]-Severud, Perrone, Sturn, Bendel

[4]-Gorgas

[5]-Pall

[6]-Limited Slip Bolted

[7]-Marsh

[i]-Soong, T. T., Constantinou, M. C., ed. 1994. Passive and Active Structural Vibration Control in Civil Engineering, Cism Courses and Lectures, Springer, New York.

[ii]-Soong, T. T., Dargush, G. F., 1997. Passive Energy Dissipation Systems in Structural Engineering, Wiley, New York.

[iii]-Keightley, W., 1977. Building Damping by Coulomb Friction. 6th Wcee, New Delhi, India, 3043-3048.

[iv]-Keightley, W., 1979. Prestressed Walls for Damping Earthquake Motions in Buildings. Montana State University, Dept. Of Civil Engineering and Mechanics.

[v]-Pall, A., Marsh, C. Fazio, P., 1980. Friction Joints for Seismic Control of Large Panel Structures. PCI Journal, 25 (6), 38-61.

[vi]-Pall, A., Marsh, C., 1982. Seismic Response of Friction Damped Braced Frames. JSDEAG, 108(6), 1313-1323.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۳۱:۱۶ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

پایان نامه ارشد: بررسی ضریب رفتار قاب­های خمشی فولادی مجهز به میراگرهای اصطکاکی دورانی -خرید پایان نامه

در طراحی لرزه­ای ساختمان­ها، به گونه­ای عمل می شود که ([i]):

تحت ارتعاشات کوچک زمین ناشی از زلزله که ممکن است در طول عمر مفید سازه چندین بار به وقوع بپیوندد، رفتار آن در محدوده خطی باقیمانده به صورتی که از ایجاد خسارت­های سازه­ای و غیر سازه­ای جلوگیری به­عمل آید (شرایط حدی بهره­برداری در حد سرویس دهی)
تحت ارتعاشات متوسط زمین ناشی از زلزله که ممکن است در طول عمر مفید سازه گاهی به وقوع به­پیوندد، مقاومت آن به صورتی باشد که از ایجاد خسارت­های سازه­ای جلوگیری و خسارت­های غیرسازه­ای را به حداقل برساند (شرایط حدی بهره­برداری در حد آسیب­پذیری).
تحت ارتعاشات شدید زمین ناشی از زلزله که ممکن است در طول عمر مفید سازه به­ندرت به­وقوع بپیوندد، مقاومت آن به صورتی باشدکه سازه متحمل خسارت­های سازه­ای و غیرسازه­ای گردد، اما پایداری کلی سازه حفظ شده و از فروریزش آن جلوگیری به­عمل آید (شرایط حدی نهایی)
به همین اساس مقاومت جانبی که برطبق آیین­نامه­های طراحی برای سازه­ها طرح می­گردد، عموماً کمتر و در برخی مواقع خیلی کمتر از مقاومت جانبی مورد نیاز برای نگهداری سازه در محدوده خطی در هنگام وقوع یک زلزله شدید می­باشد.

رفتار سازه­ها در هنگام وقوع زلزله­های متوسط و شدید وارد محدوده غیرخطی می­گردد و برای طراحی آنها نیازمند به یک تحلیل غیرخطی می­باشد. به­این منظور آیین­نامه­های کنونی طرح لرزه­ای ساختمان­ها می­خواهند طراحان را به­سمت تحلیل غیرخطی ساختمان­ها سوق دهند اما به­دلیل پرهزینه و زمان­بر بودن این تحلیل و همچنین سادگی روش تحلیل خطی، روش­های تحلیل و طراحی متداول، بر اساس تحلیل خطی سازه و با نیروی کاهش یافته زلزله صورت می­گیرد. کاهش مقاومت سازه از مقاومت الاستیک مورد نیاز عموماً از طریق ضرایب کاهش مقاومت صورت می­پذیرد.

در آیین­نامه­های طراحی لرزه­ای کنونی با فلسفه ذکر شده، نیروهای لرزه­ای برای طراحی خطی ساختمان را از یک طیف خطی که وابسته به پریود طبیعی ساختمان و شرایط خاک محل احداث آن است، بدست می­آورند و برای ملحوظ کردن اثر رفتار غیرخطی و اتلاف انرژی بر اثر رفتار هیسترتیک، میرایی و اثر مقاومت­افزون سازه، این نیروی ارتجاعی را به­وسیله ضریب کاهش مقاومت (ضریب رفتار) به نیروی طراحی تبدیل می­کنند.

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی ضریب رفتار قاب­های خمشی فولادی مجهز به میراگرهای اصطکاکی دورانی
 

باتوجه به آنچه بیان شد، در تهیه مقرارت لرزه­ای ساختمان­ها مهمترین امر تعیین ضریب رفتار می­باشد. این ضریب در آیین­نامه UBC1997 ([ii])، مقررات NEHRP یا FEMA 273 ([iii] و [iv]) به نام ضرایب اصلاح پاسخ (R) و در استاندارد 2800 ایران ([v]) به نام ضریب رفتار، شناخته می­شود.

[i]-طاهری بهبهانی، علی اصغر. 1376" نگرش فلسفی به ضوابط محاسباتی ساختمان ها در برابر زلزله"، نشریه شماره 239، چاپ دوم، تهران: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.

[ii]- Uniform Boulding Code., 1997, Structural Engineering Design Provisions. Vol. 2.

[iii]-BSSC, 1997. NEHRP Recommended Provisions for Seismic Regulation for New Buldings and Other Structures, Part2: Commentary, FEMA 303, Federal Emergency Management Agency. Washington, D.C.

[iv]-BSSC, 2001. NEHRP Recommended Provisions for Seismic Regulation for New Buldings and Other Structures, Part2: Commentary, FEMA 369, Federal Emergency Management Agency. Washington, D.C.

[v]- مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، 1384،" آیین نامه طراحی ساختمان­ها در برابر زلزله"، استاندارد شماره­ی 84-2800، ویرایش 3.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۲۴:۴۵ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

بررسی ضریب رفتار قاب­های خمشی فولادی مجهز به میراگرهای اصطکاکی دورانی -فروش فایل

چکیده

امروزه در کشورهای لرزه­خیز جهت اتلاف انرژی لرزه­ای وارد بر سازه به استفاده از انواع ابزار مستهلک کننده انرژی توصیه شده است. یکی از این ابزارها، میراگرهای اصطکاکی دورانی می باشد. به دلیل اینکه در آیین نامه­های کنونی مقداری برای ضریب رفتار قاب­های مجهز به این میراگر­ها ارائه نشده، در این پایان­نامه سعی شده تاثیر استفاده از آنها بر روی ضریب رفتار قاب­های خمشی فولادی مورد ارزیابی قرار گیرد. به همین منظور چندین قاب خمشی فولادی با شکل­پذیری متوسط با تعداد طبقات مختلف طبق ضوابط استاندارد 2800 و مبحث 10 مقررات ملی ایران، طراحی شده است. سپس با استفاده از تحلیل­های استاتیکی و دینامیکی غیرخطی افزایشی و به کمک نرم­افزار Sap2000-V15، ضریب رفتار و پارامترهای آن برای قاب­های اولیه و مجهز به میراگربدست آمده و با یکدیگر مقایسه شدند.

تغییرات ضرایب مقاومت­افزون و شکل­پذیری با­توجه به نتایج آنالیز قاب­های با و بدون میراگرنشان می­دهد که تاثیر میراگرهای اصطکاکی دورانی برضریب مقاومت­افزون سازه­های کوتاه بیشتر از ضریب شکل­پذیری آنها است. در طبقات بلندتر شرایط عکس آن است به صورتی که تاثیر میراگر بر ضریب شکل­پذیری به نسبت مقاومت­افزون بیشتر است. در مجموع میراگر سبب افزایش ضریب رفتار قاب­های خمشی فولادی به مقدار 60/7 و 23/55 درصد، به ترتیب تحت آنالیز استاتیکی و دینامیکی غیرخطی می­گردد.

 


واژگان کلیدی: ضریب رفتار، میراگرهای اصطکاکی دورانی، تحلیل استاتیکی غیرخطی، تحلیل دینامیکی غیرخطی افزایشی، قاب­های خمشی فولادی

 


 

1         فصل اول
مقدمه

(کلیات تحقیق)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


امروزه مبنای طراحی لرزه­ای سازه­ها به گونه­ای است که سازه مقداری امکان تغییر شکل پلاستیک داشته باشد(مثلاً به کمک ایجاد مفاصل پلاستیکدر تیرها و سپس در ستون ها). این عمل باعث اتلاف مقدار زیادی از انرژی ورودی به سازه شده و در نهایت ایمنی مورد نیاز را تامین می کند. اعمال این خصوصیت برای سازه­ها علاوه­بر غیراقتصادی بودن میزان صدمات سازه­ای و غیرسازه­ای را افزایش می­دهد. به جهت از­ بین­ بردن و کاهش خسارت وارده به اعضاء اصلی سازه(تیرهاوستون­ها)دستگاه­های خاصی باداشتن قابلیت­هایی نظیر استهلاک انرژی ورودی سازه، تغییرشکل پلاستیک و ... درمکان­های معینی نصب می­شوند. یکی از این نوع دستگاه­ها، سیستم­های اصطکاکی می­باشند که به دلیل پتانسیل بالا در جذب و اتلاف انرژی وارده بر سازه و همچنین هزینه پایین در نصب و نگهداری آنها امروزه کاربردهای متنوع­ای در مهندسی عمران بخصوص سازه مورد استفاده قرار گرفته اند.

باتوجه به گرایش بیشتر طراحان به سمت تحلیل و طراحی سازه ها به روش استاتیکی معادل به­دلیل سهولت و کم­هزینه بودن آن، بیشتر آیین­نامه­های کنونی نیز این روش را مبنای طراحی قرار داده­اند. هر چند که در آیین­نامه­های کنونی بخصوص استاندارد 2800 ایران نگاهی اجمالی به روش طراحی غیرخطی شده و می­خواهند کاربران را به سوی طراحیغیرخطی راهنمایی کنند. به­هرحال مبنای طراحی لرزه­ای کنونی برای سازه­های متعارف قبل از تحلیل­های غیرخطی، تحلیل الاستیک می باشد.

در طراحی الاستیک  نیروی طراحی خطی ساختمان را از یک طیف خطی که وابسته به پریود طبیعی ساختمان و شرایط خاک محل احداث ساختمان است، بدست می­آورند و برای ملحوظ کردن اثر غیرخطی و اتلاف انرژی در اثر رفتار هیسترتیک، میرایی و اثر مقاومت­افزون سازه، این نیروی خطی را بوسیله ضریب اصلاح رفتار سازه(ضریب رفتار) به نیروی طراحی تبدیل می کنند.

1-1. ضرورت تحقیق
در آیین­نامه­های کنونی که بر مبنای تحلیل خطی استوارند(مانند استاندارد 2800 ایران) ضریب رفتار برای انواع ساختمان­های متعارف ارائه شده است اما به ضریب رفتار سایر سیستم­های سازه­ای بالاخص سازه­های موضوع این تحقیق (سازه­های مجهز به میراگرهای اصطکاکی دورانی) اشاره­ای نشده است. شاید دلیل این امر این است که اصول طراحی چنین سازه­هایی با­توجه­به کاربردشان متفاوت می­باشد. مثلاً میراگرهای اصطکاکی، با افزایش میرایی و اتلاف انرژی ورودی به سازه، منجر به کاهش نیاز سازه می­شوند. همچنین با افزایش سختی جانبی آن موجب افزایش ظرفیت سازه می­گردند. به همین دلیل روش طراحیسازه­های مجهز به این میراگرها معمولا به روش طیف ظرفیت و روش­های غیرخطی انجام می­شود. البته به کمک طراحی الاستیک، با تعیین سختی موثر میراگر با یک آزمون سعی و خطا نیز می­توان این چنین سازه­هایی را طراحی نمود.بنابراین به نظر می رسد با داشتن معیار اولیه­ای همچون ضریب رفتار، به طراح این امکان را فراهم می­کند تا بتواند ارزیابی سریع و اولیه­ای از سازه­های جدیدالاحداث مجهز به میراگر، برای تعیین مقاطع اولیه آن داشته باشد. همچنین در بحث مقاوم­سازی ساختمان­های موجود نیز به منظور کنترل تاثیر میراگر بر ظرفیت مقاطع داشتن چنین معیاری کاربردی به نظر می رسد.

 

 

 

1-2. اهداف
همانطور که در بالا اشاره شد، در آیین­نامه­ها و تحقیقات کنونی ضریب رفتاری برای سازه­های مورد بحث ارائه نشده است.هرچند که ضرایب رفتار پیشنهاد شده برای سازه­های متداول نیز از دقت کافی برخوردار نمی باشد. مسئله مهم در این بحث پس از محاسبه و تخمین مقادیر شکل­پذیری و مقاومت­افزون (به­عنوان پارامترهای مهم ضریب رفتار) و همچنین ضریب رفتار سازه­های مجهز به میراگر اصطکاکی دورانی، مقایسه آن با مقادیر ضرایب بدست آمده برای قاب­های اولیه می­باشد. به­طور کلی نمی­توان برای یک نوع سازه و برای تمام محدوده­های پریودی آن یک ضریب مقاومت­افزون و شکل­پذیری یکسان درنظر گرفت. این مقادیر به نوع سازه و خصوصیات قاب آن بستگی دارد.

در سازه­های مجهز به وسایل اتلاف انرژی به­دلیل اینکه از میراگرها با ظرفیت­های مختلفی باتوجه به نیاز آنها در ساختمان استفاده می­گردد، تاثیر آنها بر میرایی و جذب و اتلاف انرژی و رفتار هیسترتیک سازه نیز متغیر بوده و در نتیجه مقادیر ضرایب شکل­پذیری و مقاومت­افزون متغیری نیز بدست می­دهند.

در این تحقیق سعی شده ضریب رفتار قاب­های خمشی فولادی با شکل پذیری متوسط مجهز به این میراگرهای اصطکاکی دورانی با ظرفیت متعارف(توصیه شده آیین­نامه­ها) محاسبه شده و با ضریب رفتار سازه­های اولیه مقایسه و تاثیر این میراگرها بر پارامترهای حاکم بر ضریب رفتار سنجیده شود.

 


1-3. فرضیات
بررسی ضرایب شکل­پذیری، مقاومت­افزون و به­طورکل ضریب رفتار سازه در این تحقیق بر روی قاب­های خمشی فولادی با شکل پذیری متوسط با و بدون میراگرهای اصطکاکی دورانی و در فضای دوبعدی بدون اثر پیچش، صورت­گرفته است. محل احداث ساختمان در منطقه با سطح خطر لرزه­ای بالا و بر روی خاک نوع 4 در نظر گرفته شد. برای اعضای سازه از مقاطع استاندار BOX (برای ستون ها) و IPE (برای تیرها) استفاده گردید. برای مهاربندها از مقاطع توپر دایره­ای استفاده شده است.

مدل­سازی در نرم­افزار Sap2000(V-15) به صورت ماکرو می­باشد. به این صورت که تیرها و ستون­ها و پلیت­های میراگر به کمک المان­های خطی مدل­سازی شدند. برای مدل­سازی سختی پیچشی میراگر از لینک غیرخطی موجود در این نرم­افزار استفاده شد. در نهایت جهت تحلیل استاتیکی و دینامیکی غیرخطی، جهت معرفی مفاصل پلاستیک اعضا از مفاصل پلاستیک خودکار نرم­افزار Sap2000 استفاده شده است.

1-4. روش تحقیق
درخصوص تاریخچه میراگرهای اصطکاکی و نحوه عملکرد آن­ها در فصل دوم بحث شده است. سپس به معرفی میراگرهای اصطکاکی دورانی از جمله متعلقات و مکانیسم رفتاری آنها پرداخته شده و در نهایت به تحقیقات مهمی که در این زمینه صورت گرفته، اشاره شده است.

در فصل سوم مبانی تعیین ضریب رفتار و اهمیت استفاده از آن در سازه مورد بررسی قرار گرفته است. پارامترهای موثر بر این ضریب همچون ضرایب کاهش نیرو براثر شکل­پذیری و مقاومت­افزون معرفی شده و در پایان فصل به تحقیقات مشابه­ای که درخصوص تعیین ضریب رفتار قاب­های مجهز به میراگرهای الحاقی صورت­گرفته، اشاره شده است.

دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی ضریب رفتار قاب­های خمشی فولادی مجهز به میراگرهای اصطکاکی دورانی

فصل چهارم به معرفی قاب­های مورد مطالعه و فرضیات طراحی سازه­ها در این تحقیق می­پردازد. همچنین چگونگی مدل­سازی میراگرهای اصطکاکی دورانی از جمله تعیین ظرفیت و رفتار ممان-زاویه آن­ها به تفضیل بیان شده است. مبانی تحلیل­های استاتیکی و دینامیکی غیرخطی و وضعیت نهایی عملکرد سازه­ها از دیگر موارد مورد بحث است.

فصل پنجم شامل چگونگی محاسبه ضریب رفتار و پارامترهای آن(ضریب کاهش نیرو براثر شکل­پذیری و ضریب مقاومت­افزون) به روش­های استاتیکی و دینامیکی غیرخطی در این تحقیق می­باشد.

در فصل ششم ضرایب رفتار محاسبه شده برای قاب­های مورد نظر(قاب­های اولیه و مجهز به میراگر) و مقادیر ضرایب کاهش نیرو براثر شکل­پذیری و مقاومت­افزون هر یک از آنها ارائه و با یکدیگر مقایسه شده­اند. پس از بررسی نتایج، جهت مقایسه ضرایب رفتار قاب­های اولیه محاسبه شده در این تحقیق و مقدار عنوان شده آن در آیین­نامه، ضریب اصلاح مدل عددی معرفی گردید. به کمک این پارامتر، ضرایب رفتار بدست آمده برای قاب­های اولیه اصلاح و با مقدار متناظر آیین نامه­ای آن مقایسه شدند.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۱۸:۱۶ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

دانلود پایان نامه ارشد - رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

چکیده............................................................................................................................................................1

فصل اول : مقدمه پژوهش

1-1مقدمه .................................................................................................................................................3-2

1-2بیان مسئله...........................................................................................................................................7-3

1-3 اهمیت و ضرورت پرسش ...............................................................................................................9-7

1-4اهداف پژوهش ......................................................................................................................................9

1-5 فرضیه های پژوهش............................................................................................................................10

1-6 متغیرهای پژوهش................................................................................................................................10

1-6-1 تعریف مفهومی...............................................................................................................................11

1-6-2 تعریف عملیاتی...............................................................................................................................11

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش

2-1 مقدمه...................................................................................................................................................13

2-2 پیشرفت تحصیلی................................................................................................................................13

2-3 تعاریف پیشرفت تحصیلی...................................................................................................................14

2-4 معیارهای پیشرفت تحصیلی..........................................................................................................15-14

2-5 عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی  ......................................................................................................16

2-5-1 آموزش خانواده...............................................................................................................................16

2-5-2 طبقه اجتماعی والدین......................................................................................................................16

2-5-3 تحرک اجتماعی..............................................................................................................................16

2-5-4 ایدئولوژی...................................................................................................................................... 17

2-6 خودکار آمدی...............................................................................................................................20-18

2-6-1 تعریف خودکار آمدی..............................................................................................................22-21

2-6-2 انواع خود کارآمدی.........................................................................................................................23

2-6-3 تفاوت خودکار آمدی با سایر انواع باورهای خود...........................................................................23

2-6-3-1 خود پنداره ................................................................................................................................24

2-6-3-2 عزت نفس.... .............................................................................................................................24

2-6-3-3 انتظارات عملکرد .......................................................................................................................25

2-6-3-4 کنترل تصویری...........................................................................................................................25

2-6-4 ابعاد خود کار آمدی........................................................................................................................26

2-6-4-1 سطح......................................................................................................................................... 26

2-6-4-2 عمومیت ....................................................................................................................................27

2-6-4-3 نیرومندی....................................................................................................................................27

2-6-5 منابع باورهای خود کار آمدی ........................................................................................................28

2-6-5-1 تجارت مسلط.............................................................................................................................29

2-6-5-2 تجارت جانشینی.........................................................................................................................29

2-6-5-3 قانع سازی کلامی.......................................................................................................................30

2-6-5-4 حالت های فیزیولوژیکی و هیجانی ...........................................................................................31

2-6-5-5 تجارت تصویر سازی ذهنی...................................................................................................... 31

2-6-6 خود کار آمدی بالا و پایین..............................................................................................................31

2-6-7 خود کار آمدی ، انگیزش و اسناد ...........................................................................................33-32

2-6-8  جنسیت و خود کار آمدی..............................................................................................................34

2-6-9 خود کار آمدی و پیشرفت تحصیلی.......................... ....................................................................35

2-6-10 تاثیر زمینه های فرهنگی و اجتماعی روی خود کار آمدی............................................................36

2-6-11 نقش باورهای خود کار آمدی در انگیزش افکار................................................................... 38-37

2-6-12 تحلیل باورهای خود کار آمدی در گستره زندگی... ....................................................................39

2-6-12-1 تأثیر بافت خانواده بر باورهای خودکار آمدی.... .....................................................................39

2-6-12-2 تأثیر دوستان و همسالان.................................... .....................................................................39

2-6-12-3 نقش مدرسه ............ ...............................................................................................................40

2-6-13 رشد خود کار آمدی به واسطه مرحله گذر نوجوانی...... .............................................................40

2-6-14 خود کار آمدی مرتبط با بزرگسالی.............................................................................................. 40

2-6-15 راهبردهای بهبود خود کار آمدی ........................................................................... ..............42-41

2-7 اهمال کاری تحصیلی......................................................................................................................... 43

2-7-1 تعاریف......................................................................................................................................... 44

2-7-2 رویکرد اهمال کاری ..................................................................................................................... 44

2-7-2-1 رویکردهای رفتاری ...................................................................................................................45

2-7-2-2 رویکردهای منطقی – هیجانی............................................................................................ 49-46

2-7-2-3 رویکردهای شناختی ..................................................................................................................50

2-7-2-4 رویکرد انگیزشی .......................................................................................................................51

2-7-3 اهمال کاری بعنوان یک عادت....................................................................................................... 52

2-7-4 اهمال کاری بعنوان یک اختلال شخصیتی.............................................................................. 53-52

2-7-5 اهمال کاری تحصیلی و اهمال کاری غیر تحصیلی .................................................................55-54

2-7-6اهمال کاری  و اهمال کاری فعال .............................................................................................57-56

2-7-7 درماندگی آموخته شده................................................................................................................... 58

2-8 اضطراب آموزشگاهی......................................................................................................................... 59

2-8-1 نشانه های اضطراب امتحان ....................................................................................................61-60

2-8-2 سبب شناسی اضطراب امتحان....................................................................................................... 62

2-8-3 سه مدل در سبب شناسی اضطراب امتحان......................................................................................63

2-8-3-1 مدل توجهی – شناختی...................................................................................................... 65-64

2-8-3-2 مدل روان پویشی اضطراب امتحان ساراسون............................................................................ 66

2-8-3-3 مدل نقض در مهارت مطالعه..................................................................................................... 67

2-8-4 عوامل مرتبط با اضطراب............................................................................................................... 68

2-8-4-1 روابط والدین با فرزند............................................................................................................... 68

2-8-4-2 انتظارات معلم ...........................................................................................................................69

2-8-4-3 مهارت های تحصیلی................................................................................................................ 70

2-8-4-4- دشواری امتحان....................................................................................................................... 70

2-8-4-5 محیط برگزاری امتحان....................................................................................................... 71-70

2-8-5 مثلث اضطراب امتحان................................................................................................................... 72

2-8-5-1 بخش فیزیکی............................................................................................................................ 72

2-8-5-2 بخش هیجانی – عاطفی............................................................................................................ 73

2-8-5-3 بخش شناختی – ذهنی.............................................................................................................. 74

2-8-6 رویکرد درمانی کاهش اضطراب امتحان ........................................................................................75

2-8-6-1 رویکرد شناختی – رفتاری........................................................................................................ 75

2-8-6-2 کاهش اضطراب امتحان از طریق مقابله با باورهای غیر عقلانی الیس........................................76

2-8-6-3 کاهش اضطراب امتحان از طریق دیدگاه شناختی بک................................................................77

2-9 پیشینه پژوهش ....................................................................................................................................77

2-9-1 الف : تحقیقات انجام شده داخلی............................................................................................80-78

2-9-2 ب : تحقیقات انجام شده خارجی........................................................................................... 82-80

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

3-1 طرح پژوهش...................................................................................................................................... 83

3-2 جامعه آماری ،  نمونه گیری و روش نمونه ........................................................................................84

3-3 ابزار گرد آوری داده ها........................................................................................................................84

3-3-1 الف : پرسشنامه خودکار آمدی عمومی.......................................................................................... 84

3-3-2 ب : پرسشنامه تعلل ورزی نسخه دانش آموزان .............................................................................85

3-3-3 ج : پرسشنامه اضطراب امتحان ......................................................................................................85

3-4 روش گرد آوری داده ها..................................................................................................................... 85

3-5 روش تجزیه و تحلیل داده ها............................................................................................................. 86

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری

4-1 تحلیل توصیفی داده ها................................................................................................................ 90-89

4-2 تحلیل استنباطی داده ها............................................................................................................... 93-90

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1بحث و نتیجه گیری...................................................................................................................... 99-95

5-2 محدودیت های پژوهشی .................................................................................................................100

5-3 پیشنهادات........................................................................................................................................ 101

5-3-1 پیشنهادات کاربردی .....................................................................................................................101

5-3-2 پیشنهادات پژوهشی..................................................................................................................... 101

فهرست منابع فارسی........................................................................................................................103-102

فهرست منابع انگلیسی.....................................................................................................................106-104

پیوست ها:

الف : پرسشنامه خودکارآمدی.................................................................................................................108

ب : پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی......................................................................................................109

ج : پرسشنامه اضطراب امتحان...............................................................................................................110

چکیده انگلیسی:.......................................................................................................................................111

فهرست جداول و نمودارها:

جدول2-1................................................................................................................................................20

جدول2-2...............................................................................................................................................37

جدول2-3................................................................................................................................................64

جدول2-4................................................................................................................................................65

جدول2-5................................................................................................................................................66

جدول2-6................................................................................................................................................72

جدول4-1................................................................................................................................................89

جدول4-2................................................................................................................................................90

جدول4-3................................................................................................................................................90

جدول4-4................................................................................................................................................91

جدول4-5................................................................................................................................................92

جدول4-6................................................................................................................................................93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین خودکارآمدی،اهمال کاری تحصیلی و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسر بود.ازطرح پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی  استفاده شده است.نمونه آماری258 نفر از دانش آموزان پسر پایه ی اول دوره ی متوسطه شهر اسلام آباد غرب در سال تحصیلی94-93 می باشد که بصورت خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند.برای جمع آوری داده ها،مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران(1982 )،مقیاس اهمال کاری تحصیلی سولومون و راث بلوم(1984 )و اضطراب امتحان فیلیپس(1979 )بر روی دانش آموزان اجرا شد و برای سنجش پیشرفت تحصیلی معدل ترم اول در نظر گرفته شد.تحلیل داده هابا استفاده از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه انجام شدیافته ها نشان داد که بین خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی در سطح(01/0 )همبستگی معنادار مثبت وجود دارد.دیگر یافته ها بیانگر آن بود که بین اهمال کاری و پیشرفت تحصیلی در سطح(01/0)همبستگی معنادار  در  جهت منفی وجود دارد.همچنین بین اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی در سطح(1 0/0 )  همبستگی  معنادار در جهت منفی وجود دارد.یافته ها نقش و اهمیت خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب را درکسب موفقیت تحصیلی دانش آموزان خاطر نشان می سازد.

کلید واژه ها: خودکارآمدی،اهمال کاری تحصیلی،اضطراب امتحان،پیشرفت تحصیلی.

 


دانلود پایان نامه ارشد : رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۱۱:۴۶ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

دانلود پایان نامه : رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان

یکی از ملاک های کارایی نظام آموزشی، پیشرفت و افت تحصیلی دانش آموزان  می باشد و کشف و مطالعه متغیرهای تأثیر گذار بر این متغیر ها ، به شناخت بهتر و پیش بینی عوامل مؤثر در مدرسه می انجامد.

. بنابراین بررسی متغیر هایی که با پیشرفت تحصیای در دروس مختلف رابطه دارد ، یکی از موضوعات اساسی پژوهش در نظام آموزش وپرورش است (فراهانی ، .(1383از جمله عوامل مؤثر در پیشرفت       تحصیلی می توان از عوامل ،خودکارآمدی ،اهمال کاری و اضطراب امتحان نام برد ، برخی صاحب نظران عنوان کرده اند که یادگیری علاوه بر عوامل شناختی، فراشناختی نیز می باشد(بروس ، مک کان ،کیلونن ، بندورا [1]2001)یکی از نظریه پردازان شناختی اجنماعی معتقد است که خود کار آمدی یا باورهای فرد در مورد توانایی های خود مهمترین عامل انگیزشی تأثیر گذاربر عملکرد انسانی است. بندورا (1997) خود کار آمدی را بعنوان باور و قضاوت فرد از توانایی های خود برای انجام تکلیف خاص تعریف کرده است پاجار و میلر [2] (1994)خودکارآمدی ارزیابی خاص و وابسته به بافت از قابلیت خود برای عمل در یک تکلیف می دانند. یک حس خودکارآمدی بالا باعث تلاش ،مقاومت و انعطاف بیشتری می شود.همچنین در مقدار استرس و اضطرابی که افراد هنگام انجام یک فعالیت تجربه می کنند تأثیر دارد (پاجارزو شانگ [3] ،2001).

اهمال کاری یا به آینده موکول کردن کارها آنقدر متدوال است که شاید بتوان آن را از تمایلات ذاتی انسان برشمرد ،اگرچه اهمال کاری همیشه مسئله ساز نیست، اما اغلب موارد می تواند از طریق ممانعت از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و عدم دسترسی به اهداف آموزشی ،پیامدهای نامطلوب  و جبران ناپذیری به همراه داشته باشد .در تعریف این ساختار محققان به کاهلی و امروز و فردا کردن در انجام کارهای مهم (در زمان مورد انتظار ) ،همرا با تجارب  ذهنی و ناراحت کننده ،اشاره کرد(الیس وجیمز والرند،1995؛ به نقل از جوکار و دلاور پور ،1386).

اضطراب امتحان یکی دیگر از مسائل مهم دانش آموزان است . اضطراب امتحان به عنوان یک پدیده متداول و مهم آموزشی ،رابطه تنگاتنگی  با عملکرد و عملکرد تحصیلی دارد . نتایج امتحان تأثیر بسزایی در جنبه های مختلف زندگی افراد دارند . به دنبال ارتقاءسطح سواد دانش آموزان از طریق سیستم های آموزشی ، تنها با فراوانی بیشتری از امتحانات روبرو می شوند . این مسأله انتظارات و فشارهای بیشتری را از سوی والدین و سیستم های آموزشی در خصوص عملکرد آنان به دنبال می آورد و تدریجاً اضطراب امتحان را افزایش می دهد (مک دونالد[4] ،2001).در واقع به نظر می رسد که دلیل افت تحصیلی بسیاری از دانش آموزان ناتوانی در یادگیری یا ضعف هوشی نبوده است ،بلکه ناشی از سطح بالای اضطراب امتحان می باشد .

دانلود پایان نامه ارشد : رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان

فرد دچار اضطراب امتحان مواد درسی را می داند اما شدت اضطراب وی مانع از آن می شود که معلومات خود را هنگام امتحان نشان دهد.افراد د ارای اضطراب امتحان بالا به فعالیتهای نامربوط وا داشته می شوند که این رفتارهابه عملکرد آسیب رسانده یا آنرا مختل می کنند (اسدی مقدم ،1375).

هدف پژوهش حاضر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال اول دبیرستان ( متوسطه دوم ) شهرستان اسلام آباد غرب در سال تحصیلی 94-93 است که موارد یاد شده فوق در پی آن است که مولفه های شناختی مهمی مانند ،خودکار آمدی ، اهمال کاری تحصیلی و اضطراب امتحان چه تاثیر و رابطه ای بر موضوع پیشرفت تحصیلی دارد .

1- Bruce& McCann& Kylvnn & Bandura

pajares& MILLER  - [2]

SCHUNK  -[3]

MC donald -[4]


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۰۵:۱۶ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

پایان نامه : رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی

گرچه گفته شده است که انتظارات عملکرد برای فهمیدن رفتار ، شاخص و مهم است ( بندورا ، 1997 ). تحقیقات نشان داده که باورهای خودکارآمدی برای رفتار معمولا" پیش بینی بهتری نسبت به انتظار عملکرد است ( شانک ومیلر[1] ، 2002 )

خودکارآمدی به عنوان قابلیت تصوری دانش آموزان در انجام تکالیف خواندن و نوشتن ارزیابی شد .       در حالیکه انتظار عملکرد درجه بندی دانش آموزان از مهارت های خواندن و نوشتن در رسیدن به    پیامدهای مختلف در شغل ، تلاش اجتماعی ، زندگی خانوادگی و آموزش بود . گرچه خودکارآمدی         و انتظار عملکرد برای متغیر پیشرفت خواندن 32% محاسبه شد ولی خودکارآمدی برای بیشتر این متغیرها 28% بود . ( زیمرمن [2]1995 )

کنترل تصوری

سازه کنترل تصوری [3]  که ازتحقیقات اولیه بر روی مکان کنترل راتر به وجودآمد . به انتظارات کلی مربوط می شود که در آن نتایج عملکرد با رفتار خود فرد یا حوادث بیرونی کنترل می شود .

این دیدگاه دوگانه کنترل پیشنهاد می دهد که مکان کنترل درونی رفتارهای خود جهت یافته را ارتقاء      می دهد . در حالیکه مکان کنترل بیرونی از توانایی های عاملی فرد جلوگیری می کند .

ادراک از کنترل و خودکارآمدی تصوری هر دو در اینکه فرد چطور به شیوه ای عاملی در محیط خود عمل می کند مشابه است .

افراد خودکارآمد و افراد با مکان درونی نسبت به افراد با خودکارآمدی پایین یا کسانی که مکان کنترلشان بیرونی است رفتار خود جهت یافته بیشتر را نشان می دهند .

اگر چه مانند تمایز بین انتظارات عملکرد خودکارآمدی ، کنترل تصویری در مورد اینکه فرد احساس اطمینان درباره ی انجام تکالیف خاصی دریافت ویژه ای دارد به حساب نمی آید .

به علاوه بندورا ( 1997 ، 1986 ) ارزش ادراک های زمینه زدایی شده از کنترل را زیر سوال برد .          در حمایت از این نتیجه گیری ، اسمیت [4])1989 ) دریافت که مکان کنترل پیشرفت در عملکرد تحصیلی     را پیش بینی نمی کند و اضطراب ، دانش آموزان مضطرب را که تحت آموزش مهارت های مقابله ای    نبوده اند ،کاهش نمی دهد .

در صورتی که خــودکارآمدی چنین پیشرفت هایی را پیش بینی می کند . در واقع قضاوت های خودکارآمدی از سازه های انتظاری متفاوت هستند . زیرا آن ها تکلیف و بافت ویژه هستند و به طور اختصاصی بر ادراک قابلیت فرد متمرکز ( زیمرمن ، 2005  )

ابعاد خودکارآمدی ادراک شده

مطابق گفته های بندورا (1997)باورهای خودکارآمدی دارای سه بعد[5] می باشندواز نظر سطح ،عمومیت ونیرومندی باهم تفاوت دارندوثابت شده است که این ابعاد نقش مهمی در اندازه گیری خودکارآمدی دارند.

1- سطح

اولین بعد باورهای خودکارآمدی سطح[6] می باشد .کارآمدی یک فرد ممکن است در یک قلمرو در حد کارهای ساده،متوسط یاشامل سطوح سخت گردد.اگر هیچ مانعی وجود نداشته باشد ،انجام آن کار ساده بوده ،وهرکس ممکن است احساس خودکارآمدی بالا در مورد انجام آن داشته باشد.(بندورا ،1977)

در واقع سطح  به دشواری مشکلاتی که شخص آمادگی مقابله با آن را دارد اشاره می کند.به طور مثال برخی از افراد این نکته را قبول دارند که باید چیزهای جدید را امتحان کرد اما هرگز این کار را انجام نمی دهند.برخی دیگر ممکن است در ارتباط با کودکان خود پرجرات باشند ،اما در برخورد با افراد بزرگتر اینگونه نیستند،یا ممکن است مرد یا زنی هنگام صحبت کردن در یک گروه کوچک به خود اطمینان داشته باشد ،اما موقع سخنرانی در یک مجمع چنین اطمینانی نداشته باشد .(محمدخانی ،1381)

دانلود پایان نامه ارشد : رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان

2- عمومیت

دومین تفاوت باورهای خودکارآمدی در بعد تعمیم پذیری[7] است ،افراد ممکن است در یک قلمرو یابخش کوچکی از آن خود را خود کارآمد بدانند .عمومیت خودکارآمدی از چند عامل تاثیر می پذیرد :

شباهت فعالیت ها ،حیطه بروز آن ،کیفیت شرایط وخصوصیات افرادی که آن رفتار یا فعالیت مربوط به آنهاست.(بندورا،1997)

به بیانی دیگر عمومیت به میزان اطمینان شخص به خود برای انجام رفتارهای خاص در شرایط و موقعیت های مختلف اشاره دارد.به این معنی که عمومیت خودکارآمدی به توانایی فرد برای دادن  مناسب ترین پاسخ در تمام موقعیت ها اشاره دارد.(محمدخانی ،1381)

برخی تجربه ها،باورهای خودکارآمدی محدودی ایجاد می کنند ،برخی دیگر حس کارآمدی تعمیم یافته را القا میکنند که به فراسوی موقعیت های خاص گسترش می یابد .(بندورا ،1977،به نقل از کندری 1381)

3- نیرومندی[8]

باورهای خودکارآمدی ضعیف در اثر تجارب نا موفق به آسانی بی اعتبار می شوند .اما کسانی که اعتقاد محکمی به قابلیت های خود دارند ،در برابر موانع آنرا حفظ می نمایند.باور های خودکارآمدی هر چقدر نیرومند ترباشند ،دوام بیشتری می آورند ورابطه بیشتری با رفتار پیدا می کنند.(حمیدی پور ،1377)

در واقع نیرومندترین خودکارآمدی به اعتقاد فرد به فکرِ مبنی بر اینکه می تواند از عهده یک رفتار دشوار برآید اشاره دارد .قدرت خودکارآمدی به تفاوت بین این فکر که «شاید بتوانم این کار را انجام دهم »و این فکر که «مطمئنم که می توانم این کار را انجام دهم » اشاره دارد .(محمد خانی ،1380)

 


[1] -  Miller

[2] - Zimmerman

[3] - Perceived Control

[4] - Smith

[5] -Dimention

[6] -Magnitude

[7] - Generality

[8] -  Strength


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ساعت: ۰۷:۵۸:۴۶ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)